Tänään 17.10. nimipäivää viettävät Saini, Saana, Vesta, Diana
(SVK:n tiedotteita, tuloksia, raportteja, piirin tiedotteita ym. Päivitetty 08.10. -19 )
Toimikunnat:


Keskustelufoorumi

PIIRI TIEDOTTAA

tiedottaja.jpg - 47279 bytes

SVK:N OHJE KILPAILUJÄRJESTÄJILLE

Taustaa


Vapaa-ajankalastus on Suomessa hyvin suosittua, sitä harjoittaa lähes 1,5
miljoonaa suomalaista. Vapaa-ajankalastus on merkittävässä osassa
aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään jaksamista niin koulussa,
työssä kuin eläkkeellä. Vapaa-ajankalastus on myös yksi tehokkaimmista
keinoista vahvistaa ja ylläpitää luontokontaktia ja kasvattaa lapsia ja
nuoria terveeseen luontosuhteeseen, jossa samalla kunnioitetaan luontoa ja
ympäristöä. Tämä on entistä tärkeämpää väestön kaupungistuessa
voimakkaasti, mikä vieraannuttaa ihmisiä luonnosta.

Viime aikoina on kuitenkin arvosteltu kärkevästi kalojen kohtelua
vapaa-ajankalastuksessa ja erityisesti kalastuskilpailuissa, joita
eläinsuojeluaktivistit ja heidän järjestönsä ovat lisäksi häirinneet.
Lapin
poliisi teki 11.6.2019 päätöksen aktivistien SM-pilkistä tekemästä
tutkintapyynnöstä ja totesi, että asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta,
eikä siksi toimittanut esitutkintaa. Tämä on kuitenkin
eläinsuojeluviranomaisten mukaan yksittäisen tutkinnanjohtajan tekemä
päätös. Kuluneen vuoden aikana em. viranomaiset ovat ohjeistaneet, miten
kaloja tulee eläinsuojelulain mukaisesti kohdella vapaa-ajankalastuksessa
ja kalastuskilpailuissa. Ohjeiden mukaan *”talteen otettava kala on heti
pyynnin jälkeen asianmukaisesti tainnutettava.”*

Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelulain
ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista.
Viraston tuoreen ohjeen mukaan kala on heti pyynnin jälkeen asianmukaisesti
tainnutettava esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä
lasketaan veri, tai vaihtoehtoisesti kala lopetetaan siihen muutoin
soveltuvalla menetelmällä. Soveltuvaksi lopetusmenetelmäksi esimerkiksi
hyvin pienikokoisella kalalla voi riittää myös luja isku päähän tai niskan
murtaminen joko käsin vääntämällä päätä ylöspäin tai saksien tai
puukon
avulla.

SVK ohjeistaa kilpailujärjestäjiä seuraavasti:


- Vaikka tuomioistuinten ennakkopäätöksiä eläinsuojelulain tulkinnasta
kalastuksessa ei ole, Keskusjärjestö kehottaa kalastuskilpailujen
järjestäjiä tuomaan kilpailuissa asiallisesti esille
eläinsuojeluviranomaisten em. ohjeistuksen. Kilpailujärjestäjien on
kaikissa siihen soveltuvissa kilpailuissa suositeltava kilpailijoille
saaliin välitöntä tainnuttamista pois lukien esim. sumputuskilpailut ja
niin sanotut pyydystä & päästä -kilpailut. Lisäksi heidän on
kerrottava,
että vastuu eläinsuojelulain noudattamisesta on kilpailijoilla.

- Eläinsuojelulakia valvovat kunnaneläinlääkärit, poliisit ja
aluehallintovirastot. Jos on aihetta epäillä, että kaloja kohdellaan
eläinsuojelulain vastaisesti, eläinsuojeluviranomaisella on oikeus
suorittaa tarkastus. Kilpailujärjestäjien on pyydettävä heiltä
kirjallinen
raportti tarkastuskäynnistä kilpailussa.

- Eläinaktivistien kyselyihin kilpailujärjestäjien tulee vastata, että
kilpailuissa (pois lukien esim. sumputuskilpailut ja niin sanotut pyydystä
& päästä -kilpailut) kilpailijoille on suositeltu kalojen tainnuttaminen
välittömästi eläinsuojelulain mukaisesti ja kilpailijoille on kerrottu
lain
noudattamisen vastuun olevan kilpailijoilla.

- Kilpailua räikeästi häiritsevistä henkilöistä, mikäli he eivät
pyynnöistä huolimatta lopeta häiritsemistä, voivat kilpailujärjestäjät
ilmoittaa poliisille. Kalastuslain 50 §:n mukaan kenelläkään ole oikeutta
tahallisesti estää tai vaikeuttaa luvallista kalastusta.


Helsinki 7.10.2019
Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
SVKSVK:n Piiri- ja Seurakirje


Lataa tästä SVK:n Piiri- ja Seurakirje.

SVK:n juhlavuoden 2020 teematapahtumat, alustavat aihiot.


Lataa tästä SVK:n juhlavuoden alustavat teemat.


Haukitehtailla haukikannat takaisin nousuun-seminaari


Lataa tästä kutsu Haukitehtaalle.


Tiedoksi piireille ja seuroille

Eläinsuojelulain mukaiset kalastuskilpailutSVK:n hallituksen kokouksessa 13.-15.9.2019 toiminnanjohtaja selosti viimeaikaisten tapahtumien kulkua sekä viranomaisten ja SVK:n reagointia liittyen kalojen tappamiseen kalastuskilpailuissa. Kokouksessa päätettiin laittaa piireille ja seuroille tiedoksianto kalojen kohteluun liittyvistä
uusista käänteistä, jotta kukaan ei ole vain edellisen 1.7.2019 SVK:n
antaman tiedotteen varassa.

Lapin poliisin päätös

Lapin poliisi antoi 11.6.2019 päätöksen asiassa, jossa yksityishenkilö pyysi poliisia tutkimaan onko Kemissä 6.4.2019 järjestetyissä Pilkin
SM-kisoissa syyllistytty eläinsuojelulain rikkomukseen. Tutkintapyyntö
kohdistui sekä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön (SVK) että
kolmeen ko. kilpailuun osallistuneeseen henkilöön. Lapin poliisi ei
aloittanut asiassa esitutkintaa, koska poliisilla ei ollut syytä epäillä
asiassa eläinsuojelulain vastaista rikosta. Rikokseen ei ollut syyllistynyt
SVK, eikä liioin rikoksesta epäillyt kolme SM-pilkkijää. SVK:n laatimissa
SM-pilkkisäännöissä ei tule esiin poliisin mukaan mitään, minkä voisi
tulkita yllytykseksi tai avunannoksi rikkomaan eläinsuojelulain tai
-asetuksen säännöksiä.

Lapin poliisin mukaan Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa
tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista
eläimelle on: 3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka
eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen. Kemin SM-pilkin tutkintapyynnön
pilkintävideoissa ei näy elävän kalan suomustamista tai suolistamista tai
eläimen elävänä kynimistä tai nylkemistä. Lapin poliisilla ei ollut syytä
epäillä asiassa sellaista seikkaa tai tapahtumaa, jota olisi syytä arvioida
rikosoikeudellisesti moitittavana tekona ja siten aloittaa asiassa
esitutkinta.

Tapahtumat Lapin poliisin päätöksen jälkeen

Järjestömme julkaisi 19.6.2019 mediatiedotteen, jossa toimme esille
kalastusharrastuksen yhteiskunnallista merkitystä. Tiedotteessa myös
totesimme jatkuvasti kasvaneen ilmiöön, jossa koko kalastusharrastus on
asetettu kyseenalaiseksi erityisesti eläinsuojeluaktivistien ja heidän
järjestöjensä toimesta.
Itä-Suomen poliisi, Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-Suomen
valvontaeläinlääkärit julkaisivat 20.6.2019 tiedotteen: ”Kaloille ei saa
aiheuttaa aiheetonta kipua tai kärsimystä”. Tiedote osoitteessa:
www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/kaloille_ei_saa_aiheuttaa_aiheetonta_kipua_tai_karsimysta_81596

Elävän kalan suomustaminen, suolistaminen, kyniminen tai nylkeminen ei
kuulu mihinkään järjestömme toimintoihin. Viitaten lisäksi Lapin poliisin
em. päätökseen keskusjärjestö tähdensi 1.7.2019 tiedotteessaan piireille
ja seuroille, että kilpailijoiden ei tule pelätä rikkovansa eläinsuojelulakia,
mikäli noudattavat sääntöjämme ja niiden suosituksia. Samalla
muistutettiin, että kalastuslain 50 §:n mukaan luvallista kalastusta ei saa
tahallisesti estää tai vaikeuttaa.
Toiminnanjohtaja soitti 28.6.2019 Itä-Suomen poliisiin tiedottaja Markku
Paksuniemelle ja lähetti Itä-Suomen poliisille 1.7. 2019 sähköpostin.
Poliisille tehtiin siinä tiettäväksi, että suomalaiseen
vapaa-ajankalastukseen on aina kuulunut oleellisena osana saaliin
kunnioittaminen. Lisäksi painotettiin, että järjestömme on aina ohjannut
monipuolisesti kalastamaan vastuullisesti ja eettisesti sekä suositellut
kalojen välitöntä tappamista kalastustilanteesta riippumatta, ellei
saalista ole tarkoitus vapauttaa. Suomalaiset vastuulliset
vapaa-ajankalastajat haluavat noudattaa kalastuksessaan voimassa olevia
lakeja, mutta poliisin tulkinta eläinsuojelulain noudattamiseksi
vapaa-ajankalastuksessa näyttää SVK:n mielestä kovin ristiriitaiselta
maamme eri osissa. Markku Paksuniemi pahoitteli asiaa, mutta totesi
Itä-Suomen poliisin tukeutuneen 20.6.2019 tiedotteessa
eläinsuojeluviranomaisten asiantuntemukseen.

Toiminnanjohtaja oli 20.8.2019 yhteydessä Itä-Suomen Aluehallintoviraston
läänineläinlääkäri Hanna Rintalaan, jonka mukaan Lapin poliisin 11.6.2019
antama päätös jättää esitutkinta tekemättä SM-pilkistä tehdystä
tutkintapyynnöstä on vain yksittäinen tapaus. Rintala viittasi
Eläinsuojeluasetuksen 14 §:n kohtaan 8) muu sellainen eläimeen kohdistuva
toimi tai toimenpide, joka aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä,
kipua ja tuskaa. Lapin poliisi ei siis hänen mukaansa ymmärtänyt/uskaltanut
käyttää, kuin tuota asetuksen 14 §:n 3) -kohtaa lain tulkinnassa. Lisäksi
hän viittasi eläinsuojelulain 30 §:ään Eläinten lopettaminen, jonka mukaan
eläimen lopetus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu
tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.

Toiminnanjohtaja ihmetteli syntynyttä tilannetta, jossa valvotaan
aktiivisesti vain kalastuskilpailuja, vaikka kalojen hyvinvointikysymykset
koskevat kaikkea kalastamista ml. kaupallinen kalastus. Ammattikalastusta
valvojat katsovat kuitenkin Rintalan mukaan ”läpi sormien”, koska esim.
troolikalastuksessa on kyse suurista kalamääristä, joiden nopea
lopettaminen ei ole samalla tavoin mahdollista kuin
vapaa-ajankalastuksessa.
Rintala lähetti SVK:n toiminnanjohtajalle 21.8.2019
eläinsuojeluviranomaisen kannanottoja koskien kalojen lopettamista
vapaa-ajankalastuksessa (ks. liitetiedosto). Rintalan mukaan eläinlääkärien
tulkinta kalojen kohtelusta kalastuskisoissa on täysin yksiselitteinen ja
koko eläinlääkärivirkamieskunta on kyseessä olevan tulkinnan takana.

Toiminnanjohtaja oli 6.9.2019 yhteydessä Ruokaviraston eläinten
hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikön ylitarkastaja Taina Mikkoseen, joka
viittasi Ruokaviraston kotisivuilla olevaan tiedotteeseen ”Kalojen
lopettaminen kalastuskilpailuissa ja muun kalastuksen yhteydessä”. Tiedote
osoitteessa:
ww.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/elainsuojelu-ja-luonnonvaraiset-elaimet/kalojen-lopettaminen-kalastuskilpailuissa-ja-muun-vapaa-ajan-kalastuksen-yhteydessa

Ruokaviraston mukaan kalan jättäminen tukehtumaan tuottaa sille tuskaa,
minkä vuoksi sitä voidaan pitää eläinsuojeluasetuksen tarkoittamana
tarpeetonta kärsimystä aiheuttavana toimintana. Valvontatilanteessa
tarkastus kohdistuu siihen henkilöön, joka säädöstä rikkoo. Kilpailun
järjestäjällä ja kilpailun säännöillä on Ruokaviraston mukaan kuitenkin
merkittävä toimintaa ohjaava rooli, minkä vuoksi kilpailun järjestäjän
olisi hyvä ohjeistaa kilpailijoita ennen kilpailun alkua lopettamaan kalat
välittömästi.

Eläinsuojeluviranomaiset Suomessa
www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/elainsuojelun-valvonta/elainsuojeluviranomaiset-suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena
eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden
nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista.
Ministeriö valmistelee lainsäädäntöä ja tulosohjaa Ruokaviraston toimintaa eläinten
suojelun osalta.

Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena
eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden
nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista.
Ruokavirastolla ei ole eläinsuojelu- tai eläinkuljetuslaissa annettua
oikeutta tehdä tarkastuksia tiloilla tai kuljetuksissa vaan tämä toimivalta
on annettu laissa muille viranomaisille. Ruokaviraston tehtävänä on
eläinsuojelu- ja eläinkuljetuslainsäädännön valvonnassa
toimeenpanotehtävien johtaminen, kehittäminen ja ohjaaminen.

Aluehallintovirasto huolehtii eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja
eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säännösten
täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta toimialueillaan.
Aluehallintovirastoissa eläinsuojelu- ja eläinkuljetuslainsäädännön
valvontaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Kunnaneläinlääkäri ja poliisi valvovat eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain
ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamista kunnan alueella. Eläinsuojelulain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella valvoo
lisäksi kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija
(terveystarkastaja).
Valvontaviranomaisia ovat lisäksi tarkastuseläinlääkäri teurastamon tai
teurastuspaikan alueella ja rajaeläinlääkäri rajanylityspaikan,
maastapoistumispaikan ja eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman alueella.

Lopuksi

On siis näillä näkymin selvä, että Lapin poliisin em. päätös jättää
esitutkinta tekemättä SM-pilkistä ei anna osviittaa kalojen laillisesta
kohtelusta niissä järjestön kalastuskilpailuissa, joissa kilpailukaloja ei
välittömästi tapeta.Helsingissä 19.9.2019

Markku Marttinen
ToiminnanjohtajaMoi!


Koskapa moni on jo ensi vuoden SM-kisoista kysellyt, laitan tähän alle ensi
vuoden kisakalenterin siltä osin kuin kisat ovat tiedossamme. Se täydentyy
loppuvuotta kohti. Kalenteri löytyy myös netistä:

KILPAILUKALENTERI 2020

*Kansalliset kilpailut:*


Helmikuu

22.2. Pilkkimaajoukkueiden loppukarsinta, paikka salainen
29.2. SM-pilkin esikisa, Sorsasalo, Kuopio


Maaliskuu

14.3. SM-särkipilkki, Keitele; Viitasaari
15.3. SM-mormuskointi, Räyringinjärvi, Veteli
21.-22.3. MM-morrin loppukarsinnat vuodelle 2021, Lestijärvi
28.3. SM-pilkki, Sorsasalo, Kuopio
29.3. SM-kiiskipilkki, Ranta


Huhtikuu

18.4. SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi
19.4. SM-lohipilkki, Ahvenjärvi, Luosto

Hei!

Päällekkäisyyksien vuoksi (Suomi pilkkii) on SM-särkipilkki siirretty
4.4.2020. Kilpailukalenteri on tältä osin päivitetty (nettiinkin).
Otattehan huomioon piirin omassa suunnittelussa sekä myös nuo juhlavuoden
päivämme 8.2. madepilkkitapahtumat, 14.3. Suomi pilkkii ja 23.5. Suomi
onkii. Kiitos.

t: Jaana


Toukokuu


Kesäkuu

?? Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, ajankohta ja
paikka vielä auki
27.6. SM-soutu-uistelu, Kilpijärvi, Iisalmi


Heinäkuu
?? SM-kilpaonki, ajankohta ja paikka vielä auki
11.7. SM-heittouistelu, Oravainen
12.7. SVK:n mestaruusvetouistelu, Oravainen


Elokuu

?? SM-onki
?? Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, ajankohta ja
paikka auki
?? Perhokalastuksen SM-finaali, ajankohta ja paikka
vielä auki
?? SM-Veneonki, ajankohta ja paikka vielä auki
?? Nuorten SM-toimintakilpailu, paikka vielä auki


Syyskuu

?? Epävir. MM-tuulastus, ajankohta ja paikka vielä auki
?? SM-tuulastus, ajankohta ja paikka vielä auki
13.9. SM-laituripilkki, Suomenoja, Espoo
?? Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, ajankohta ja
paikka vielä auki
?? SM-kelluntarengas, ajankohta ja paikka vielä auki
?? Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, ajankohta ja
paikka vielä auki


Lokakuu


Marraskuu
?? SM-perhonsidontakilpailu, ajankohta ja paikka vielä
auki
?? SM-tietokilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki

Joulukuu


*Perhokalastuksen SM-karsintakilpailut (alustavat tiedot):*


*Kansainväliset kilpailut:*

15.-16.2. MM-morri, Liettua
?? PM-pilkki, Norja, ajankohta auki
6.-7.6. Veteraanien MM-onki, Slovenia
6.-7.6. Mastersien MM-onki, Slovenia
27.-28.6. Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Serbia
25.-26.7. EM-kilpaonki, Portugali

Heinä-elokuu EM-Perhokalastus, Roros, Norja, tarkka ajankohta auki
11.-18.8. MM-Perhokalastus, Kuusamo, Suomi
29.-30.8. Naisten MM-kilpaonki, Alankomaat
?? Nuorten MM-onki, Unkari, ajankohta vielä auki
12.-13.9. MM-kilpaonki, Italia
Jaana Vetikko
tiedottaja
Hei !

Mitä? Purokunnostustalkoot Kultalähteenojalla Kiikalassa
Missä? Kinturintie 151
Milloin? 18.9.2019 16:00

Ilmoittaudu: [Henkilökohtainen
ilmoittautumislinkki](www.lyyti.in/457725-496968688
Jussi AaltonenKysely vapaa-ajankalastajapiireille ja niiden nuoriso- ja
perhetoimikunnille


SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnalle on annettu tehtäväksi kehittää
kalastusta koko perheen yhteisenä harrastuksena. Yhtenä toimintatapana
esiin on noussut kesäaikaisen valtakunnallisen perheleiritoiminnan
käynnistäminen koko maassa. Toimintatavan toteuttamiseksi nuoriso- ja
perhetoimikunta esittää piireille, että jo kuluvana syksynä 2019 piirit
ja/tai edelleen niiden nuoriso- ja perhetoimikunnat valitsisivat vuoden,
jolloin perheleiri järjestettäisiin oman piirin alueella.

Valittavana ovat vuodet 2020, 2021 ja 2022. Tavoitteena on, että vuosittain
saataisiin järjestettyä kaksi leiriä eripuolilla Suomea. Jos kiinnostusta
valtakunnallista leiritoimintaa kohtaan on enemmän kuin em. vuosina
toteutetaan (6 kpl), SVK pyrkii tukemaan toimintaa alueellisesti
työntekijän avulla. Rahallinen tuki on ensisijaisesti valtakunnallisille
leireille ja se myönnetään siinä järjestyksessä, kun piirien kiinnostus
leirin järjestämiseen ilmoitetaan.

SVK.n tuki toiminnalle

SVK tukee valtakunnallisten perheleirien järjestämistä rahallisesti 1000/1500 €/ leiri riippuen osallistujamäärästä. Lisäksi järjestäjää
autetaan lisärahoituksen hankkimisessa, työntekijätuella itse leirillä sekä leirin
markkinoinnissa.

Toiminnan hyödyt

Etukäteen suunnitellulla toiminnalla helpotetaan tapahtumien järjestämistä sekä markkinointia. Lisäksi rahoituksen hakeminen, leiriohjaajien ja
sopivan leiripaikan varaaminen onnistuu paremmin, kun tieto tapahtumasta on
tiedossa hyvissä ajoin. Perheet suunnittelevat yhteisen loma-ajan
toimintansa vuoden jopa kaksikin eteenpäin, tieto tulevasta lisää
osallistujia leirillä.
Aktivoimalla perheitä on myös mahdollisuus saada uusia jäseniä sekä
kalastusseuraan toimijoita.

Tiedot halukkuudesta järjestää perheleiri piirin alueella pyydetään
lähettämään syyskuun loppuun mennessä sähköpostiin
janne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi. Laitattehan tiedon ensisijaisen
järjestämisvuoden lisäksi varavuodesta. Lisätietoja asiasta saa numerosta
044 547 9116.

Mukavaa ja kalarikasta syksyä kaikille toivottaen
SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta/ Janne Tarkiainen


Jaana Vetikko
tiedottajaNuorisotoimijoiden palkitseminen 2019

SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta pyytää vapaa-ajankalastajapiireiltä esitystä tänä vuonna palkittavasta nuorisotyöntekijästä. Valintaa
tehtäessä kriteereinä voidaan pitää aktiivista kalakummitoimintaa, seuran tai piirin
pitkäaikaista nuorisotoimintaa sekä muuta toimintaa, mikä on tapahtunut
nuorten kalastusharrastuksen edistämiseksi.

Nuoriso- ja perhetoiminnan järjestäminen on tärkeää kalastusharrastuksen
sekä seuratoiminnan jatkuvuudelle. On myös tärkeää, että pitkäaikaisesta
vapaaehtoistoiminnasta saa tunnustusta osakseen. Aktiivisia toimijoita on
piirien alueilla varmasti useita, mutta tällä erää palkitaan yksi/piiri.

Esitykset palkittavista henkilöistä, toivotaan lähetettävän syyskuun
loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen
jannne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Lisätietoja asiasta saa numerosta 044 547 9116
SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta/ Janne TarkiainenJaana Vetikko
tiedottajaSpecimen Finland ry kutsuu Feeder onginnan Suomen mestaruuskilpailuun 2019Aikataulu

Kilpailupäivä Lauantai 14.9.2019
Ilmoittautuminen 08:00
Arvonta 08:30
Paikalle meno 09:00
Ennakkomäskäys 09:50
Kilpailu alkaa sektori 1 10:00
Sektori 1 loppuu 13:00
Punnitus heti 13:00
Arvonta sektori 2 13:30
Paikalle meno 14:00
Ennakkomäskäys 14:50
Sektori 2 alkaa 15:00
Sektori 2 loppuu 18:00
Punnitus heti sektori 2 18:00
Palkintojenjako 19:30

Ilmoittautuminen
Maksamalla ilmoittautumismaksun 30€ osallistut kilpailuun. Maksu voidaan
suorittaa vielä kilpailupaikalla. Koko rahapotti menee palkintoina
kilpailijoille.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa:
• Nimi
• Seura / paikkakunta
Pankkitili: Specimen Finland ry FI96 3131 1000 8386 92 / Viitteeksi Oma nimi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 8.9.2019 Tiedustelut

Markus Sällinen 040-5210182 / markus.sallinen@float.fi
Järjestäjä: Specimen Finland ry
Kartta: goo.gl/maps/PFN862aYK9skHhih6


Kilpailujury
Koostuu kahdesta Specimen Finland ry:n jäsenestä ja yhdestä kalastajien
edustajasta. Kalastaja paikalla 1 tai 2 auttaa punnituksessa. Jos kilpailija
sattuisi olemaan kilpailujuryn kohteena saa seuraavan paikan kalastaja
auttaa punnituksessa.


Säännöt
Feeder onginnan MM säännöt.
www.ncffi.ie/wffc/wp-content/uploads/2014/01/FIPSed-Feeder-rules-2013.pdf
Seuraavin tarkennuksin ja huomioin
- Ennakkomäskäys 10min ennen kilpailun alkamista
- Lavetin jalat. Päätös tehdään kilpailupäivänä saako jalat olla
vedessä.
- Feederin on oltava liukuva, feederin ja kelan välissä ei saa olla mitään
estämässä liikettä. Peruke ei saa olla alle 50cm feederin pohjasta mitattuna
- Luotaus ainoastaan lyijypainolla
- Mäskäys ainoastaan feederillä ja kalastus ainoastaan feederillä
- Kilpailuaika 2 kertaa 3h
- Kaikki kalat punnitaan paitsi salakka, kuha, hauki, ankerias ja lohikalat.
Muitten lajien kohdalla noudatetaan mahdollisia alamittoja.
- Surviaisia ja jokereita ei saa käyttää
- Syötteinä saa käyttää matoja, kärpäsentoukkia ja maisseja
- Sektorijako ilmoitetaan paikan päällä. Pyritään minimoimaan reunapaikan
vaikutukset. Esimerkiksi jos mukana 10 kalastajaa jaetaan sektori 2 x 5
onkijaa
- Mäskiä enintään 6L kostutettuna – syöttejä maksimissaan 1L – Tämä
koskee
yhtä sektoria.
- Sumpun minimipituus 3,5m – Lyhyempi voi käydä mutta sumpusta 1,5m pitää
olla veden alla.
- Vavan maksimipituus 4,5m
- Vain yksihaarainen koukku jonka kidan maksimikoko on 7mm (Koko 8-10)
- Feederin maksimikoko Ø 5cm x 7cm pitkä
- Kalastus yhdellä vavalla, useampi saa olla valmiudessa.
- Syötit pitää laittaa koukkuun. Ei hairrigejä.

Sektorin jälkeen kalat säilytetään sumpussa ja palautetaan kalat sumppuun
punnituksen jälkeen ja vasta punnitusmiesten signaalista saa vapauttaa
kalat. Jos joudutaan uusintapunnitukseen ja kilpailija on vapauttanut
kalansa saa kilpailija tuloksen 0g.

22.08.2019 Specimen Finland ryJaana Vetikko
tiedottajaHei!

Virtavesi-aiheisia tilaisuuksia ja ajankohtaisia kuulumisia Varsinais-Suomen
virtavesiltä

Kesän suurin kunnostushanke on parhaillaan käynnissä oleva Uskelanjoen
kalataloudellinen kunnostus.yle.fi/uutiset/3-10868360
Kalataloudellisilla kunnostuksilla parannetaan Uskelanjoen luonnonvaraisen
meritaimenkannan luontaisen elinkierron edellytyksiä sekä yleisesti joen
ekologista, kalataloudellista ja rakenteellista tilaa. Hankkeessa kunnostetaan
Moisionkoski, Haukkalankoski, Lopenkoski ja Lammaskoski-Kaukolankoski, joiden
pituus on yhteensä noin 1,5 kilometriä. Koskialueet pyritään ennallistamaan
uittoperkauksia edeltäneeseen tilaan. Koskikunnostuksilla on myös merkitystä
jäiden pidättämisessä ja jäälauttojen hajottamisessa.
Uskelanjoen koskikunnostus on laajuudessaan Varsinais-Suomen suurin.
Kunnostettavaa koskipinta-alaa on tässä hankkeessa yhteensä noin 3,4
hehtaaria. Kunnostuksissa koskialueille lisätään luonnonsoraa vaelluskalojen
lisääntymisalueiksi yhteensä 670 kuutiota.

Kevään ja kesän aikana useiden virtavesikohteiden
kunnostuksetwww.valonia.fi/fi/vesi/vesi-ajankohtaista/583492-virtavesien-ekologista-tilaa-parannetaan-kunnostuksilla
ovat edistyneet kovaa vauhtia. Purokunnostuksia toteutetaan syksyn aikana
useissa kohteissa. Myös paljon kyseltyjä purokunnostustalkoita on tarkoitus
järjestää syksyllä ja niistä tiedotamme ajankohtien varmistuttua.

Tapahtumia:

Tutustumisretki Paimionjoen yläosan koskille
Torstaina 29.8.2019, klo 12.00-16.00, Koski TL
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 27.8. mennessä
www.lyyti.fi/reg/paimionjokiretki

Pienvedet kuntoon -tilaisuus
Keskiviikkona 11.9.2019, 16:30-20:00, Salon kaupungintalo.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 9.9. mennessä:
www.lyyti.fi/reg/pienvedetkuntoonTerveisin
Janne Tolonen, vesiasiantuntija
050 5180 7755
janne.tolonen(a)valonia.fiLOUNAIS-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAT ry

Eura 6.8.2019

KALENTERIASIAA:

Kalenteri tehdään myös ensivuodeksi eli v. 2020. Nyt on hyvä aika jo miettiä tulevia kisoja. Mainosten hinnat ym. tiedot lähetän piirihallituksen kokouksen jälkeen (kokous elokuun lopulla).
Tälle vuodelle painettiin 4000 kpl, haluaisin tietää onko jollekin jäänyt varastoon paljon ylimääräisiä. Painetaan ensivuonna vähemmän jos niin on käynyt.

Piirin eteläpään kalenterikokous pidetään to.19.9.2019 klo 18.30 Moision kerhotilassa.


Piirin pohjoispään kalenterikokous to. 12.9.2019
klo 18.30 Härkäpakarissa Huittisissa.


Hyvää syksyn odotusta kaikille.
Kaija TanhuanpääLOUNAIS-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAT ry

Valistustoimikunta Eura 6.8.2019

VALISTUS- JA KOULUTUS LAIVASEMINAARI 19 – 20.10.2019

Jo vuosia on seilattu välillä Turku – Tukholma –Turku seminaarin ja koulutuksen merkeissä.
Lähtö Turusta m/s AMORELLALLA la 19.10. klo 8.45, paluu Turkuun su 20.10. klo 7.35
Kokoontuminen Vikingin terminaalissa n. klo 8, jossa matkaliput jaetaan matkanjohtajan toimesta. Tarkempi seminaari ohjelma jaetaan matkalippujen yhteydessä. Hytit ovat B2 hyttejä. Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajille on varattu 80 henkilölle ja Pohjanmaalle 20 henkilölle, eli 50 hyttiä. Koska ELY-keskuksen avustus ei riitä veloitetaan 20 € per hlö. Laskutetaan matkan jälkeen. Kaikista seuroista toivotaan aktiivista osallistumista 2 per seura, piirihallitus ja varajäsenet, sekä toimikuntien edustajat. Toivottavasti 100 lähtijää löytyy.

Alustava ohjelma:

19.10. Kahvi/Tee ja sämpylä seminaaritilassa klo 9, luennot, klo 15-16.45 päivällinen. 20.10. aamiainen ennen Turkuun rantautumista.
ILLALLA ON AIKAA PARANTAA MAAILMAA TAI TANSSIA, KUKIN VIETTÄKÖÖN PARHAALLA OSAAMALLA TAVALLAAN, TAI VAIN LEPÄILLEN RASKAAN SEMINAARIN JÄLKEEN.
Laivayhtiö tarvitsee kunkin lähtijän tarkemmat tiedot kuin aiemmin. Syntymäaika (tarkka), nimi ja paikkakunta.
Sitovat ilmoittautumiset viim. 12.9.2019 mennessä Kaija Tanhuanpäälle.
Peruutusmatkasta ilman lääkärin todistusta, veloitetaan koko matkanhinta.

Huom! ”Pohjaalaiset tulloo taas meirän mukana!”
TERVETULOA MERELLISELLE SEMINAARIMATKALLE!


Kaija Tanhuanpää.Tiedote. Julkaistu: 18.07.2019, 04:30Lyhytaikaiset kalastusluvat
kasvattaneet suosiotaan

Kalastonhoitomaksuja on myyty jo noin 172 000 kappaletta ja lähes 7
miljoonan euron edestä. Kertymä on myyntivuoden alusta asti ollut suurempi
kuin kertaakaan kalastonhoitomaksun historiassa. Silti kasvunvaraa on
edelleen. 
Kalastonhoitomaksuista on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 6 974 000
euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan kertymä oli 6 591 000 euroa. Aiemmin
kokonaismyynti on jäänyt hieman alle 9 miljoonaan euroon, mutta nyt on
toivoa päästä vihdoin tuon haamurajan yli.
Vuosimaksuja on myyty 150 000, viikkomaksuja 11 000 ja päivämaksuja niin
ikään 11 000 kappaletta. Eduskunnan korotettua kalastonhoitomaksun hintoja
on lyhyiden lupien suosio kasvanut vuosilupien kustannuksella. Niin viikko-
kuin päivälupien osalta näyttää siltä, että tänä vuonna tehdään uudet
ennätykset: esimerkiksi viime vuonna määrä on tässä vaiheessa ollut noin
tuhat kappaletta vähemmän.

On odotettavaa, että loppukesän aikana lyhyiden lupien myynti kiihtyy
entisestään. Kuitenkin myös vuosimaksu on yhä edelleen varteenotettava
vaihtoehto, sillä se on huoleton satunnaisestikin kalastavalle ja siihen
sisältyy postitse kotiin saapuva Suomu-aikakauslehti kalastuskortteineen.
Maksun voi myös nähdä sijoituksena luontoon.
Kalastusmaksuilla huolehditaan vastuullisuudesta
Kalastuslain mukaan kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään
18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Eri
tutkimusten perusteella on arvioitu, että kalastonhoitomaksun jättää syystä
tai toisesta maksamatta suuri joukko maksuvelvollisia. Nyt kuitenkin suunta
näyttää olevan parempaan päin, joskin kaikkia viesti kalastonhoitomaksun
merkityksestä kalastuksen tulevaisuudelle ei näytä edelleenkään
tavoittaneen.

Yleisimmin kalastonhoitomaksu maksetaan, koska sen tiedetään olevan
edellytys lailliselle kalastamiselle. Yli kolmannes maksaa
kalastonhoitomaksun, koska sen tuotot menevät hyvään tarkoitukseen eli
kotimaisten kalavesien ja kalakantojen kehittämiseen sekä kalastajien
neuvontaan ja valvontaan. Tänä vuonna on erityisesti tullut suosituksi
ostaa kalastonhoitomaksu lahjaksi.
Kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa,
palvelunumerossa 020 69 2424, Metsähallituksen luvanmyyntipisteissä ja
R-kioskeilla. Kalastuskortti on henkilökohtainen, joten maksun yhteydessä
kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. Kalastonhoitomaksun hinta on 45
euroa koko vuosi, 15 euroa viikko ja 6 euroa päivä.

Lisätietoja

Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu
tiedotteet.metsa.fi/go/990388-755083-63245142
Laura Ticklén, erikoissuunnittelija, Metsähallitus Eräpalvelut
040 480 6832, laura.ticklen(a)metsa.fi

Maa- ja metsätalousministeriö
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry

Liitteet

Myös ravustus edellyttää kalastonhoitomaksua. Kuva: Aku Ahlholm /
Metsähallitus tiedotteet.metsa.fi/go/990330-368615-63245142


Jaana Vetikko
tiedottajaTiedote piireille ja seuroille eläinsuojelulain mukaisesta kalastuksesta

Kuluvana vuotena on tehty useita tutkintapyyntöjä mahdollisista eläinsuojelulain rikkomuksista kalastuskilpailuissa. Samaan aikaan on mediassa esiintynyt ristiriitaista tietoa viranomaisten eläinsuojelulain tulkinnasta.

Keskusjärjestö haluaa tästä syystä tuoda piireille ja seuroille tiedoksi
seuraavaa:
Lapin poliisi antoi 11.6.2019 päätöksen asiassa, jossa yksityishenkilö
pyysi poliisia tutkimaan onko Kemissä 6.4. järjestetyssä SM-pilkissä
syyllistytty eläinsuojelulain rikkomukseen. Tutkintapyyntö kohdistui sekä
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön (SVK) että kolmeen ko.
kilpailuun osallistuneeseen henkilöön. Lapin poliisi ei aloittanut asiassa
esitutkintaa, koska poliisilla ei ole syytä epäillä asiassa
eläinsuojelulain vastaista rikosta. Rikokseen ei ollut syyllistynyt SVK,
eikä liioin rikoksesta epäillyt kolme SM-pilkkijää. SVK:n laatimissa
SM-pilkkisäännöissä ei tule esiin poliisin mukaan mitään, minkä voisi
tulkita yllytykseksi tai avunannoksi rikkomaan eläinsuojelulain tai
-asetuksen säännöksiä.
Lapin poliisin mukaan Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa
tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista
eläimelle on: 3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka
eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen. Kemin SM-pilkin tutkintapyynnön
pilkintävideoissa ei näy elävän kalan suomustamista tai suolistamista tai
eläimen elävänä kynimistä tai nylkemistä. Lapin poliisilla ei ollut syytä
epäillä asiassa sellaista seikkaa tai tapahtumaa, jota olisi syytä arvioida
rikosoikeudellisesti moitittavana tekona ja siten aloittaa asiassa
esitutkinta.

Järjestömme julkaisi 19.6. mediatiedotteen, jossa toimme esille
kalastusharrastuksen yhteiskunnallista merkitystä. Tiedotteessa myös
totesimme jatkuvasti kasvaneen ilmiön, jossa koko kalastusharrastus on
asetettu kyseenalaiseksi erityisesti eläinsuojeluaktivistien ja heidän
järjestöjensä toimesta.
Helsingin Sanomat julkaisi hs.fi -sivullaan seuraavana päivänä (20.6.)
artikkelin ”Poliisi tiedottaa: Näin tapat kalan oikein”. Artikkeli
pohjautui Itä-Suomen poliisin, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja
Itä-Suomen valvontaeläinlääkärien samana päivänä julkaistuun
tiedotteeseen (
www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/kaloille_ei_saa_aiheuttaa_aiheetonta_kipua_tai_karsimysta_81596
Helsingin sanomien em. artikkelissa nostettiin erityisesti esille
kalastuskilpailut ja kalojen lopettaminen niissä mainiten erikseen Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön järjestämä SM-pilkki 6.4. Artikkelin
mukaan ”Kilpailukäytännöt nousivat keväällä esille, kun Oikeutta
eläimille
-yhdistys teki rikosilmoituksen huhtikuisten pilkin SM-kisojen
järjestäjätahosta sekä kolmesta kilpailijasta. Lisäksi maaliskuussa
SM-esikisassa suoritetussa Lapin aluehallintoviraston tarkastuksessa
ilmeni, että korkeintaan joka kymmenes pilkkikilpailuun osallistuja oli
toiminut eläinsuojelulain mukaisesti.” Artikkeli syyllistää järjestöämme
ja
kilpapilkkijöitä ja antaa ristiriitaista tietoa eläinsuojelulain
noudattamisesta vapaa-ajankalastuksen yhteydessä. Viitaten Lapin poliisin
päätökseen järjestömme teki lehteen 21.6. oikaisupyynnön ja Helsingin
Sanomat korjasi artikkeliaan 24.6.Toiminnanjohtaja soitti 28.6. Itä-Suomen
poliisiin tiedottajalle ja lähetti poliisille 1.7. paheksuvan sähköpostin.
Poliisille tehtiin tiettäväksi, että suomalaiseen vapaa-ajankalastukseen on
aina kuulunut oleellisena osana saaliin kunnioittaminen. Lisäksi
painotettiin, että järjestömme on aina ohjannut monipuolisesti kalastamaan
vastuullisesti ja eettisesti sekä suositellut kalojen välitöntä tappamista
kalastustilanteesta riippumatta, ellei saalista ole tarkoitus vapauttaa.
Suomalaiset vastuulliset vapaa-ajankalastajat haluavat noudattaa
kalastuksessaan voimassa olevia lakeja, mutta viranomaisten tulkinta
eläinsuojelulain noudattamisessa vapaa-ajankalastuksen yhteydessä näyttää
poliisin osalta kovin ristiriitaiselta maamme eri osissa. Itä-Suomen
poliisi tulee palaamaan asiaan kesälomien jälkeen.Elävän kalan
suomustaminen, suolistaminen, kyniminen tai nylkeminen ei kuulu mihinkään
järjestömme toimintoihin. Viitaten Lapin poliisin päätökseen
keskusjärjestö
tähdentää, että kilpailijoiden ei tule pelätä rikkovansa
eläinsuojelulakia,
jos noudattavat sääntöjämme ja niiden suosituksia. Samalla muistutamme,
että kalastuslain 50 §:n mukaan luvallista kalastusta ei saa tahallisesti
estää tai vaikeuttaa. Keskusjärjestö tulee käymään poliisin ja
aluehallintovirastojen eläinsuojeluvirkamiesten kanssa heidän kesälomiensa
jälkeen neuvottelut eläinsuojelulain tulkinnasta ja valvonnasta
vapaa-ajankalastuksessa ja kalastuskilpailuissa.Toivotan lopuksi kaikille
leppoisaa kesää!


yst. terv.
Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
Tiedoksenne.

Poliisi ei todennut rikosta sm-pilkeissä.

Terveisin: Jarmo Niitynperä

Lähettäjä: Markku Marttinen
Lähetetty: 27. kesäkuutata 2019 12.47

Hei!Ohessa hallitukselle ja piiriväelle tiedoksi Lapin poliisin päätös, jossa pyydettiin
poliisia tutkimaan, onko Kemissä 6.4.2019 järjestetyissä Pilkin SM-kisoissa
syyllistytty eläinsuojelulain rikkomukseen. Olen mustannut päätöksestä
henkilöiden nimet, koska niitä ei tule saattaa julkisuuteen.

Esitukintaa ei poliisi toimittanut, koska asiassa ei ollut polisiin mukaan
syytä epäillä rikosta. Poliisille toimitetussa tutkintapyynnössä ei ole
tuotu esille seikkoja, jotka todistaisivat, että pilkeissä olisi toimittu
Eläinsuojelulain tai Eläinsuojeluasetuksen vastaisesti.

SVK teki juhannuksen alla mediatiedotteen kalastuksesta eettisesti kestävänä
luontoharrastuksena ja pian tämän jälkeen Hesarissa ilmestyi poliisin
tiedote: ”Näin tapat saaliskalan oikein”. Teimme yhdessä juhannusaattona
tiedottaja Jaana Vetikon kanssa oikaisuvaatimuksen tähän Hesarin juttuun
viitaten juuri tähän Lapin poliisin päätökseen ja mediatiedotteeseemme.
Hesari oikaisi jutun 24.6., jossa todetaan, että ”Toisin kuin jutussa
aiemmin luki, SM-pilkin järjestäjästä ja kolmesta ei ole tehty
rikosilmoitusta, vaan tutkintapyyntö. Juttuun on myös lisätty tieto siitä,
ettei poliisi aloittanut esitutkintaa”.

Poliisin ja Hesarin sisällä näyttää olevan melkoista ristiriitaa
tiedottamisessa tämän asian osalta.

yst. terv.

Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Vapaa-ajankalastajapiirien ja seurojen kilpailujen järjestäjille sekä kilpailijoille


Nykytila

Voimassa olevan Eläinsuojeluasetuksen 14 § 3. kohdassa määritellään
Eläinsuojelulain 3 §:n suhde kaloihin:
Eläinsuojeluasetus

14 §

Tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottaminen*
Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista eläimelle on:
3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen.

Eläinsuojeluasetuksen 31 §:ssä aiheena on Hukuttaminen tai tukehduttaminen ja pykälässä on eritelty, mitä tajuissaan olevia eläimiä ei saa lopettaa hukuttamalla tai tukehduttamalla. Kalat eivät ole tässä luettelossa mukana:

31 §

Hukuttaminen tai tukehduttaminen
Tajuissaan olevan nisäkkään, linnun ja matelijan lopettaminen hukuttamalla tai tukehduttamalla on kielletty.

Vuoden 2017 SM-pilkkiin liittyen tehtiin SVK:sta rikosilmoitus, jonka syynä oli saaliskalojen nk. ”tappopakon” puuttuminen kilpailun säännöistä. Viranomaiset eivät nostaneet järjestöä vastaan syytettä todeten samalla, että vastuu eläinsuojelulain noudattamisesta on jokaisella kilpailijalla itsellään.
Myös tämän vuoden SM-pilkkiin liittyen järjestöstä tehtiin vastaava rikosilmoitus. Se on edelleen vireillä, eikä sen mahdollisesta etenemisestä tai hylkäämisestä ole vielä tietoa.

Eläinsuojelulain uudistus (laki eläinten hyvinvoinnista) keskeytyi Suomen hallituksen erottua. Uudistus jatkunee uuden hallituksen myötä ja se saattaa läpi mennessään muovata joitakin yllä olevia asioita uusiksi. SVK:n lausunto ko. lakiluonnoksesta löytyy tästä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/lausunto-hallituksen-esitykseksi-laiksi-elainten-hyvinvoinnista-16-2-2018

Lopuksi

SVK:n näkemyksen mukaan nykyisen Eläinsuojeluasetuksen perusteella ei saaliskalan välitöntä tappamista voi vaatia. SVK kuitenkin suosittelee,
että kilpailuissa saadut kalat tapetaan heti ylösnoston jälkeen – ainakin niissä kisoissa, joissa se on mahdollista (pois lukien sumputus- ja vapautuskilpailut). Suosituksesta on hyvä tiedottaa kilpailuun osallistuville ennen kilpailun alkamista (kts. alla olevat linkit). Näin toimimalla vahvistetaan kilpailunjärjestäjän vastuullista roolia ja vesitetään argumentit nyt esiin nousseen kaltaiselta häirinnältä.
On myös tarpeen tiedostaa, että kenelläkään ei ole oikeutta häiritä luvallista kalastusta. Kalastuslain 50 §:n toisessa momentissa todetaan, että: ”Luvallista kalastusta ei saa tahallisesti estää tai vaikeuttaa.”
Jos siis kalastustanne tai kalastuskilpailuanne selkeästi häiritään, eivätkä häiriköt suostu poistumaan paikalta, soittakaa poliisit paikalle. Jos kilpailuunne puolestaan saapuu paikalle eläinlääkäri, on hänellä eläinsuojelulain nojalla oikeus tutustua ko. lain noudattamiseen kilpailussa. Jos hän huomaa epäkohtia, pyytäkää järjestävänä tahona häneltä kirjallista raporttia hänen huomioistaan. SVK:n työntekijät voivat tarvittaessa auttaa eläinlääkäreiden yms. viranomaisten kanssa käytävissä
keskusteluissa. Oman alueenne kalatalousasiantuntijan löydätte täältä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot

Linkkejä

SVK:n kilpailutoiminnan ympäristöohjelma, jossa on oma osansa myös kalojen kohtelusta, löytyy osoitteesta:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailutoiminnan-ymparistoohjelma

Kalan lopetus kilpailutilanteessa:

www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalan-tappaminen-kilpailutilanteessa-video


24.5.2019
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Jaana Vetikko
tiedottaja

Suomen ensimmäinen haukikosteikko rakennettiin Hiidenvedelle

Tänä keväänä Hiidenvedelle rakennettiin kolme kosteikkoa, joista yhden suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisenä tavoitteena vesiensuojelun ohella oli hauen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen. Haukikosteikko
suunniteltiin ja toteutettiin Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) Haukitehdas -hankkeen yhteistyönä.

Kosteikkoja on totuttu rakentamaan valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta pidättämään tai parantamaan vesilintujen viihtyvyyttä. Kalaston vaatimuksia kunnostustoimissa ei sitä vastoin ole riittävästi osattu ottaa huomioon, vaikka järven kunnostamisessa petokalakantojen vahvistaminen onkin tärkeää.
Hauen lisääntymisvaatimukset huomioon ottavassa kosteikossa on kevättulvan valtaamaa rantamatalaa, sopivaa kasvillisuutta ja avattava pato, mistä hauen poikaset lasketaan sopivalla hetkellä veden mukana järveen.

”Kosteikon kasvittuminen ottaa oman aikansa, mutta tulevina vuosina on mielenkiintoista seurata, kuinka hauet ottavat kosteikon
lisääntymisalueekseen. Kosteikko vaatii hieman hoitoa ja seurantaa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että siihen muodostuu sopiva kasvillisuus, eikä isosorsimo saa vallattua kosteikon matalia alueita, missä haukien on suunniteltu keväisin molskivan”, pohtii kosteikon suunnitellut *Esko Vuorinen* Silvestris Oy:stä.
Hiidenveden kalaston parantamiseksi erityisesti haukikannan vahvistaminen on tärkeää, sillä Hiidenveden petokaloista juuri hauki on eniten kärsinyt järven säännöstelystä ja kuormituksesta. Hauki käyttää kutualueinaan matalia luontaisia tulvarantoja. Nämä kutualueet ovat vähentyneet, kun luontainen keväinen tulviminen on estynyt. Myös rantakasvillisuus onmuuttunut.
Hiidenveden kunnostus -hankkeessa 2013 tehdyn selvityksen mukaan hauen kutualueet ovat muuttuneet laajoilla alueilla huonosti tai kokonaan lajin lisääntymiseen soveltumattomiksi. Useimmissa tapauksissa on kyse tulvan
alle jäävän vyöhykkeen kasvillisuuden liiallisesta tiivistymisestä etenkin isosorsimon runsastumisen myötä. Isosorsimo on Hiidenvedellä erittäin voimakkaasti lisääntynyt vieraslaji, joka on voimakaskasvuisena syrjäyttänyt varsinkin tulvarantojen sarakasvustoja, joilla on merkitystä muun muassa hauen kutualueina.

”Hauella on tärkeä rooli tasapainoisen kalastorakenteen ylläpidossa, ja se hillitsee osaltaan myös rehevöitymistä. Sitä paitsi hauki on korkealle arvostettu urheilukala ja sen kalastuksen ympärillä pyörii suuria euromääriä”, kertoo kalatalousasiantuntija Janne Antila SVK:sta.

Helmikuussa järjestetyssä Hiidenvesi-illassa myös tutkija FT Tommi Malinen Helsingin yliopistosta nosti esiin erityisesti petokalakantojen vahvistamisen Hiidenveden kalakantojen hoidossa. Hiidenveden kalaston tila vaihtelee järven eri alueiden välillä. Esimerkiksi järven itäisillä altailla kalasto on vain välttävässä tilassa, kun särkikalat muodostavat merkittävän osan kalan biomassasta hän kertoi.

”Kalaston ottaminen huomioon kosteikkorakentamisessa ja haukitehdasajattelu tuo uuden näkökulman Hiidenveden monitavoitekosteikkojen rakentamiseen ja sille haluamme antaa jatkossa nykyistä suuremman merkityksen. Isosorsimon
vaivaamia rantoja Hiidenvedellä riittää ja rantojen hoitoon tarvitaan myös entistä laajempaa yhteistyötä”, toteaa hankepäällikkö *Juha-Pekka Vähä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Lisätietoa haukitehtaista:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat

Lisätietoa Hiidenveden kunnostus -hankkeesta:
www.hiidenvesi.fi/fi/hiidenvesi-hanke


Lisätietoja:
SVK, kalatalousasiantuntija Janne Antila, puh. 045 630 4280, s-posti: janne.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fiJaana Vetikko
tiedottaja
Hei!


Kesä ja kalastusreissut lähestyvät kovaa vauhtia. SVK on neuvotellut jäsenilleen kymmeniä kalastusmatkailukohteiden alennuksia, joita kannattaa hyödyntää reissuilla. Alennuksia on majoituksista, kalastusopastuksista ja muistakin palveluista. Kaikki matkailun jäsenedut löytyvät kotisivuilta
www.vapaa-ajankalastajat.fi/matkailun-jasenetuja

Tässä muutama tärppi yhteistyökumppaneistamme:

Siggnäsin Kalatupa, Lemlahti, Parainen. Siggnäs on luonnonkaunis
kalastustukikohta ja vapaa-ajan viettopaikka lähellä kaikkia palveluja. Tie perille ei lauttayhteyksiä. Oma ranta, venepaikka ja ramppi sekä paljon omia kalavesiä Peimarin alueella. Kalatupa tarjoaa keväästä syksyyn mielenrauhaa ja luontoa, loistavat kalastusmahdollisuudet, sekä kodikkaan vanhan saaristolaistalon saunoineen ja ympäristöineen. Jopa 10 vierasta mahtuu saman katon alle. Mahdollisuus Catering -ja luontoteemaisiin lisäpalveluihin. Kalastusopas tarjolla rajoitetusti lisähintaan.
Etäisyydet: Parainen n. 12km, Turku n. 20km, Helsinki n. 170km, Tampere n. 190km, venevuokraamo n. 10km.
Lisätiedot ja online-varaukset www.siqqnasintupa.com
Perusalennus SVK:n jäsenille 10% majoituksesta koodilla SiggnasintupaVAK#019
Ajankohtaista ja kampanjat www.facebook/Siqqnas
Whatsapp: +358442367965

Keihärinkosken Koskitupa, Viitasaari. Majoitustilat sadan metrin päässä koskesta. Kaksi huonetta, keittiö ja kylpyhuone, yhteensä 5 vuodepaikkaa. Kesäisin kahvila. Pihassa pysäköintipaikat. Alennus SVK:n jäsenille 10 %.Yhteystiedot Koskitupa, Keihärinkoskentie 750, 44760 Keihärinkoski. Puh. 050 401 4768. jukka.hamalainen(at)media.fi
Kotisivut Keihärinkoski www.keiharinkoski.fi

Kairijoen Eräkeskus, Savukoski, Kairijoki. Palvelut majoitusta
varustelluissa 6-8 hlö hirsimökeissä, 2-4 hlö perusmökkejä,
asuntovaunupaikkoja, kahvila-ravintola, sauna, kalastuslupien myynti, kanootteja vuokrattavana. Sijainti Kairijoen rannalla. Erämainen Kairijoki on Kemijoen latvojen sivujoki, jossa esiintyy mm taimenta, siikaa, harjusta ja puronieriää. Joki on helposti saavutettavissa alueen metsäautoteiden
ansiosta. Aktiviteetit kalastus, melonta, retkeily, marjastus ja metsästys. Avoinna 1.6.-1.10. *Perusalennus SVK:n jäsenille 10% majoituksesta
listahinnoista ajalla 1.-30.6. ja 1.8.-10.9.* Yhteystiedot: Kairijoen Eräkeskus, Jukka Hirvonen, 98800 Savukoski. Puh. 016-841 481. Sähköposti jukka.hirvonen(a)snowgames.fi Kotisivut Kairiver
www.kairiver.con/etusivu.php
Facebook Kairijoen Eräkeskus
www.facebook.com/pages/Kairijoen-Er%C3A4keskus/111148875590503Hyvää kevättä ja kireitä siimoja kalareissuille!
SVK MatkailutoimikuntaJaana Vetikko
tiedottaja
Lappiin ja Kainuuseen saatiin toimintakykyisimmät kalatalousalueet, rannikolla eniten ongelmia


Suomeen perustettiin alkuvuoden aikana 116 uutta kalatalousaluetta. Ne ovat kalavesien omistajien ja käyttäjien yhteisorganisaatioita, jotka huolehtivat alueen kalavesien hoidosta ja kalastuksen järjestämisestä. Vesien suurimman käyttäjäryhmän eli vapaa-ajankalastajien edustaja tuli
valituksi vain 69 alueen hallitukseen.

Kalatalousalueiden perustamisen myötä vanhat kalastusalueet lakkautettiin. Nyt uudet aiempaa vähälukuisemmat kalatalousalueet alkavat järjestää kalavesien hoitoa ja kalastusta maamme vesillä. Muutos on osa vuoden 2016 kalastuslain uudistusta.
Kalatalousalueet perustettiin kalavesien omistajien ja käyttäjien
yhteisorganisaatioiksi, jotka vastaavat muun muassa alueen kalavesien hoidosta sekä kalastuksen säätelystä ja järjestämisestä. Kalatalousalueen jäseniä ovat kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.
Kalatalousalueen toimintaa tulevat ohjaamaan vuoden 2020 aikana valmistuvat käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa määritetään raamit alueen kalavesien hoidolle ja kalastuksen järjestämiselle. Keskeisenä osana käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on ”suunnitelma kalastuksen kehittämis- sekä edistämistoimenpiteiksi ja niitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi”.

Kalastuslain kokonaisuudistuksessa vapaa-ajankalastajien järjestöjen osallistumismahdollisuuksia kalastusta koskevaan päätöksentekoon pyrittiin parantamaan. Lain säätämisen yhteydessä ei kuitenkaan tehty muutoksia järjestöjen valitusoikeutta koskeviin säännöksiin, vaan lainsäätäjä valitsi
ratkaisun, jossa järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan
ensisijaisesti kalatalousaluetta ja alueellista kalatalouden
yhteistyöryhmää koskevan sääntelyn avulla. Vapaa-ajankalastajien edustus kalatalousalueiden hallituksissa on siten ensiarvoisen tärkeää, jotta vesien suurimman käyttäjäryhmän toiveet sekä asiantuntemus tulevat kuulluiksi.

Vapaa-ajankalastajien nimeämä edustaja tuli valituksi 69 kalatalousalueen hallitukseen 116:sta eli noin 60 prosenttiin kalatalousalueista. Tulosta voidaan pitää välttävänä ja alueellisia eroja on paljon. Toimintakykyisimpiä alueet ovat Lapissa sekä Kainuussa, joissa lähes jokaiseen alueeseen valittiin vapaa-ajankalastaja hallitukseen. Myös Savon ja Karjalan alueella yhteistyö toteutui hyvin ja hallituksista muodostettiin jäsenistöltään monipuolisia. Heikoiten vapaa-ajankalastajat menestyivät rannikon kalatalousalueilla sekä Hämeessä, joissa edustus jäi selvästi muun maan keskiarvosta. Positiivisena
poikkeuksena merialueella voidaan pitää läntistä Suomenlahtea, jonka alueella yhteistoiminta toteutui erittäin hyvin.

Kalatalousalueiden tulevissa yleiskokouksissa tulee ottaa huomioon, että hallituksista muodostetaan jäsenistöltään monipuolisia. Tämä helpottaa alueen toimintaa sekä luo hyvän pohjan kalavesien eri käyttäjäryhmien toiveiden huomioon ottamiselle ja tarpeiden yhteensovittamiselle.

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh. 0400 946 968, s-posti:
janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa. www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi
*www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen*
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
www.fisuun.fi www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa-ajankalastajatJaana Vetikko
tiedottaja
Hei!

Anna-Leena on ansiokkaasti ja pitkään kalakummivastaavan tärkeää pestiä
Turun seutukunnalla hoitanut. Nyt olisi hyvä aika jonkun muun ottaa tästä
tehtävästä koppia.
Minulle tulee ajoittain kyselyitä, että pääsisikö joku koululuokka ongelle.
Monesti ovat tuttuja opettajia, jotka ovat luokkansa kanssa joskus ennenkin
kalakummipalvelua saaneet.
Tarvitsisin henkilön, jolle ohjata tällaiset kyselyt ja joka sitten
hoitaisi ja sopisi asiat kummien ja opettajan välillä, että koululaiset
pääsisivät kalaan kummien opastamina.
Jos kävisi niin, että vapaaehtoista kalakummivastaavaa ei alueelta löydy,
täytyy minun myydä kyselijöille ei-oota ja moni koululuokka pettyy.
Tämä siitä syystä, että minun työpanokseni siirtyy vahvasti pois
nuorisopuolelta enkä voi koulukeikkoja juurikaan jatkossa tehdä. Joissain
nuorisotapahtumissa voin olla apuna järjestämässä ja jeesaamassa ja joskus
harvoin ehkä kerhoilloissakin, mutta koulujutut ovat jäämässä kokonaan tai
lähes kokonaan pois.

Löytyisikö joukostanne joku ottamaan tämän vastuun tai tiedättekö jonkun
muun, joka voisi olla kiinnostunut?

Yst. terv.


Janne Antila
Kalatalousasiantuntija


Varsinais-Suomen ELY-keskus romuttaa uuden kalastuslain henkeä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) vastustuksesta
huolimatta luvan 35 isorysän pitämiselle Varsinais-Suomessa sijaitsevien Mynä-, Laa- ja Hirvijokien edustalla kolmea kilometriä lähempänä vaelluskalajokien suualueita. Päätös romuttaa uuden kalastuslain henkeä.

Vuonna 2016 voimaan tullut kalastuslaki ottaa huomioon uhanalaiset kalakannat aiempaa lakia paremmin. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa uhanalaisten vaelluskalojen elinmahdollisuuksia ja turvata niiden liikkuminen lisääntymisalueille sekä joesta syönnösvaellukselle. Merialueen vaelluskaloista etenkin meritaimen, lohi, ankerias sekä vaellussiika vaativat
lain tuomaa suojaa kantojen vahvistumiseen.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämät 35 rysää saavat olla pyynnissä aikavälillä 1.3.-30.5. Norssia pyydetään lupien hakijoiden mukaan vain muutaman viikon ajan jäiden lähdön jälkeen. Nyt myönnetty rysien pitoaika on liian pitkä ja jakson lopussa pyynti kohdentuu suurelta osin muihin kalalajeihin, jos rysät ovat vielä silloin pyynnissä.

Isorysä on äärimmäisen tehokas pyydys ja pyynti kohdentuu kaikkiin vedessä liikkuviin kalalajeihin. Nyt kaavailtu rysämäärä on raskaasti ylimitoitettu kalan kulun turvaamiseksi. Rysillä on tarkoitus pyytää norssia eli kuoretta. Tehokkaina pyydyksinä ne pyytävät myös kaikkea muuta kalaa, kuten uhanalaista meritaimenta ja ankeriasta sekä myös kutuvaeltavaa kuhaa ja ahventa.
Päätöksessä on asetettu vapautusvelvollisuus vaelluskaloille eli
toutaimelle, meritaimenelle, lohelle, ankeriaalle sekä siialle. Muista kaloista vain yli 65 senttimetrin mittaiset kuhat ja yli 90 senttimetrin pituiset hauet tulee vapauttaa. Rysien kokeminen hoidetaan massiivisin konehaavein, joten kalojen selviytymistä kokurasituksesta ei tiedetä. Lisäksi esimerkiksi pienemmät merivaelluksensa aloittavat lohet tai taimenet on mahdotonta erottaa muun saaliin joukosta. Vaelluskalojen osalta tulee päätöksiä tehtäessä noudattaa varovaisuusperiaatetta.
Meressä olisi tilaa käyttää isorysiä muualla merialueella, kauempana vaelluskalajokien suualueista.

SVK katsoo, että rysälupia ei tule myöntää, koska kalastuslain 72 §:n mukaiset edellytykset eivät täyty. Kalastajien hakemuksista ei selviä, miten isorysäkalastus alueella olisi välttämätöntä yleisen kalatalousedun turvaamiseksi tai onko olemassa jokin muu erityinen syy lupien myönnölle. Kalan kulku vesistössä vaarantuu, eikä massiivinen rysäpyynti sisälly kuluvan vuoden alussa perustetun Airisto-Velkuan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan, jonka on tarkoitus valmistua vasta vuonna 2020.

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh. 0400 946 968, s-posti:
janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi www.vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa.
www.vapaa-ajankalastaja.fiwww.vapaa-ajankalastaja.fi,
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen,
www.fisuun.fi www.ottiopas.fi
www.facebook.com/vapaa-ajankalastajatJaana Vetikko
tiedottajaSuomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö


Tiedote ja lomatarjouksia KuntorannastaClubtarjoukset www.kuntoranta.fi / Clubkirjeet
Lomatarjoukset ovat yhdistyksenne jäsenille varattavissa pääsääntöisesti yksin, kaksin tai pikkuporukoille. Osa tarjouksista voi olla ryhmälle (esim. kokous- ja virkistyspaketti yhdistyksen kevät-, vuosi- tai syyskokoukseen).

Pääsiäinen 3 vrk alk. 120,00 €/hlö/2hh tai 279,00 €/perhehuone (2+1-2 lasta 4-17v.)*
- Majoitus 2hh (1hh-lisä 25,00 €/vrk)
- Aamiaiset (kysy myös puoli- tai täysihoitoa)
- Kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikoina
- Pääsiäisen ohjelma
- *Lisävuorokausi* Am 30,00 €/hlö/2hh tai Ph 42,00 €/hlö/2hh,
perhehuone
Am 90,00 €
- Voimassa 19. - 22.4.2019 tai 20. - 23.4.2019

Suosittu Viron hinnoilla -paketti 4 vrkalk. 220,00 €/hlö/2hh
- 4 x Hyvänolon aamiainen buffetista
- 4 x Päivällinen buffetista
- 1 x Hydrovesihieronta 20 min
- 1 x Parafangosavi 20 min
- 1 x Hieronta 15 min
- 1 x Yrttikylpy 20 min
(hoitojen listahinta on 80 €)
- Majoitus 2hh
- Kylpylän ja kuntosalin käytön aukioloaikoina
- Voimassa 31.5.2019 saakka, paikkoja rajoitetusti, varattavissa
varaustilanteen mukaan
Teatteripaketti 1 vrk alk. 67 €/hlö/2hh*
- Majoitus 2hh
- Teatterilippu Teatterituotannot.fi;n (Kuntorannassa) tai Varkauden
Teatterin näytökseen (omin kyydein), katso www.teatterituotannot.fi tai
www.varkaudenteatteri.fi
- Aamiainen (kysy myös puolihoitoa)
- Kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikoina
- Kysy myös puolihoitoa.
- Voimassa teattereiden näytöskausina 31.12.2019 saakka

Teatterit Huhtikuussa Kuntorannassa:

Ke 3.4. klo 19 Myöhästynyt hääyö
Su 7.4. klo 14 Myöhästynyt hääyö
To 11.4. klo 18 Myöhästynyt hääyöKe 24.4. klo 19 Myöhästynyt hääyö
Ti 30.4. klo 18 Myöhästynyt hääyö (vappuaatto)

Järjestön kokous- ja virkistyspaketti 1 vrk alk. 66 €/hlö/2hh
- Kokoustilat ja -välineet
- Kahvi suolaisella tai makealla ravintola Aikamiehessä
- Päivällinen klo 16.30 - 18.00
- Allastanssit klo 18.00 - 20.00 (perjantai tai lauantai)
- Orkesteri-, karaoke- tai levytanssit ravintolassa
- Aamiainen klo 8.00 - 10.30
- Huoneiden luovutus klo 14.00 (sunnuntaisin)
- Voimassa 31.12.2019 saakka pe-la tai la-su, ei juhlapyhinä

Varaukset ja lisätiedot myynti(a)kuntoranta.fi tai 017 560 1403. *

Pidätämme oikeudet ohjelmien muutoksiin.

[image:www.kuntoranta.fi/resources/public/kuva(14).jpeg

Kuntorannassa järjestetään Veikkauksen (ent. RAY:n) tukemia lomia. Lomat haetaan ja myönnetään lomajärjestöistä (Solaris-lomat ry, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, Hyvinvointilomat ry ja Nasy – Naiset yhdessä ry). Löydätte Kuntorannassa pidettävät lomajaksot ja lomajärjestöjen
yhteystiedot www.kuntoranta.fi / Tuetut lomat–sivulta.


Veikkaus


HUOMIO! Omaishoitajille tarkoitettuun tuettuun lomaan Kuntorannassa 29.4.-4.5.2019 on vapaita paikkoja ja hakuaikaa jatkettu. Pikaiset hakemukset paperisilla hakukaavakkeilla Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:hyn! Lisätietoja ja hakukaavakewww.mtlh.fi/fi/Lomatuen%20haku
sekä Erja Puumala
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
p. 010 2193 467 (puhelinaika klo 9-13)
erja.puumala(a)mtlh.fi

Tietolähde Kuntorannan markkinointirekisteri.
Mikäli ette halua tarjouskirjettä jatkossa, VASTATKAA SUORAAN tähän kirjeeseen ja ilmoittakaa kirjeen peruutuksesta.
Voitte myös varata loman, pyytää lisätietoja tai ilmoittaa yhteystietojen muutoksista vastaamalla kirjeeseen.
Jos kirje ei näy oikein, voitte lukea sen tästä >>>KIRJE_huhtikuu_2019
www.kuntoranta.fi/resources/userfiles/File/Elakelaiset_ry/Huhtikuu_2019_el%C3%A4kel%C3%A4iset.pdf

Tervetuloa Kuntorantaan!
Myyntipalvelu
Kuntorannantie 14
78400 VARKAUS
017 560 1403
myynti(a)kuntoranta.fi


kuntorantaJaana Vetikko
tiedottaja
Hei!

Käytättehän kaikki tätä työsähköpostiani
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi, jos haluatte lähettää minulle
viestejä. Huomasin, että melkoisen moni jäsenemme on laittanut viestejä
henkilökohtaiseen gmail-osoitteeseeni, jota käytän vain ryhmäsähköpostien
kontrolloimiseen ja luen kerran-kaksi vuodessa. Sieltä eivät siis
tilauksenne tai muutkaan asiat valitettavasti etene (ainakaan nopeasti).Jaana Vetikko
tiedottaja

Tiedote 13.3.2019 Seitsemän uutta ennätyskalaa


Ennätyskalalautakunta hyväksyi kuluneen vuoden aikana seitsemän uutta ennätystä. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 80 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Uusia ennätyskaloja ovat made 8,05 kg, ruutana 2,99 kg, suutari 4,07 kg ja voimassa olevaan ennätystä sivuava lahna 7,45 kg sekä pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista allikkosalakka 9,1 cm, hietatokko 7,1 cm ja voimassa olevaa ennätystä sivuava viisipiikki 5,8 cm. Peledsiika puuttuu listalta

Ennätyskalalautakunta on pitänyt uutta 2000-luvun ennätyskalojen listaa kohta 20 vuotta. Ennätyskokoisen kalan pyytäminen on haastavaa, koska listalla on jo monta kovaa tulosta. Lautakunta kaipaa kuitenkin edelleen ilmoitusta peledsiiasta. Lajista ei ole tullut yhtään ilmoitusta lautakunnalle. Peledsiian ilmoitusraja on 0,4 kg. Punnituksessa oltava tarkka

Ennätyskalan saatuaan on pidettävä pää kylmänä. Moni mahdollinen ennätys on kaatunut lautakunnassa puutteelliseen tai epämääräiseen ilmoitukseen. Tavallisin hylkäyksen syy on se, että punnituksessa ei ole toimittu ohjeiden mukaan. Paras tapa on viedä kala lähimpään ruokakauppaan ja käyttää punnitukseen kaupan hedelmäosaston vaakaa. Punnituksen todistajiksi
kannattaa pyytää kaupan henkilökuntaa. Kotoa mahdollisesti löytyvä vanha talousvaaka tai kalastajan kädessä heiluva digivaaka eivät kuulu hyväksyttyihin suomenennätyskalan punnitusvälineisiin.
Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan
ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkalat/2000-luvun-ennatyskalat
Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy samasta osoitteesta ja lisäksi osoitteesta ahven.net/kalastus/ennatyskalat
Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:

Tiedottaja Jaana Vetikko
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
puh. 050 525 7806

Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
puh. (09) 6844 5914
Suomen ennätyskalarekisteri on laajan joukon yhteistyötä.
Ennätyskalalautakunnassa ovat mukana Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Urheilukalastajainliitto, Suomen Ammattikalastajaliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Suomen Ympäristökeskus, Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Ennätyskalalautakunnan puheenjohtaja toimii tutkija Kari Nyberg
Helsingin Yliopistolta.*


Jaana Vetikko
tiedottajaTiedote. Julkaistu: 08.03.2019

Uusi valtakunnallinen
kalastustapahtuma innosti lapset ja nuoret pilkille
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettyihin
Pilkkivapapäivä-tapahtumiin osallistui lähes 270 nuorta kalastajaa perheineen. Hiihtolomaviikoille ajoittuneet tapahtumat järjestettiin Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Sievissä ja Kuhmossa. Pilkkivapapäivän takana ovat Metsähallitus ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK).

Pilkkivapapäivänä alaikäiset pääsivät ilmaiseksi pilkille neljälle
Metsähallituksen lohikalakohteelle SVK:n kalakummien opastamina. Opastuksen lisäksi saatavilla oli lainavälineitä, joten osallistuminen oli mahdollista myös niille nuorille, joilla ei ennestään pilkkikokemusta tai -varusteita ollut. Pilkkimisen lomassa pääsi myös lämmittelemään evästarjoilun ääreen.

Hämeenlinnassa Evolla pilkillä kävi yhteensä 40 nuorta huoltojoukkoineen,
Sievissä noin 60, Kuhmossa 70 ja Mikkelissä huimat 100.
”Osanottajien määrä oli positiivinen yllätys, vaikka sää ei kaikkina
päivinä suosinutkaan. Mukavaa, että niin moni nuori oli mukana
tapahtumassa!” Pilkkivapapäivän veturit Mika Laakkonen Metsähallituksesta
ja Janne Rautanen SVK:sta toteavat. ”Tapahtumat menivät kaiken kaikkiaan
hienosti. Teemme nyt porukalla yhteenvedon kaikista tapahtumista ja
päätämme, saako Pilkkivapapäivä jatkoa ensi vuonna.”

Seuraavaksi vietetään kuitenkin perinteistä Vapapäivää, jonka konseptiin
Pilkkivapapäivä perustuu. Metsähallitus ja SVK järjestävät Vapapäivän
vuosittain koululaisten kesäloman alussa. Tapahtumapäivänä alaikäiset
pääsevät maksutta kalaan yli 30:lle Metsähallituksen vapakalastuskohteelle eri puolilla maata. Vuonna 2019 Vapapäivä järjestetään lauantaina 8. kesäkuuta.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Mika Laakkonen, Metsähallitus
mika.laakkonen(a)metsa.fi, p. 040 589 7559
Kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö janne.rautanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0400 946 968

www.eraluvat.fi/vapapaiva tiedotteet.metsa.fi/go/882602-673733-63245037Jaana Vetikko
tiedottajaTiedote 5.3.2019Kalastusmaksuista kertyi 8,6 miljoonaa euroa

Kalastonhoitomaksuja lunastettiin viime vuonna yhteensä 241 289
kappaletta, joista vuosilupia oli 174 324kappaletta. Maksuista kertyi yhteensä 8,6 miljoonaa euroa jaettavaksi kalatalouden edistämiseen.

Myytyjen maksujen kappalemäärä väheni 15 000 kappaleella, mutta kertymä nousi puolella miljoonalla eurolla. Kertymän kasvu johtui siitä, että eduskunta nosti kalastonhoitomaksun hintaa vuoden 2018 alusta lähtien. Koko vuoden kalastonhoitomaksu maksaa nykyisin 45 euroa aiemman 39 euron sijaan. Seitsemän vuorokauden maksu on nyt 15 euroa ja vuorokauden maksu kuusi euroa.

Varat käytetään kalastuslain mukaisesti vapaa-ajankalastusta ja kalavesien hoitoa edistäviin hankkeisiin, kalatalousalueiden toimintaan, neuvontapalveluiden järjestämiseen, vesialueen omistajille maksettaviin korvauksiin sekä kalastonhoitomaksun kanto- ja rekisterikuluihin.

Kalastonhoitomaksun kerää Metsähallitus, joko tilittää kertymän maa- ja metsätalousministeriölle. Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18 - 64-vuotiaat kalastajat, jotka kalastavat muuten kuin pilkillä, ongella tai silakkalitkalla.

Kalastonhoitomaksun voi suorittaa Metsähallituksen
Eräluvat.fi-verkkopalvelussa, Metsähallituksen palvelunumerossa 020 69 2424 tai R-Kioskeilla.

*Vuosi 2019 alkoi *
*vauhdikkaasti*

Vuoden 2019 kalastonhoitomaksuja on hankittu selvästi viime vuoden alkua vilkkaammin. Kalastonhoitomaksuja oli lunastettu tammikuun jälkeen yli 17 000 kappaletta eli 5 500 kappaletta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

*Kalastonhoitomaksut 2017 ja 2018*

2017 2018
Vuosi 192 891 174 324
7 vrk 36 364 34 575
1 vrk 26 749 32 390
€ 8,1 M€ 8,6 M€

Lisätietoja: Ylitarkastaja Mika Laakkonen, Metsähallitus, 040 589 7559

Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu
tiedotteet.metsa.fi/go/878684-831959-63245037

Maa- ja metsätalousministeriö
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ryJaana Vetikko
tiedottaja
RAPALA RAHASTO PALKITSEE HYVÄT TEOT KALAVESIEN KUNNOSTAMISEKSI

Rapala Rahasto on jo vuosien ajan tukenut paikallisesti merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimia sekä edistänyt omalta osaltaan samaan päämäärään tähtääviä tieteellisiä tutkimuksia ja muita esivalmisteluja eri puolilla maatamme. Periaatteena on kuitenkin ollut, että Rahasto ei ohjaa varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin.
Tänä vuonna Rapala Rahasto julistaa avoimesti haettavaksi 300−3.000 euron arvoisia apurahoja edellä mainittujen toimien tukemiseksi.

Tukea hyville teoilleen voivat hakea mitkä tahot tahansa. Esimerkiksi osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat sekä opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää
tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne.

Kalastusvälinelahjoitusten arvoisiksi hyviksi teoiksi lasketaan puolestaan eri tahojen järjestämät tilaisuudet, joissa tarjotaan lapsille, nuorille ja muille erityisryhmille mahdollisuutta tutustua kalastusharrastukseen ja syventää siihen liittyviä tietoja ja taitoja.
Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset ja valitsee niistä parhaiten Rapala Rahaston periaatteita vastaavat hankkeet. Tuettavat tahot julkistetaan toukokuun loppuun mennessä.

Hakemukset on lähetettävä huhtikuun puoliväliin mennessä. Hakemuksen voi muuten tehdä täysin vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostiviestinä, mutta siitä on selvittävä seuraavat asiat: Hanke, tapahtuma, tutkimus tai muu tarve, avustuksen tai lahjoituksen haluttu arvo tai määrä, vakuuttavat perustelut, hakijatahon taustatiedot ja yhteyshenkilön kontaktitiedot.

Hakemukset voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen rahasto(a)rapala.fi tai postitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Rapala Rahasto, Mäkelänkatu 91, 00610 HELSINKI. Valmiin kaavakepohjan voi myös täyttää ja lähettää nettiosoitteessa www.rahasto.rapala.fi, josta saa tietoa Rapala Rahaston avustuskohteista ja toiminnasta.

Lisätietoja apurahoihin ja välinelahjoituksiin liittyvästä menettelystä saa Rapala Rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä toimittaja Seppo Suuroselta puh. 0400 233339, seppo.suuronen(at)wmail.fi.


Jaana Vetikko
tiedottaja

Vapaa-ajankalastajapiireille ja seuroille

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi) tai sitten jollekin kyseisenjaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut. Jaostot käsittelevät anomuksia tästedes sitä mukaa kuin niitä tulee.

Kisoja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko kisaa hakeneella piirillä viime aikoina ollut haettavaa kisaa järjestettävänä, eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot myöntävät sitoville hakemuksille mielellään kisoja 2-3 vuodeksi eteenpäin, joten piirien kannattaa pohtia kisatoimintaansa ja harkita hakemuksia myös pidemmällä aikavälillä. Tämä koskee myös maajoukkuekarsintakisoja!

Muistutamme että kilpailujaostot myöntävät SM-kisojen järjestelyjä niin vapaa-ajankalastajapiireille kuin seuroillekin. On kuitenkin suotavaa, että seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen järjestelyanomuksen lähettämistä. Suurimpien SM-kisojen osalta hakemusten on tultava piirien kautta. Näin tieto kilpailusta leviää tehokkaammin ko. piirin alueella, ja
päällekkäisiltä suunnitelmilta vältytään. Tällaisia kisoja ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki.

Kireitä kisasiimoja tuleviin koitoksiin!Marcus Wikström
KalatalousasiantuntijaHyvä vastaanottaja

Lausuntopyyntö luonnoksesta vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi (123/04.04.03.01/2019) liitteineen.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.2.2019 ensisijaisesti
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)mmm.fi

Lataa tästä vapaa-ajan kalatalouden.kehittämisstrategia - lausunnoille
Lataa tästä lausuntopyyntö luonnoksesta vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiaksi.

Ystävällisesti
Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Vetikko
tiedottaja
Esitys piireille ja niiden nuoriso- ja perhetoimikunnille

SVK esittää, että jo kuluvana vuonna 2019 piirit ja/tai edelleen niiden nuoriso- ja perhetoimikunnat ottaisivat nuorisotoimintansa painopisteeksi piirin viime vuonna nimeämien nuorisoseurojen toiminnan tukemisen. Toiveena
on, että em. seurojen toimintaa pystyttäisiin edistämään piirien ja SVK:n sujuvalla yhteistyöllä ja rajallisia resursseja tehokkaasti hyödyntäen.

Roolit

Piirit ottaisivat painopisteen huomioon vuoden 2019 tekemisessään sekä hakiessaan ELY-keskuksilta avustusta toiminnan tueksi. Hakemuksiin suositellaan kirjattavaksi seuraavia alueellista nuorisotoimintaa tukeviatoimenpiteitä:

- nimettyjen nuorisoseurojen toiminnan tunnetuksi tekemistä edistäväviestintä
- esim. teettämällä toimintaesitteitä jaettavaksi (piirin)
tapahtumissa
- tuki nuoriso- ja perheleirien järjestämiseen
- Fisuun-tempauksien järjestäminen
- SVK:n uusi tapahtumaidea osana syyskuulle sijoittuvaa
valtakunnallista harrastusviikkoa.
- kalakummien matkakulut
- tavoitteena mm. lisätä halukkuutta ja valmiuksia seurarajat
ylittävien nuorisotapahtumien talkootoimintaan
- tarvikehankinnat tukemaan ensisijaisesti nimettyjen nuorisoseurojen toimintaa
- muu piirien / toimikuntien / nuorisoseurojen toimintasuunnitelmiin kuuluva toiminta

SVK:n kautta on asiantuntija-avun lisäksi hyödynnettävissä tällä
hetkellä laajalti toimiva kalastusohjaajaverkosto. Käytännössä SVK auttaa nimettyjä nuorisoseuroja kiinnostavan ja säännöllisen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi SVK:n nuoriso- ja perhetoiminnan painopisteeksi valitut perheet otetaan huomioon tapahtumissa sekä sähköisessä viestinnässä.

Saavutettavat tulokset

Piirien, nuorisoseurojen ja SVK yhteistyön vahvistamisen tuloksena:
- virkeytetään alueellista nuorisotoimintaa;
- pystytään tarjoamaan kiinnostuneille lapsille, nuorille ja perheille säännöllistä ja ”tämän päivän näköistä” toimintaa
kalastusharrastuksen syventämiseksi;
- kasvatetaan jäsenmääriä
- aktivoidaan kalastajia nuoriso- ja perhetoimintaan
- lisätään harrastuksen näkyvyyttä

Lisätiedot: olli.saari/janne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Liitteenä viime vuonna piireille lähetetty ohje nuorisoseurojen
nimeämiseksi
Lataa tästä esitys piireille ja niiden nuoriso- ja perhetoimikunnille.
Lataa tästä ohjeistus nuorisoseurojen tunnistamiseen ja nimeämiseen.Jaana Vetikko
tiedottaja

Kysely muovikassien käytöstä SVK:n SM-kilpailuissa

Muoviroskasta on tullut maailmanlaajuinen ongelma. Kalastuskilpailuissa on perinteisesti käytetty saaliin säilytyksessä erilaisia muovikasseja ja SVK pyrkii nyt selvittämään voisiko järjestö kilpailijoineen vähentää muovin käyttöä. Siksi päätimme aluksi kysyä kentän mielipiteitä. Alla muutama
kysymys, joihin toivomme Teidän vastaavan 15.2.2019 mennessä osoitteeseen
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

Lataa tästä SVK:n kysely muovikassien käytöstä.Jaana Vetikko
tiedottajaHei!

Toivomme, että tehdessänne piirinne lausuntoja Suomen meritaimenkantojen
elvytys- ja hoitosuunnitelmaksi otatte huomioon oheisen SVK:n lausunnon
linjaukset.

Lataa tästä SVK:n lausunto Itämeren meritaimenen vesistökohtaisista elvytys- ja hoitosuunnitelmista.

t: Jaana ja MarkkuJaana Vetikko
tiedottajaVapaa-ajankalastajapiireille pyyntö ja tiedoksi

Tervehdys ja oikein mukavaa alkanutta vuotta!


Näin vuoden vaihduttua pyydän kaikkia piirejä päivittämään minulle (ja samalla menee jäsensihteerillemme) toimihenkilönsä sekä hallituksen jäsenensä (myös varajäsenet, jos ne saa helposti) yhteystietoineen nettisivujamme sekä sähköistä jakelulistaamme varten.

SVK:n nettisivuille päivitetään piirien toimihenkilöiden ja hallituksien varsinaisten jäsenten yhteystiedot. Voitte käydä katsomassa nykyisetetusivumme www.vapaa-ajankalastaja.fi olevan piirinne karttalinkin tai
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vapaa-ajankalastajapiirit kautta. Tällä
hetkellä näkyvissä on henkilöiden asema piirissä, nimi, osoite, puhelin ja sähköposti. Jatkossa jätämme postiosoitteet pois paitsi piirin toimiston (=
sihteeri, jos muuta ei ole ilmoitettu) osalta. Jos joku ei halua tietojaan näkyviin, toivon saavani siitä tiedon samalla.
Sähköiselle piirien postituslistalle (=sähköpostilista) lisäämme kaikki piirien toimihenkilöt sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet, mikäli
heidän sähköpostinsa on minulle ilmoitettu. Sähköisen jakelun kautta toimitamme piireille heitä koskevia ajankohtaisia tietoja, seurakirjeet, mediatiedotteet, kisakutsuja sekä muuta ajankohtaista tiedotus- ja markkinointiaineistoamme. SVK:n pöytäkirjat lähetetään jatkossakin tiedoksi
vain piirien puheenjohtajille, SVKn hallituksen varsinaisille ja varajäsenille, SVKn toimikuntien ja jaostojen puheenjohtajille sekä työntekijöille, eikä niitä ole lupa jakaa edelleen. Päätöksistä toki saa muuten kertoa.
Tämän viestin saavat tällä hetkellä sähköisessä piirien jakelussa olevat henkilöt. Jos joku ei näitä halua, laitattehan ystävällisesti viestin, jossa kerrotte myös piirinne, niin poistan Teidät listalta. Listalta voi
muutoinkin poistua milloin tahansa ilmoittamalla siitä minulle (jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi).
Ja samalla vielä tiedoksenne, että seurojen sähköpostilista päivitetään jäsenrekisteriimme ilmoitettujen sihteeri/toimisto -tietojen pohjalta sitä
mukaa, kun muutoksia sinne ilmoitetaan. Seurojen sähköiselle listalle voi lisäksi tehdä milloin tahansa muutoksia ilmoittamalla minulle sähköpostilla
seuran nimen sekä tiedon (seuran nimi, henkilön nimi ja sähköposti), keitä sinne halutaan lisättävän tai poistettavan. Seurajakelulla lähetämme seuroja ja yksittäisiä jäseniä koskevia kirjeitä, ajankohtaisia tietoja ja
muuta ajankohtaista tiedotus- ja markkinointiaineistoamme. Postituskertoja on vuodessa reilusti vähemmän kuin piirijakelussa.

SVK:n tietosuojalausekkeeseen voitte tutustua:
www.vapaa-ajankalastaja.fi/tietosuojalauseke

Kysyä saa, jos joku tiedotusasia jäi mietityttämään.Jaana Vetikko
tiedottajaAvustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista 2.1.2019 alkaen


Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet
www.ely-keskus.fi/web/ely-/avustukset-kalatalouden-alueelliseen-edistamiseen-ovat-haettavana-ely-keskuksista-2-1-2019-alkaen


ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksiaalueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia
kalatalousaluetoimintaan. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneetkalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Vuoden 2019 määrärahojen hakuaika on 2.1.-31.12.2019. ELY-keskukset myöntävät avustuksia määrärahojen puitteissa jatkuvasti koko vuoden 2019 ajan.
Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2019 haussa ovat:
- kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm.
kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat)
- kalastusharrastuksen edistäminen
- kalastuksen valvonta.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.
Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.
Tarkemmat hakuohjeet, hakulomakkeet ja yhteystiedot ovat saatavissa Internetistä osoitteesta www.mmm.fi/kalat/avustukset

© Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / © Närings-, trafik- och
miljöcentralen


Jaana Vetikko
tiedottajaKalastusvuosi 2019 on alkanut - nyt on aika maksaa kalastuskortti

Vuodenvaihde aloittaa myös uuden kalastusvuoden, sillä koko vuoden kalastonhoitomaksu eli kalastuskortti on voimassa kalenterivuoden ajan
kerrallaan. Kalastuskortti vuodelle 2019 maksaa 45 euroa ja sen voi maksaa verkkokaupassa, puhelinpalvelussa tai luvanmyyntipisteissä.*

Talven suosittu kalastustapa pilkintä ei vaadi kalastuskorttia, mutta esimerkiksi verkkokalastajalla tulee olla kalastonhoitomaksu maksettuna. Vuosimaksu on huolettomin vaihtoehto myös satunnaisesti kalastaville. Kalastonhoitomaksu on se olennaisin kalastuslupa

Kalastuslain mukaan kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos vain onkii, pilkkii tai litkaa silakkaa tai on alle 18-vuotias tai jo täyttänyt 65 vuotta.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastukseen lähes koko Suomessa. Kalastonhoitomaksun lisäksi virtavesissä ja erityiskohteilla (kalastusrajoitus.fi), pyydyskalastaessa, usealla vavalla kalastaessa ja ravustaessa tulee olla vesialueen omistajan lupa.
Kalastonhoitomaksun hinnat ovat samat kuin viime vuonna: 45 euroa koko vuosi, 15 euroa viikko ja 6 euroa päivä. Kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumerossa 020 69 2424, Metsähallituksen
luvanmyyntipaikoissa ja R-kioskeilla. Lupa on lakisääteisesti
henkilökohtainen, joten maksun yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika.

Kalastonhoitomaksun koko vuodeksi maksaneille lähetetään Suomu-lehti, jonka mukana on luvanhaltijan kalastuskortti. Kalastuskortti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta, kuten maksamisen yhteydessä saatava
maksukuittikin. Tosite on pidettävä mukana kalastettaessa ja pyydettäessä näytettävä viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle. Uudet kalatalousalueet huolehtivat paikallisista kalakannoista

Kalastonhoitomaksu auttaa ylläpitämään ja kehittämään suomalaisia kalavesiä ja kalakantoja. Kalavesien käytöstä ja hoidosta vastaavat tänä vuonna toimintansa aloittavat kalatalousalueet, jotka yhdessä vesienomistajien
kanssa saavat kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja kestävän kalastuksen varmistamiseksi. Osansa kalastonhoitovaroista saavat myös valtakunnalliset
kalastusalan neuvontajärjestöt sekä eri kehittämishankkeet, joilla edistetään kalastusta, kalavesien hoitoa sekä kalastuksenvalvontaa.

Lisätietoja

Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu
tiedotteet.metsa.fi/go/829895-589166-70737958

Laura Ticklén, erikoissuunnittelija, Metsähallitus Eräpalvelut 040 480 6832, laura.ticklen(a)metsa.fi

Maa- ja metsätalousministeriö
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry

Liitteet

Kalastuskortti on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Kuva: Tino Hovinen / Metsähallitus
tiedotteet.metsa.fi/go/829887-146977-70737958

Taulukko: Kalastuslupien tarpeen määrittävät kalastustapa ja kalastajan ikä
tiedotteet.metsa.fi/go/829888-370897-70737958Jaana Vetikko
tiedottaja
Merestä pyydetyn rasvaevällisen taimenen rauhoitus laajenee

Vuoden 2019 alusta villin, rasvaevällisen taimenen rauhoitus meressä laajenee Suomenlahdelta koskemaan kaikkia Suomen merialueita. Muutoksen myötä kalastajilta kysytään tarkkuutta taimenenkalastuksen yhteydessä. On
tärkeää muistaa tarkistaa lohikaloille tyypillinen rasvaevä.

Vuonna 2016 muuttuneen kalastuslain ja -asetuksen siirtymäajat päättyvät vuoden vaihteessa. Vapaa-ajankalastajien kannalta erityisen huomioon otettavaa on rasvaevällisen, eli villin merestä pyydetyn taimenen
täysrauhoitus kaikilla Suomen merialueilla. Tämän vuoden loppuun asti rasvaevällinen taimen on ollut rauhoitettu Suomenlahdella, ja muualla meressä on vallinnut 60 senttimetrin alamitta. 1.1.2019 alkaen kaikki
rasvaevälliset taimenet on merialueilla vapautettava elävänä tai kuolleena. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on edelleen 50 senttimetriä. On hyvä muistaa, että leveyspiirin 64° eteläpuolella rasvaevällinen taimen on rauhoitettu myös kaikkialla sisävesissä. Taimenella on lisäksi monin
paikoin voimassa poikkeavia pyyntimittoja tai rauhoituspäätöksiä, joten kalastajan velvollisuus on aina tarkistaa paikalliset kalastussäännöt.

Taimenen merivaeltavat kannat ovat äärimmäisen ja napapiirin eteläpuoliset sisävesikannat erittäin uhanalaisia. Syitä uhanalaisuuteen ovat jokien patoaminen, liiallinen kalastus sekä vesien pilaantuminen. Taimen lisääntyy virtavesissä, joten jokien patoaminen ja esimerkiksi tukinuittoja varten
tehdyt uomaperkaukset ovat vähentäneet soveltuvia lisääntymisalueita. Meri- ja järvialueilla vuosikymmeniä jatkunut ylimitoitettu kalastuspaine on osaltaan johtanut kantojen vähenemiseen ja häviämiseen.
Taimen muiden lohikalojen tapaan on herkkä ympäristön pilaantumiselle, ja esimerkiksi ojitusten aiheuttama kuormitus on osaltaan heikentänyt lisääntymisalueiden kuntoa. Vastikään valmistuneen Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan sisävesien luontotyypeistä uhanalaisimpia ovat nimenomaan virtavedet.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tämän vuotisessa kirjeessä joulupukille toivomuslistalla ovatkin vesivoimaloiden vesitalouslupien avaamisen mahdollistava muutos vesilakiin, valuma-aluelaajuiset vesistökunnostukset, asianmukainen kalastuksensäätely ja -valvonta sekä kalastajien vastuullisuuden lisääntyminen.
Näillä eväillä voidaan turvata hienot kalastuselämykset myös
jälkipolville!Oheinen infograafi on vapaasti käytettävissä tiedotteen julkaisun yhteydessä.

Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma, p. 050 564 8009, mika.oraluoma(at)vapaa-ajankalastaja.fi
Toiminnanjohtaja Markku Marttinen, p. 044 759 9717, markku.marttinen(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä jajärjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön
13 vapaa-ajankalastajapiirin 513 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

www.vapaa-ajankalastaja.fi,
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi,
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat

Lataa tästä tiedotteeseen liittyvä taimenen alamittakartta.
Jaana Vetikko
tiedottaja
Kalastuskortti on aineettomien lahjojen parhaimmistoa


Eettiset ja ekologiset joululahjat ovat jo vuosia olleet suosittuja. Yksi
lahjaidea on kuitenkin vielä tuntematon: kalastonhoitomaksu eli
kalastuskortti.

Ympäristötietoisuus on lisääntynyt huomattavasti, minkä ennustetaan näkyvä myös joulunvietossa - tavaraähkyn sijaan tänä vuonna viimeistään tullaan ennen näkemättömällä laajuudella suosimaan aineettomia, eettisiä ja ekologisia joululahjoja. Varsinkin luonto on monen suomalaisen sydäntä lähellä, mutta harva on tullut ajatelleeksi, että perinteinen kalastuskortti on itse asiassa mitä parhain lahja ystäville ja perheelle.

Kalojen hyvinvointi on ollut kiitettävästi esillä viime aikoina, ja onneksi jokaisella suomalaisella on ulottuvillaan ylivoimainen tapa tehdä helposti hyvää kalakannoille ja kalavesille. Kalastonhoitomaksuista kertyvillä varoilla varmistetaan kalastuksen kestävyys, rahoitetaan neuvontapalveluja
ja kalastuksenvalvontaa, opastetaan nuoria vastuullisiksi kalastajiksi, parannetaan kalojen elinympäristöjä sekä tehdään paljon muuta ensiarvoisen tärkeää. Kalastonhoitomaksu on jokaisen 18-64-vuotiaan viehe- ja pyydyskalastajan velvollisuus, mutta muutkin saavat sen vapaaehtoisesti maksaa. Vuosittain kalastonhoitomaksuista kertyy kalojen hyväksi yhteensä
noin 9 miljoonaa euroa. Tuhansien järvien maassa summa voisi olla
suurempikin.

Koko vuoden kalastonhoitomaksu on 45 euroa. Siihen sisältyy postitse kotiin saapuva Suomu-lehti, jonka mukana on virallinen kalastuskortti. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastuksen lähes koko Suomessa. Kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumerossa 020 69 2424,
Metsähallituksen luvanmyyntipaikoissa ja R-kioskeilla. Kun ostaa
kalastonhoitomaksun lahjaksi, tulee osata kertoa saajasta samat tiedot kuin itsellekin lupaa ostaessa eli nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. Verkkokaupasta voi myös tulostaa lahjaksi tulevaa maksukuittia varten talvisen lahjakortin.

Pidetään yhdessä huolta, että myös luonto saa osansa lahjoista.

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry

www.eraluvat.fi/kalastonhoitomaksuJaana Vetikko
tiedottaja
Tulorekisteri muuttaa yhdistysten palkkatietojen ilmoittamisen

1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka
maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin
jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut
palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat
ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin
ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.
Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava.
Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta
tulorekisteriin.
Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä.
Tiedot ilmoitetaan viiden päivän kuluessa maksupäivästä

Tietoja annetaan tulorekisteriin kahdella ilmoituksella.

1. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokaiselta maksupäivältä erikseen. Palkkatietoilmoitus tulee antaa viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäivällä tarkoitetaan
palkkapäivää eli päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan
käytettävissä.
Myös nk. satunnaisena työnantajana toimivan yhdistyksen tulee antaa
tiedot viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.
2. Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan
kalenterikuukauden 5. päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan
maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä
mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan
"Ei palkanmaksua" -tieto. Satunnaisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin
työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa
palkkaa.

Luontoisedut ilmoitetaan myös ajantasaisesti

Tulorekisteriaikana esimerkiksi puhelinetua ei voi ilmoittaa koko vuodelta yhdellä kertaa vuoden lopussa, vaan tiedot on ilmoitettava reaaliaikaisesti. Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen
kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Jos
tulonsaajalle maksetaan sekä rahapalkkaa että luontoisetuja, ilmoitetaan
kaikki tiedot viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
Matkakustannusten korvausten ilmoittaminen tulorekisteriin

Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava
tulorekisteriin. Verovapaista kustannusten korvauksista ilmoitetaan
kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset.
Majoittumiskorvauksia ja kuittia vastaan maksettuja matkalippuja ei ilmoiteta tulorekisteriin.
Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei
maksettaisi. Tiedot tulee antaa tulorekisteriin ilman euromääräisiä alarajoja tai
ikärajoja
Tiedot annetaan tulorekisteriin ilman euromääräisiä alarajoja.
Tulorekisterin tiedon käyttäjillä, kuten Verohallinnolla,
työeläkevakuutusyhtiöillä ja työtapaturmavakuutusyhtiöillä, on
erilaisia euromääräisiä rajoja, jotka liittyvät esimerkiksi vakuuttamisen
velvollisuuksiin tai ennakonpidätyksen toimittamiseen. On kuitenkin
huomattava, että tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot ilman euromääräisiä
alarajoja. Jos maksat palkkaa, palkkiota, luontoisetuja, työkorvauksia
tai muuta ansiotuloa, on tiedot ilmoitettava tulorekisteriin. Myös
kustannusten korvaukset on ilmoitettava ilman euromääräisiä alarajoja.

Myös alaikäisille maksettu palkka tai muu ansiotulo on ilmoitettava
tulorekisteriin. Vaikka alaikäistä ei tarvitsisi sosiaalivakuuttaa, on
lapsen saama tulo veronalaista ja tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin
kaikissa tilanteissa ilman euromääräisiä alarajoja.
Paperilla voi ilmoittaa vain erityisestä syystä

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys, ja tiedot voidaan
jatkossa ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä
syynä voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi
edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Näin on esimerkiksi silloin,
kun luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä, satunnaisella työnantajalla
tai ulkomaalaisella ei ole mahdollisuutta antaa tietoja sähköisesti. Tietoja
ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse, vaan tiedot tulee
ilmoittaa määrämuotoisesti.

Jos yhdistys ei vielä ole digiajassa eikä käytä sähköisiä
asiointipalveluja, on nyt hyvä hetki siirtyä käyttämään sähköisiä
palveluita (esim. palkka.fi).
Valtuuttaminen sähköisen asiointipalvelun käyttöön
Lähtökohtaisesti tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun
valtuuttamisessa käytetään Suomi.fi-valtuuksia. Seuraavissa tapauksissa
ei voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, vaan valtuutukseen käytetään
Katso-palvelua:

- Kaupparekisterissä tai YTJ:ssä ei ole organisaatiolle Y-tunnusta tai
tietoa sen nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä. Tällaisia
toimijoita
ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, yhdistykset,
säätiöt, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät ja julkiset viranomaiset.
Yhdistysten ja säätiöiden nimenkirjoitusoikeudellinen tekee tarvittavat
valtuutukset tulorekisterin valtuuskoodeihin palkkatietojen ilmoittaminen
ja palkkatietojen katselu. Valtuutuksen voi tehdä Katso-palvelussa.

Tärkeää!


- Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
- Verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa
ei maksettaisi.
- Tulorekisteri ei muuta apurahojen tai stipendien ilmoittamista.
- Sähköinen asiointi on perusedellytys.
- Tiedot on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
- Jos maksat ja ilmoitat itse palkat – tutustu tulorekisteriin Lähde: www.vero.fi/tulorekisteriJaana Vetikko
tiedottajaL-S Vapaa-ajankalastajien piirin syyskokous 15.11.2018


Piirin syyskokous oli tavanomaisista kokouksista sen verran poikkeava, että piirimme pitkäaikainen sihteeri Anna-Leena Kannisto oli jo aiemmin ilmoittanut lopettavansa vuoden 2018 päättyessä ja hänen tilalleen kokous valitsi piirin uudeksi sihteeriksi Päivi Luoma-Keturin.


Piirin uusi sihteeri Päivi Luoma-KeturiAnna-Leena on saanut ansiomerkkinsä

Nyt ”eläkkeelle” jäävä Anna-Leena on toiminut piirin sihteerinä sen perustamisesta lähtien (2005) ja Keskusjärjestö halusi muistaa häntä pitkäaikaisesta piirityöstä järjestön kultaisella ansiomerkillä.
Anna-Leena tunnetaan toki piirissä monesta muustakin yhteydestä. Hän on mm. Kalakummi, innokas kilpakalastaja ja sen lisäksi hänet on tavattu monien kilpailujen järjestelytehtävissä. Lisäksi hän on ollut piirimme edustajana Keskusjärjestön kokouksissa lukuisat kerrat.

Piirihallituksen puolesta uskallan toivottaa ”Anskulle” mukavia eläkepäiviä piirin sihteerin velvollisuuksista.


Ilkka Lehtinen
piirin tiedottajaTilaa itselle tai lahjaksi!Muista seuran/piirin toimijoita!
Vapaa-ajankalastajankalenteri 2019Kalastajan taskutieto


Vuoden 2019 kalenterista löydät tietoa mm. katukalastuksesta, painouistimen
käytöstä, onkijan ja pilkkijän syöteistä, haukitehtaista,
ennätyskaloista, siimoista ja solmuista, kalojen ottipäivistä ja kalastuslaista.
Oman Vapaa-ajankalastajan kalenterisi voit tilata hintaan 11 euroa.
Tilatessasi niitä myyntiin vähintään 10 kappaletta, laskutamme vain 9
euroa/ kalenteri.
Tilaukset: s-posti: jaana.piskonen(a)vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 050 597
4933 tai verkkokaupastamme (seuratilaukset s-postilla mieluusti).

Kala- ja eräseuroille myyntikilpailu!

Eniten Vapaa-ajankalastajan kalenteria 2019 myynyt seura palkitaan 120
euron arvoisella tavarapalkinnolla, jos myynti ylittää 200 kalenteria ja 60
euron tavarapalkinnolla, jos myynti jää alle 200 kalenterin. Kaikki
myyntikilpailuun osallistuneet seurat osallistuvat 60 euron arvoisen
tavarapalkinnon arvontaan. Kilpailuaika on kalenterin ilmestymisestä
31.1.2019 saakka.Jaana Vetikko
tiedottaja
Vapaa-ajankalastajapiireille

Tervehdys!SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja kehottaa olemaan asian suhteen aktiivinen! Suurin osa vuoden 2019 kisoista on nyt lyöty lukkoon mutta osa odottaa edelleen ottajansa. Seuraaviin kisoihin ei ole vielä löytynyt
hakijaa:- SM-lohipilkki- SM-heittouistelu- SVK:n mestaruusvetouistelu- SM-onki*

SM-laituripilkkiLisätietoa perhokisojen tilanteesta saa
perhojaostolta.Onkijaosto haluaa muistuttaa, että jos muita SM-ongen hakijoita ei ilmene, niin kisa viedään taas läpi Saimaan kanavalla. Nyt ei muuta kuin hakemuksia vetämään! Hakemusten ei tarvitse olla pitkiä; lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää.
Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi
tai sitten jollekin kyseisen
jaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi > jaostot

(jaostot ja niiden yhteystiedot löytyvät skrollaamalla sivua alaspäin) Jotta piirit voisivat jatkaa omien kalenterinsa parissa, niin tässä on vuoden 2019 tämän hetken kisatilanne:*


KILPAILUKALENTERI 2019


Kansalliset kilpailut:
Helmikuu

Maaliskuu2.3. SM-pilkin esikisa, Kemin merialue, Kemi
(alustava ajankohta)
3.3. SM-mormuskointi, Liperi
(alustava ajankohta)
16.3. Pilkkimaajoukkueiden loppukarsinta, paikka salainen
17.3. SM-särkipilkki, Lappeenranta??
SM-lohipilkki, ??
30.-31.3. MM-morrin loppukarsinnat vuodelle 2019, Savilahti
(alustava aika ja paikka)

Huhtikuu
6.4. SM-pilkki, Kemin merialue, Kemi
13.4. SM-rautupilkki,Tuulispääjärvi
14.4. SM-kiiskipilkki, Kuusamo

Toukokuu

Kesäkuu

?? Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, ??
15.-16.6. SM-viehe (alustava ajankohta)

Heinäkuu
6.7. SM-soutu-uistelu, Lieksa
?? SM-heittouistelu, ??
?? SVK:n mestaruusvetouistelu, ??

Elokuu
3.8. tai 4.8. SM-onki (ei vielä hakijaa)10.-11.8.
SM-kilpaonki, Kyrönjoki
17.8. SM-Veneonki, Muuruejärvi, Viitasaari
24.-25.8. Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, Rääkkylä
?? Perhokalastuksen SM-finaali, ajankohta ja paikka
vielä auki
31.8. Nuorten SM-toimintakilpailu, Salo

Syyskuu
21.-22.9. Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, Kalajärvi
27.9. Epävir. MM-tuulastus, Imatran Vuoksi
28.9. SM-tuulastus, Syyspohjanlahti (Saimaa)
?? SM-laituripilkki, ??
?? SM-kelluntarengas, ajankohta ja paikka vielä auki
?? Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, ajankohta ja
paikka vielä auki

Lokakuu

Marraskuu
?? SM-perhonsidontakilpailu, ajankohta ja paikka
vielä auki
?? SM-tietokilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki

Kansainväliset kilpailut:


25.-27.1. MM-morri, Balak/Shroka Poliana Lake, Bulgaria
14.-15.2. Mastersien MM-onki, Etelä-Afrikka
14.-15.2. Naisten MM-kilpaonki, Etelä-Afrikka
23.3. PM-pilkki, ??, Suomi (alustava
ajankohta)
15.-16.6. Veteraanien MM-onki,Italia
29.-30.6. EM-kilpaonki, Irlanti
20.-21.7. Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Kroatia
?? MM-Perhokalastus, paikka ja ajankohta vielä auki
7.-8.9. Miesten MM-kilpaonki, Serbia
?? EM-Perhokalastus, paikka ja ajankohta vielä auki

Kireitä kisasiimoja avovesikauden viimeisiin koitoksiin!
Kilpailutoimikunnan puolesta,Marcus Wikström
Kalatalousasiatuntija
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2 - 6 A 11
00580 Helsinki
P. +358 45 110 2126
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
vapaa-ajankalastajalehti.fi
www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi

Jaana Vetikko
tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki
puh. +358 50 525 7806
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi
SVK:n jäsenille

Kerro näkemyksesi kalastuksen, kalastusseurasi ja SVK:n tulevaisuudesta sekä lähde kalastusmatkalle tunturimaisemien huippukohteeseen!

Sinä olet paras asiantuntija kalastuksen, kalastusseurasi sekä Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tulevaisuudesta. Kerro näkemyksesi meille nyt suuressa jäsenkyselyssä. Vastaamalla voit myös voittaa huippukalastusmatkan!

Vastaamaan pääset internetissä osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi > jasenkysely

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Vapaa-ajan Kalastaja – lehden lukijamatka huippukohteeseen tunturimaisemiin kesällä tai talvella 2019 valintasi mukaan. Kalastusretkelle voit kutsua mukaan myös parhaan kalakaverisi puoleen hintaan. Palkinnon arvo on noin 500-600 euroa. Lisäksi arvomme kalastusvälineitä.

Odotamme innolla näkemyksiäsi!

ps. Kysely on auki syyskuun loppuun saakka, joten vielä ehtii hyvin vastaamaan.Jaana Vetikko
tiedottajaEU vauhdittamassa lohen laillista ylikalastusta Itämerellä – Suomella vielä mahdollisuus laittaa kapuloita rattaisiin

Tiedote. Julkaistu: 12.09.2018, 07:00

WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustavat Euroopan komission esitystä nostaa tuntuvasti Itämeren lohen kalastuskiintiötä ensi vuodelle.
Järjestöjen mukaan Suomen tulee ajaa EU:ssa tieteellisten suositusten mukaisia kiintiöitä. Niiden mukaan lohta tulisi ensi vuonna kalastaa Itämerellä jopa vähemmän kuin kuluvana vuonna.

Euroopan komissio esittää, että Itämeren pääaltaasta ja Pohjanlahdesta kalastettavan lohen kokonaiskiintiö nostettaisiin ensi vuodeksi lähes 105 000 loheen. Määrä on jopa 65 prosenttia suurempi kuin Kansainvälisen
merentutkimusneuvoston ICES:n tieteelliset suositukset suurimmasta sallitusta kiintiöstä.

”Kannatamme tutkijoiden suosittelemaa vajaan 65 000 lohen
enimmäiskiintiötä, mikä on lähes kolmanneksen vähemmän kuin
tämänvuotinen kiintiö. Suomen ei tule missään nimessä alentua aloittamaan lohen laillista
ylikalastusta uudelleen, vaan linjausten tulee perustua tieteellisiin suosituksiin”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

Lohen kalastuskiintiön pienentämiseen on järjestöjen mukaan painavia syitä. Raportoimattoman ja väärinraportoidun lohisaaliin osuus on kasvanut, mikä tarkoittaa, että lohta kalastetaan jo muutoinkin enemmän kuin kiintiöillä
on sovittu. Lisäksi kaikki lohikannat eivät ole elpyneet toivotulla tavalla muun muassa lohenpoikasia tappavan M74-oireyhtymän vahvistumisen vuoksi.

”Kiintiön nostaminen riitelisi sekä Suomen kalastuslain henkeä että EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa vastaan. Se on myös istuvan eduskunnan tahdon vastainen, sillä se on nimenomaan velvoittanut Suomen ajamaan EU:n kalastusneuvostossa tieteellisen ohjeistuksen mukaisia kiintiöitä”, toteaa
erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtajan Markku Marttisen mukaan lohen nousumäärät Tornionjokeen ovat jääneet viime vuosina huomattavasti tavoitetasoa pienemmiksi. Tornionjoki on koko
Itämeren lohikannoille merkittävä. Itämeren pääaltaan kiintiöiden pienentäminen on paitsi lohen, myös Suomen etu: rannikollemme on aina tullut sitä enemmän kalaa, mitä pienemmäksi kiintiöitä on saatu.
”Kiintiöiden pienentäminen hyödyntää sekä lohen luonnonkiertoa että myös kalastusmatkailun edellytyksiä, kun lohia pääsee nousemaan enemmän jokeen.”

Järjestöjen ja sidosryhmien lausuntokierros komission esitykseen Itämeren kalastuskiintiöistä päättyy keskiviikkona. Tämän jälkeen esitys etenee kansalliseen käsittelyyn. EU:n kalastusasioista vastaavat ministerit
sinetöivät tulevan vuoden kalastuskiintiöt lokakuun puolivälissä.

WWF:n lausunto EU-komission esityksestä kalastuskiintiöiksi vuodelle 2019
tiedotteet.wwf.fi/go/735934-22001-65054025

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto
tiedotteet.wwf.fi/go/735932-245082-65054025

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunto
tiedotteet.wwf.fi/go/735933-770370-65054025

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Olli Sivonen, WWF, 050 305 5714, olli.sivonen(a)wwf.fi
Erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto, 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi
Toiminnanjohtaja Markku Marttinen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, 044 759 9717, markku.marttinen(a)vapaa-ajankalastaja.fiJaana Vetikko
tiedottaja

Hei!

Olen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen oppilas ja työskentelen
apulaistutkijana *”Vapakalastuksen säätelyn uudet menetelmät ja
mekanismit"* -hankkeessa. Työstän hankkeelle omaa pro gradu -tutkielmaani, joka
käsittelee kotimaassa tapahtuvan kalastusmatkailun elämyksellisyyttä,
kalastusharrastuksen vakavuutta sekä vastaajan näkökulmaa pyydystä ja
päästä -kalastukseen (catch-and-release).

Tutkimus toteutetaan kaksiosaisena ja sen ensimmäisessä vaiheessa
vapaa-ajankalastajilta kerätään taustatietoa käsiteltäviin aiheisiin ohesta
löytyvällä kyselylomakkeella. Myöhemmin tämän tiedon pohjalta toteutetaan
vielä syventäviä haastatteluita nk. ”vakaville harrastajille”. Tässä
vaiheessa olisikin ensiarvoisen tärkeää saada vastauksia mahdollisimman
paljon sekä ennen kaikkea mahdollisimman monipuolisesti erilaisia
vapaa-ajankalastajia kuvastavana otantana.

Tämän takia myös lähdin lähestymään teitä. Niin tämän kuin myös
*”Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä”* -hankkeen tiimoilta on ollut puhetta,
että kyselytutkimusta olisi mahdollista levittää myös teidän erilaisia
sähköisiäkanavianne pitkin. Olisikin hienoa, jos tämä kyselylomake
saataisiin jakoon myös teidän kauttanne. Näin olisi mahdollista tavoittaa
huomattavia määriä kalastuksenharrastajia eri puolilta Suomea. Uskoisin
myös, että tämän tutkimuksen tulokset harrastuksen vakavuuden, että
profiloitumisen vaikuttamisesta kalastusmatkailuun, kalastuselämyksen
muodostumiseen kuin myös kalastajien pyydystä ja päästä käyttäytymiseen
kiinnostaa sekä tukee teidän järjestönne missiota.

Kalastusmatkailututkimus:
link.webropolsurveys.com/S/55CA3F338047593

Oikein mukavaa ja aurinkoista alkanutta viikkoa!
Ystävällisin terveisin,
Lari Turunen
0400 829 839
Itä-Suomen yliopisto
Tiedote. Julkaistu: 09.06.2018

lmainen kalastuspäivä toi lapsille suursaaliin
Lapset nappasivat peräti 580 kiloa lohikaloja lauantain Vapapäivässä, joka oli kaikille alaikäisille tarkoitettu ilmainen kalastustapahtuma Metsähallituksen lohikalakohteilla. Päivän aikana Vapapäivä-kohteilla kävi
kalassa 1240 lasta ja nuorta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös saalismäärä, 480 lohikalaa (580 kg), oli kirkkaasti uusi ennätys.*

Lasten ja nuorten lisääntynyt kalastusinnostus alkaa näkyä myös Vapapäivässä, joka järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa lasten kesäloman alkamisen kunniaksi. Metsähallitus avasi Vapapäivää varten lapsille 36 arvokalakohdetta, joista 12 kohteella oli paikalla Suomen Vapaa-ajankalastajien järjestämät oppaat.
Lisäksi lapsille avattiin 24 kalastuskohdetta, joissa alaikäiset saivat kalastaa ilmaiseksi ilman oppaita. Näillä kohteilla myös mukana seurannut vanhempi tai huoltaja sai kalastaa päivän ajan ilmaiseksi.
Vapapäivän suosio ja saalismäärä ovat nousseet hiljalleen vuodesta toiseen. Viime kesänä tehtiin aiempi ennätys. Nyt sekä kalastajien että heidän saamiensa saaliskalojen lukumäärä nousi sadalla.

Kalansaantia edisti jälleen useilla kohteilla muutaman päivän rauhoitus sekä istutukset ennen lasten Vapapäivää.

Ikaalisissa huikea saalis

Eniten kalastajia kävi lauantaina Hämeenlinnan Evolla: 180. Sievin Maasydänjärvellä tapahtumaan osallistui 124 kalastajaa ja Nurmeksen Peurajärvellä 123 kalastajaa. Peurajärvellä paikalla oli heti aamulla tapahtuman alkaessa yli sata lasta.

Tyytyväisiä oltiin myös Kuhmossa. ”Päivä oli puolipilvinen mutta lämminhenkinen”, paikalla ollut opas kuvaili tunnelmia.

Huikein saalis saatiin tänä vuonna Ikaalisissa Teerilammella: 70 alaikäistä kalastajaa nosti rannalle peräti 95 kirjolohta. ”Ennätysosanotto tänä vuonna ja upea tapahtuma”, iloitsi Janne Rautanen Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöstä Teerilammen Vapapäivän jälkeen.

Kävijämäärät ja saaliit, alaikäisten Vapapäivässä lauantaina 9.6.

Varsinais-Suomi
Salo, Matildanjärvi: 57 kalastajaa, 29 kirjolohta, 35 kiloa.
Etelä-Savo
Mikkeli, Mikkelin Valkea: 84 kalastajaa, 19 kirjolohta, 25 kiloa.

Lappi
Sodankylä, Ahvenlampi: 47 kalastajaa, 20 kirjolohta
Rovaniemi, Vikaköngäs: 109 kalastajaa, 21 kirjolohta (23 kiloa), 1 harjus,

Kainuu
Kuhmo, Syväjärvi: 117 kalastajaa, 10 kirjolohta (27 kiloa) ja yksi hauki. Suurimmat saaliit: Konsta Junttila 2996 g (2 kirjolohta), Juho Mikkonen 2081 g ja Eeva Kähkönen 1849 g.

Pohjois-Pohjanmaa
Sievi, Maasydänjärvi: 124 kalastajaa, 79 kiloa kirjolohta
Vaala, Manamansalo: 57 kalastajaa, 8 kirjolohta.

Kanta-Häme
Hämeenlinna/Evo, Niemisjärvet: 180 kalastajaa

Pirkanmaa
Ikaalinen, Teerilampi: 70 kalastajaa, 95 kirjolohta (107 kiloa). Yhteensä 56 lasta sai saalista. ”Ennätysosanotto tänä vuonna. Upea tapahtuma”,Janne Rautanen Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöstä kertoi.

Keski-Suomi
Kivijärvi, Heikinlampi: 105 kalastajaa, 101 kirjolohta. Suurin kala painoi 1560 grammaa.

Pohjois-Karjala
Lieksa, Änäkäinen: vahvistetut tiedot puuttuvat
Nurmes, Peurajärvi: 123 kalastajaa, 31 kiloa kirjolohta ja 5 kiloa haukea.

Muu Suomi
Omatoimikohteet: 120 kalastajaa

Lue lisää

www.facebook.com > vapapaiva
tiedotteet.metsa.fi/go/674806-533319-63245037
www.eraluvat.fi
tiedotteet.metsa.fi/go/674807-869306-63245037
www.fisuun.fi
tiedotteet.metsa.fi/go/674808-466891-63245037

Instagram: #vapapäivä @vapapaiva

Facebook: #vapapäivä, @vapapaiva

*Lisätietoja*

*Lapin ja Kainuun Vapapäivästä: Petter Nissen,
petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi www.vapaa-ajankalastaja.fi, p.
0500 440 923.*

Mikkelin, Lieksan ja Nurmeksen Vapapäivästä: Janne Tarkiainen,
janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 044 547 9116.

*Heikinlammen Vapapäivästä: Juha Ojaharju,
juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi www.vapaa-ajankalastaja.fi, p.
045 113 3050*

Salon, Ikaalisten ja Lammin Vapapäivästä: Janne Rautanen, janne.rautanen(at)
vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0400 946 968.

Valtakunnallisesti: viestintäpäällikkö Aku Ahlholm, Metsähallitus, 040
4814890Jaana Vetikko
tiedottaja
Hei SVK:n jäsenet ja alaikäisten jäsenten huoltajat!

Et ole varmasti voinut välttyä kuulemasta uudesta GDPR:stä (General DataProtection Regulation), joka astuu voimaan tänään 25.5.2018. Löydät päivitetyn SVK:n tietosuojaselosteen kotisivuiltamme täältä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi > tietosuojalauseke

Mikäli asiassa on kysyttävää, olethan yhteydessä tiedottajaamme (
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi)


Aurinkoista toukokuun loppua kaikille!
t: Jaana Vetikko
tiedottaja


Hei!

EU-tietosuojadirektiivi – GDPR on kovasti ollut mediassa esille. Tämän
lisäksi osalta Teistä on jo tullut kysymyksiä tähän liittyen. Olemme
rakentaneet Teille yhteistyökumppanimme Soluto Oy:n voimin ohjeistuksen ja
rekisteriseloste -mallin. Pyytäisimme, että tutustuisitte materiaaliin.
Materiaali on myös Teidän käytössänne ja toivottavasti ne helpottavat
Teitä EU-tietosuojadirektiiviin valmistautumisessa.
EU-tietosuojadirektiivissä, eli GDPR:ssä on vielä paljon kaikille
osapuolille epäselviä ja avoimia asioita. Lainsäädäntö tulee siis varmasti
selkeytymään, kuten tulee myös tähän liittyvät käytännöt ja
vaatimukset.
Tästä syystä tulemme informoimaan Teitä tarkemmin myöhemmin, loppuvuoden ja
ensi vuoden aikana sitä mukaa, kun lainsäädäntö ja käytännöt
selkeytyvät.
Yhtenä kysymyksenä Teillä on ollut ”pitääkö seuralla olla
tietosuojavastaava?”. Tämä asia on ilmaistu säädöksessä laveasti ja
hyvin
tulkinnanvaraisesti. Näemme kuitenkin, että seurat eivät ole velvoitettuja
nimeämään tietosuojavastaavaa. Seurat voivat kuitenkin halutessaan sen
nimetä. Mikäli seurat haluavat näin toimia, niin muistuttaisimme, että
tietosuojavastaavan yhteystiedot tulee julkaista ja olla esim. jäsenten
tiedossa. Tämän lisäksi seuran pitää myös ilmoittaa tietosuojavastaavan
tiedot valvontaviranomaisille.

Jos Teillä tulee kysyttävää EU-tietosuojadirektiiviin liittyen, pyydämme
osoittamaan kysymykset allekirjoittaneelle sähköpostitse osoitteeseen
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi keskiviikkoon 9.5. klo 12.00 mennessä.
Pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan Teiltä tulleisiin kysymyksiin kootusti
16.5. mennessä.
Lataa tästä GPDR tietosuoja-asetus.

Lataa tästä rekisteriotemalli pdf-tiedostona.

Lataa tästä rekisteriotemalli xls-tiedostona.


Ystävällisin terveisin,
Jaana Vetikko
Teisti

nousi vihdoin ennätyskalojen listalle Ennätyskalalautakunta hyväksyi
viimeisen vuoden aikana viisi uutta ennätystä. Ilahduttavaa oli teistin
saaminen listalle kokonaan uutena lajina. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun
SE-listalla on nyt 80 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Uusia ennätyskaloja ovat sinisampi 7,55 kg, seipi 0,193 kg, sulkava 1,130
kg ja voimassa olevaan ennätystä sivuava mustatäplätokko 0,242 kg sekä
pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista kokonaan uutena lajina
teisti 18,6 cm.
Teistiä oli odotettu pitkään

Teisti on puuttunut ennätyskalojen listalta koko listan olemassa olon. Nyt
listalle saatu yksilö löytyi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen
suorittaman vesistötarkkailun yhteydessä. Teisti ui 12 mm coastal
rannikkoverkkoon Porin Tahkoluodon edustalla. Kalan pyytäneen Pekka
Westerlingin mukaan kyse oli heillekin ainutlaatuisesta tapauksesta. He
päättivät ilmoittaa kalasta, kun huomasivat ettei teistiä ollut lainkaan
ennätyskalojen listalla.

Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan
ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa
www.vapaa-ajankalastaja.fi > ennatyskala
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579393-726700-67067350
Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy lisäksi osoitteesta:
www.ahven.net > ennatyskalat
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579395-424280-67067350
Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:

Tiedottaja Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, puh.
050 525 7806
Tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. (09) 6844 5914

Kuva: Teisti on uusin kalalaji Suomen ennätyskalojen listalla. Kuva: KVVY,
Pekka Westerling.
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/579390-184167-67067350Jaana Vetikko
tiedottajaHei

Ohessa tiedoksenne Eviran ohjeistus IHN-viruksen torjuntaan
harrastuskalastajien osalta.

Lataa tästä ohjeet IHN-viruksen torjuntaan.

t: Jaana Vetikko
AJA PUHTAASTI


Veneen pohjan myrkkymaaleissa käytetään vesistöille erittäin haitallisia
biosideja, jotka vaikuttavat laajasti ja pysyvästi vedenalaiseen
ympäristöön ja täten myös kalakantoihin. Ruotsalainen tutkimus osoittaa
myös, että myrkkyvärit ovat yksi pahimmista lähteistä vesistöihin
kerääntyville mikromuoveille.

Puhdas veneen pohja on valitettavasti myös veneen suorituskyvyn kannalta
merkittävimpiä tekijöitä. Se millä maalaat veneesi pohjan ja miten pidät
pohjan puhtaana vaikuttaa suoraan suorituskykyyn, polttoaineen kulutukseen
ja veneen ajo-ominaisuuksiin.

Kotimainen Seaboost tarjoaa veneilijöille myrkyttömiä eliönestoratkaisuja
joita nyt voit SVK:n jäsenenä tilata heiltä suoraan 10% alennuksella.
Valikoimaan kuuluu testimenestyjiä, kuten Seaboost Powerturf harjasmatot ja
Powerbrush veneen pohja harjat. Seaboost edustaa Suomessa myös saksalaista
pinnoitetta Seaboost Overdrive, joka on suunniteltu kaikille veneille jotka
käyttävät mekaanista eliönestoa, kuten harjapesukoneet, harjat,
painepesurit ja tietenkin Seaboost menetelmät. Overdrive muodostaa nopean
ja erittäin helppohoitoisen pinnan joka lisäksi kestää kulutusta ja
harjausta jopa 6 vuotta.

Tuotteet voit tilata Seaboost verkkokaupasta www.seaboost.fi tai
info@seaboost.fi tai numerosta 0400 70 3536. Muista mainita tilauksen
yhteydessä, että olet SVK:n jäsen. Alennus ei koske Powerturf RENT
vuokrapalveluja, eikä kampanja hinnoiteltuja tuotteita.

Lisätietoa Seaboost tuotteista www.seaboost.fi

Seaboost eliönesto oli 2016 Itämeriprojektin tuomariston suosikki lähes
sadasta rahoituksesta kilpailevasta ympäristöprojektista.


Jaana Vetikko
tiedottajaHei!

SVK:lta on lähtenyt tällä viikolla ensimmäinen erä vuoden 2018
jäsenmaksulaskujen e-laskuja. Valitettavasti laskupohjaan on lipsahtanut
vuosiluku 2017. Laskujen summat, viitenumerot ja muut tiedot ovat kuitenkin
oikein ja jäsenmaksu kohdistuu maksettaessa jäsenen vuoden 2018
jäsenmaksuksi tuosta virheellisestä vuosiluvusta huolimatta. Virhe koskee
lähinnä Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen seurojen e-laskutettavia jäseniä.
Pahoittelemme virhettä.

t: Jaana Vetikko ja Tarja LehtimäkiPiireille ja seuroille,

SVK:n hallitus käsitteli kilpailujaosten tekemiä sääntöehdotuksia 27.1.18 pitämässä kokouksessaan. Säännöt on nyt muokattu tänään saadun
hallituksenpöytäkirjan pohjalta ja päivitetyt säännöt (pilkki-, onki-,
uistelusäännötsekä SM-tieto) löytyvät nyt kotisivuiltamme:
www.vapaa-ajankalastaja.fi > kilpailut/kilpailusaannot/. Talven kilpailukutsut on myös muokattu vastaamaan uudistettuja sääntöjämme, kutsut
löytyvät tästä:www.vapaa-ajankalastaja.fi > kilpailukutsut/.
Jaostot käsittelivät myös osallistumismaksut ja päivittivät niitä
lähinnä joukkuemaksujen osalta. Kilpailumaksut ja SVK:n ”verot” löytyvät tästä:
www.vapaa-ajankalastaja.fi > kilpailumaksut/.

Piirit, laitattehan ystävällisesti tätä viestiä edelleen seuroillenne,
kiitos.

Kilpailuterveisin,
Marcus Wikström
Kalatalousasiantuntija

Hallituksen terveiset koskien SM-pilkin sääntömuutoksia: Hallitus päätti
muuttaa lauseen: "*Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi
välittömästi ennen talteenottoa*", sanan *suositella*, sanaksi
*edellytetään*. Tämä päätös tehtiin, jotta pystyttäisiin rauhoittamaan
SM-pilkin järjestäjiin kohdistuva ulkoinen paine. Tämä ei aiheuta muutoksia
seulamiesten tehtäviin. Samalla muistutetaan siitä, että kaloillekaan ei
tule aiheuttaa tarpeetonta kipua.


Jaana Vetikko
tiedottaja
Hei!

Vapaa-ajan Kalastaja -lehden tuoreimmassa numerossa (1/2018) väitettiin
virheellisesti, että SM-Särkipilkki kilpailtaisiin 15.4. Kuusamossa.
Kyseinen kilpailu kisataan kuitenkin 3.3.2018 ja Suuri-Onkamolla,
Pohjois-Karjalassa. Pahoittelut virheestä! Kaikki särkikalapilkkijät siis
sankoin joukoin Suuri-Onkamolle!


Jaana Vetikko
tiedottajaHei!

MMM:n kalastuslakiesitteessä kerrotaan mm. kalastukseen tarvittavista
luvista ja kalastonhoitomaksusta sekä kalojen rauhoituksista ja pyyntimitoista.

Esitettä päivitetään parhaillaan (mm. hintatiedot) ja uusi painos (suomi,
ruotsi, englanti ja venäjä) tulee talven aikana.

Esitteet postitetaan suoraan painosta vastaanottajille, joten pyydän
ilmoittamaan tilausmäärät 24.1. mennessä *allekirjoittaneelle. Kertokaa tilauksenne
yhteydessä esitteen kieli, tilattava kappalemäärä sekä tilaajan nimi
(seura/piiri ja henkilö) ja toimitusosoite. Kiitos.


Jaana Vetikko
tiedottajaPiireille ja seuroille,

Kilpailujaostot – pois lukien uistelujaosto – täsmensivät pitkästä aikaa osallistumismaksut SM-kilpailuihin. Osallistumismaksut ja SVK:n ”verot”
löytyvät tästä: www.vapaa-ajankalastaja.fi >kilpailut/kilpailumaksut/.
Listauksen perusteella huomaatte, että nyt on muutamaan kisaan tulossa myös
kaivattuja joukkuesarjoja.

Saatte mieluusti levittää linkkiä eteenpäin kaikille ko. tietoa kaipaaville!


Kilpailutoimikunnan puolesta,
Marcus WikströmEiliseen palkintovero-ohjeistuksesta vielä sen verran, että palkinnon saaja
voi vähentää kaikki palkintoon johtaneet tulonhankkimiskulut, kuten esim.
osanottomaksu, matkat, kisamajoitukset jne.

www.vapaa-ajankalastaja.fi > kilpailut/kilpailumaksut/

Kisaterveisin,


Marcus Wikström
KalatalousasiantuntijaVapaa-ajankalastajapiireille ja -seuroille

Verohallinnon sivuilta löytyy alla oleva vero-ohjeistus koskien mm. kalastuskilpailujen palkintoja (tärkeimmät kohdat korostettu punaisella):

5.6 Muut palkinnot0

Muu kuin edellä kohdissa 5.1–5.5 mainittu palkinto tai voitto on saajan
veronalaista tuloa, jos se ei kuulu arpajaisverolain piiriin tai se ei ole
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kyseisen valtion
lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu.*
Palkinnon tai voiton nimellä maksettu suorite on siis saajan veronalaista
tuloa, jos
- *se on vastike tehdystä työstä tai muusta suorituksesta*
- *se saadaan työnantajalta*
- *voiton saaminen ei perustu sattumaan*
- *kyseessä ei ole niin sanottu julkinen arvonta*
- *palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella*

”voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa
toimeenpannuista arpajaisista”

*Esimerkiksi urheilu-, tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut
palkinnot ovat saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen
tai suorituksen perusteella. Saajan on tällöin ilmoitettava palkinto tai
voitto veroilmoituksella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa
palkinnot ja voitot vuosi-ilmoituksella (VEROH 7801) suorituslajin
tunnuksella H4. Vuosi-ilmoitus on annettava vain, jos palkinto tai voitto
on arvoltaan vähintään 100 euroa.*

*Työnantajan henkilökunnan kesken arpoma ulkomaanmatka tai vastaava
rahanarvoinen etuus on työntekijän palkkaa. Samoin työnantajan järjestämien
myynti-, asiakashankinta- ja muiden vastaavien kilpailujen palkinnot ovat
palkkaa.*

*Työntekijän työnantajalta esimerkiksi henkilökunnan kesken järjestetyn
urheilupäivän tai kuntokilpailun yhteydessä saamaa tai muussa
henkilökuntatilaisuudessa järjestettyjen arpajaisten perusteella saamaa
vähäarvoista esinepalkintoa on kuitenkin verotuskäytännössä pidetty TVL 69
§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna verovapaana etuna. Tällainen
verovapaa esinepalkinto voi olla arvoltaan enintään 100 euroa.*

*5.7 Tavarana saadut kilpailupalkinnot*

*Tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään
arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisin
välittömästi. Arvostus tehdään saajan näkökulmasta katsottuna.** Jos
saadulla tavarapalkinnolla ei ole saajalleen käyttöä eikä palkinto ole
helposti muutettavissa rahaksi, tuotteen raha-arvoa voidaan kohtuullistaa
saadun selvityksen perusteella.”*

Kyseinen ohjeistus on syytä huomioida jo tulevissa SM-kisoissa. Mikäli
palkinnon arvo alittaa 100 euroa (esim. 99,99e), niin järjestäjän tai
palkinnon saajan ei tarvitse tehdä mitään. Välttääkseen byrokratian voi
kisan järjestäjä esim. jakaa rajaa alittavia palkintoja useammalle, ja
jättää ns. isot pääpotit kokonaan pois. Mikäli byrokratiasta huolimatta
halutaan jakaa kalliimpiakin palkintoja, toimivat kisan järjestäjä ja
palkinnon saaja yllä esitetyllä tavalla. Silloin järjestäjä huolehtii
lomakkeen täytöstä (sen löytää helposti netistä googlettamalla ”VEROH
7801”) ja palkinnon saaja lisää palkintonsa arvon omaan
vero-ilmoitukseensa.


Kilpailuterveisin,
Marcus WikströmOnko sinulla saalisvalokuvia kaloista? Voisitko antaa niitä
tutkimuskäyttöön?

Hei!

Olen Petteri Lepistö maisteriopiskelija Lapin yliopistosta. Teen pro gradu-tutkielmaa kasvatustieteen tiedekuntaan. Tutkielman aiheena on
vapaa-ajankalastus. Jotta tutkimus olisi mahdollinen tarvitsen valokuvia
tutkimuksen aineistoksi.
Tutkimuksessa tarkastellaan *saalisvalokuvia* eli kuvia joissa on näkyvissä
kalastajan pyydystämä kala. Olen kiinnostunut erilaisista saaliskuvista:
sellaisista joissa on kala ja kalastaja, pelkkä kala, kala ja rekvisiittaa,
jne. Kaikki sellaiset kuvat jotka voi tulkita saaliskuvaksi otetaan
kiitollisin mielin vastaan.

Tarvitsen kuvia analyysiä varten ja aineistoesimerkeiksi. Tämä tarkoittaa,
että kuvaoikeuden haltija antaa kuvan käyttöoikeuden kirjalliseen pro gradu
–julkaisuun sekä pro gradun verkkojulkaisuun Lapin yliopiston
Lauda-järjestelmään. Muutoin kuvia ei tulla käyttämään, säilyttämään
tai
jakamaan. Lisäksi tutkimuksessa sitoudutaan noudattamaan hyvää tieteellistä
käytäntöä. Kuvien lähettäminen tutkijalle katsotaan tutkimukseen vaatiman
yksinomaisen käyttöoikeuden luovuttamiseksi.

Kuvia voi lähettää s-postitse osoitteeseen plepisto@ulapland.fi tai Google
Driven Google Photos kautta (Petteri Lepistö). Mikäli jokin muu järjestely
tuntuu paremmalta ota yhteyttä s-postitse tai puhelimitse 040-8086771.

Olen kiitollinen jokaisesta lähetetystä kuvasta. Ilman niitä tutkimusta ei
voi toteuttaa. Lähettämällä saaliskuvia mahdollistat tutkielman
valmistumisen sekä edistät vapaa-ajankalastuksen perustutkimusta.

Tutkielmasta lyhyesti

Tutkimuksen työnimi on Diskursiivis-materiaalinen kuva-analyysi
vapaa-ajankalastajien saalisvalokuvista – Tarkastelussa luontosuhdemerkitykset.

Tutkimuksessa tarkastelen millaista luontosuhdetta vapaa-ajankalastajien
saalisvalokuvat ilmentävät. Luontosuhteella viittaan kalastuksessa
tapahtuvaan luonnon ja ihmisen vuorovaikutteisuuteen. Kalastus on ihmisen
aktiivista elämistä osana luontoa, vuorovaikutusta luonnon ja ihmisen
välillä, joka tuottaa, uusintaa sekä uudistaa kulttuurisia merkityksiä.
Tutkimukseni aineistona ovat vapaa-ajankalastuksen saaliskuvat. Ajattelen
saaliskuvan käytännöllisenä ja symbolisena tiivistymänä kalastuksen
käytännöistä, joka heijastelee käsityksiämme luonnosta ja suhteestamme
siihen. Saaliskuva siis kertoo kalastuksen luontosuhteesta käytännöllisenä
ja symbolisena tekemisenä.

Pyrkimykseni on tietoisuuden lisääminen kalastuksen luontosuhteen
laadullisista piirteistä sekä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta
ulottuvuudesta. Se antaa analyyttistä välineistöä ihmisen ja erityisesti
kalastuksen luontosuhteesta käytävään keskusteluun sekä kalastuspolitiikan
kehittämiseen. Lisäksi se tekee avauksia kalastuksen
ympäristökasvatuksellisten funktioiden suuntaan.

Tutkielman on tarkoitus valmistua keväällä 2018 ja sen voi aikanaan käydä
lukemassa osoitteessa:lauda.upland.fi


Jaana Vetikko
tiedottajaHei!

Ohessa ohjeet piireille nuorisoseurojen tunnistamiseen ja nimeämiseen.

Jaana Vetikko
tiedottaja

Lataa tästä ohjeet nuorisoseuran tunnistamiseen ja nimeämiseen.
Kalastajan taskutieto

Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2018 Hanki omaksi tai lahjaksi!

Vuoden 2018 kalenterista löydät tietoa mm. raksiuistelusta, kaikuluotaimen
käytöstä pilkinnässä, ahvenen jigauksesta, ennätyskaloista, siimoista ja
solmuista, kalojen ottipäivistä ja kalastuslaista.
Oman Vapaa-ajankalastajan kalenterisi voit tilata hintaan 11 euroa.
Tilatessasi niitä myyntiin vähintään 10 kappaletta, laskutamme vain 9
euroa/ kalenteri.

Tilaukset: s-posti: jaana.piskonen(a)vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 050 5974933

Kala- ja eräseuroille myyntikilpailu!

Eniten Vapaa-ajankalastajan kalenteria 2018 myynyt seura palkitaan 120 euron arvoisella tavarapalkinnolla, jos myynti ylittää 200 kalenteria ja 60
euron tavarapalkinnolla, jos myynti jää alle 200 kalenterin. Kaikki
myyntikilpailuun osallistuneet seurat osallistuvat 60 euron arvoisen
tavarapalkinnon arvontaan. Kilpailuaika on kalenterin ilmestymisestä
31.1.2018 saakka.

Lataa tästä Vapaa-ajankalastajan kalenterin kansikuva.


Jaana Vetikko
tiedottaja
SVK:n tiedote koskien jokamiesoikeuksista maksettavaa vesienomistajakorvausta

Lataa tästä SVK:n tiedote koskien jokamiesoikeuskorvauksia.

SVK:n tiedote koskien Hannukaisen kaivoshanketta

Lataa tästä SVK:n tiedote koskien Hannukaisen kaivoshanketta.Terve!

SVK:n tuottama kalastusvälineiden askartelukirja - vinkkejä
kerhotoimintaan, on jo muutaman vuoden ollut kovassa käytössä.
Askartelukirjasta on tullut hyvää palautetta ja osa kerhonvetäjistä on
kertonut, että ovat tehneet kerholaisten kanssa jo kirjan jokaisen
askarteluohjeen. Jotta kerhonvetäjille sekä muille askartelusta
kiinnostuneille saadaan uusia askarteluohjeita, kysymme
kalastuksenharrastajilta vinkkejä uusiin kotikonstein valmistettaviin
kalastusvälineisiin ja tarvikkeisiin.
Jos siis tiedossasi on hyvä menetelmä tai tapa, minkä tahansa
kalastusvälineen tai kalastukseen liittyvän tarvikkeen askarteluun,
ottaisimme siitä tiedot mielellämme vastaan, jotta voimme jakaa tietoa
eteenpäin.

Vinkit askarteluohjeista voi lähettää Janne Tarkiaiselle sähköpostilla
osoitteeseen janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi tai postin kautta
osoitteeseen päivänkakkarantie 8, 50600 Mikkeli. Mukaan voi liittää myös
kuvia ym. Jos tarvitsemme lisätietoa vinkkiin liittyen, otamme yhteyttä,
laitathan mukaan myös oman puhelinnumerosi.
Testaamme saamamme askarteluvinkit ja laadimme fisuun.fi -sivuille kaikkien
käytettävissä olevat ohjeet kuvineen. Laadittuja ohjeita julkaistaan myös V
apaa-ajan Kalastaja -lehdessä. *Kaikkien askarteluvinkkejä lähettäneiden
kesken arvomme kalastusaiheisen tuotepalkinnon 1.5.2018. *

Tästä linkistä pääsette katselemaan jo laadittua vinkkejä kerhotoimintaan
askartelukirjaa www.vapaa-ajankalastaja.fi > Tiedostot/Askarteluohjeita_kalakerhoille_netti.pdf


Mukavaa syksyä ja kireitä siimoja kalavesille!
T. Janne T.
Janne Tarkiainen
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
044-547 9116
janne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi


Jaana Vetikko
tiedottaja
SVK:n jäsenille tarjous yhteistyökumppaniltamme:

Laivoilla on tapahtunut eli Viking Linen Buffet on Ruotsin kokkimaajoukkueen toimesta maukkaasti uudistettu. 
Liitteenä SVK:n jäsenille ehdotus & tarjous lähteä tutustumaan uudistettuun
buffetiin, ja risteilemään pääsee maksamalla vain aterian hinnan.

Lataa tästä puffettitarjous.Jaana Vetikko
tiedottajaHei!

Olen Mikko Saajoranta, ja opiskelen suomen kieltä Oulun yliopistossa. Teen
pro gradu -tutkielmaa vapaa-ajankalastajien käyttämästä puhekielisestä sanastosta ja slangisanastosta. Kalastuksen harrastajat käyttävät
kielessään lukuisia puhekielisiä nimityksiä eri termeistä, ja sitä sanastoa pyrin
keräämään ja analysoimaan.

Kerään aineistoa kyselytutkimuksen avulla. Olisi hienoa, jos vastaisitte kyselyyn, jotta saisin tutkimukseeni mahdollisimman laajan aineiston
vapaa-ajankalastuksessa käytettävästä puhekielestä!

Tässä on linkki verkossa täytettävään kyselyyn:
fi.surveymonkey.com/r/Z6ZDNY9


Kiitokset vastaamisesta jo etukäteen!

Terveisin
Mikko SaajorantaJaana Vetikko
tiedottajaKysely Saaristomeren ja Pohjanlahden hylkeenpyytäjille ja kalastajille

Metsähallitus toteuttaa elo-lokakuussa Saaristomeren ja Pohjanlahden hylkeenpyytäjille sekä ammatti- ja vapaa-ajankalastajille suunnatun kyselytutkimuksen. Kyselyllä kartoitetaan merialueidemme tärkeitä
hylkeenpyynti- ja kalastusalueita. Vastaava kyselytutkimus on tehty
Suomenlahden alueella vuonna 2016.

Kyselyn tarkoituksena on
1) selvittää tärkeiden metsästys- ja kalastusalueiden sijainti etenkin
valtion yleisellä vesialueella ja Suomen talousvyöhykkeellä,
2) saada tietoa näiden alueiden käytön intensiteetistä sekä
3) selvittää alueiden kehitystarpeita.

Kysely ja vastaukset luovat tärkeän pohjan alueiden tulevan käytön ja
hyödyntämisen suunnittelulle. Erityisen tärkeää on selvittää alueiden
merkitys elinkeinojen ja luonnon virkistyskäytön osalta. Kyselyn käytännön
toteutuksesta vastaavat Antti Nykänen ja Mia Vehkaoja Insinööritoimisto K.
Nykänen Oy:stä. Työtä ohjaavat Metsähallituksen alueelliset
eräsuunnittelijat sekä Riistakeskuksen aluetoimistot.

guery.eharava.fi/2068Kyselyyn pääset tästä. Kysely on avoinna 15.10.2017 asti.Hyvä vapaa-ajankalastaja, hyödynnä jäsenetusi jo tänään!

Nyt sinulla on mahtava tilaisuus hyödyntää yksi Vapaa-ajankalastajien jäsenedustasi tilaamalla mySafetyn maksuton Turva-avaimenperä, joka parantaa mahdollisuuksiasi saada kadonneet avaimet takaisin. Lisäksi saat vuoden (12kk) maksuttoman avaintenpalautuspalvelun. Kokeilukauden jälkeen saat
vapaaehtoisen jatkotarjouksen ilman velvoitteita.

Avaimenperässä on sinulle henkilökohtaisesti yksilöity koodi, jonka avulla
mySafety osaa palauttaa avaimet juuri sinulle. Löytäjä ei voi yhdistää
esineitä sinuun, mutta osaa palauttaa ne mySafetylle avaimenperässä olevan
selkeän ohjeistuksen avulla. Lue lisää ja tilaa omasi täältä!
www.vapaa-ajankalastaja.fi > hyva-vapaa-ajankalastaja> Jaana Vetikko
tiedottajaTervehdys!

Koolla on väliä -hankkeemme nettisivut ovat myös uudistuneet.

Käykäähän tutustumassa! Sisältöä on tulossa vielä lisää ja virheitäkin varmasti
löytyy. Korjaamme niitä sitä mukaan, kun huomaamme, ja olemme kiitollisia,
jos ilmoitatte niistä Mikalle (mika.oraluoma(a)vapaa-ajankalastaja.fi) tai
allekirjoittaneelle.

www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinern

Mukavaa viikonloppua!


Jaana Vetikko
tiedottajaSeurat ja piirit, lähetättehän viestiä eteenpäin jäsenillenne, kiitos.


E-laskulla (sähköinen lasku) jäsenmaksun maksaminen on helppoa!

Toivomme, että mahdollisimman moni jäsenemme siirtyy jäsenmaksuissaan e-laskun käyttöön.

Saat maksettavan laskun tiedot suoraan verkkopankkiisi; sinun tarvitsee vain
tarkistaa tiedot ja vahvistaa lasku maksuun. Halutessasi voit myös asettaa
maksulle automaattisen maksatuksen.
E-laskun käyttöönotolla laskun tietoja ei tarvitse näppäillä,
virhemahdollisuudet poistuvat, lasku ei katoa, lasku menee maksuun
eräpäivänä tai haluttuna maksupäivänä. E-lasku on nopea, helppo ja
vaivaton
tapa maksaa lasku.

Näin teet e-laskusopimuksen
1. Siirry laskuttajaluetteloon verkkopankissasi
2. Valitse laskuttaja (Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö), jolta
haluat tilata e-laskun
3. Tee e-laskusopimus

Näin maksat e-laskun
1. Klikkaa e-laskun saapumisilmoitusta
2. Tarkista laskun tiedot
3. Vahvista ja hyväksy lasku pankkitunnuksillasi

Vinkki! Saat aina uudesta e-laskusta ilmoituksen verkkopankkiisi, mutta
voit lisäksi tilata siitä erillisen ilmoituksen sähköpostiisi tai
matkapuhelinnumeroosi.

t: SVK:n väki

Jaana Vetikko
tiedottaja

SVK:n nettisivut ovat uudistuneet

Kuten varmasti ainakin osa Teistä on huomannut, on SVK:n uudet nettisivut avattu. Vanha sivustomme oli tullut auttamatta tiensä päähän, eikä enää
palvellut käyttäjiään nykypäivän vaatimuksien mukaisella tavalla eri
laitteissa. Uusi sivusto on vanhaa helppokäyttöisempi, kevyempi ja visuaaliselta
ilmeeltään selkeämpi. Kaiken kaikkiaan se on edeltäjäänsä
käyttäjäystävällisempi. Muutos on iso ja toki varmasti menee itse kultakin
hetki aikaa totutella uuteen ennen kuin sivuilta kaiken tarvitsemansa
löytää.
Sivuiltamme löytyy laajasti tietoa kalastuksesta, kaloista, vesiluonnosta ja
muista niihin liittyvistä asioista. Pyrimme myös tarjoamaan tiedon helposti
lähestyttävässä muodossa. Sivusto on tarkoitettu kaikille
kalastuksenharrastajille.

Jäsenille paljon hyötyä. Suurimman hyödyn uusista sivuista saa olemalla SVK:n jäsen. Jäsenenä
pääsee rekisteröitymisen jälkeen kirjautumaan jäsensivuille (extranettiin), jota
kautta voi mm. lukea Vapaa-ajan Kalastaja-lehtiä. Seurojen sihteerit voivat
esimerkiksi lisätä tai poistaa seuransa jäseniä.
Ensin siis on rekisteröidyttävä, siihen tarvitset jäsennumerosi ja
postinumerosi. Suora osoite rekisteröitymiseen on:
www.vapaa-ajankalastaja.fi> ensikirjautuminen/
Rekisteröitymisen jälkeen tulee sähköpostiisi salasana, jonka tarvitset
käyttäjätunnuksen lisäksi sivuille kirjautumiseen. Jos salasanaa ei näy, on
se todennäköisesti mennyt sähköpostin roskapostiosioon ja löytyy sieltä.
Kun käy sisäänkirjautumisen jälkeen täydentämässä oman profiilin
osoitetietoja, voi jatkossa tehdä nopeammin suurkalan tai muun kalansaaliin
ilmoittamisen.
Jäsensivuille pääsee kirjautumaan suoraan etusivun oikeasta reunasta, tai
vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivuston oikeassa yläkulmassa näkyvää mustaa
kolmiota.
Jäsensivuilta löytyy kaikki vain SVK:n jäsenille ja seuroille tarkoitettu
materiaali. Jäsenlehtien lisäksi mm. jäsenlomakkeet, seurakirjeet ja
ansiomerkkijärjestelmä lomakkeineen.

Palaute ja virheistä ilmoittaminen
Uusitulla sivustollamme on vielä monta kohtaa kesken ja sivustoa
päivitetään/ korjataan koko ajan resurssiemme puitteissa. Esimerkiksi
verkkokauppamme ja Koolla on väliä –hankkeen sivut
(www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen) eivät ole vielä toiminnassa.
Pyrimme avaamaan ne mahdollisimman pian. Pyydämme kärsivällisyyttä.
Samoin sivuilta saattaa löytyä mm. linkkejä, jotka eivät vielä ohjaa
oikeaan paikkaan. Näistä virheellisistä linkeistä ja myös kaikista muista
virheistä, joita käyttäjät sivuiltamme löytävät, toivomme ystävällisesti
ilmoitettavan osoitteessa: www.vapaa-ajankalastaja.fi > virhelomake/.

Kaikkien virheilmoituksen tehneiden kesken arvomme viisi kalastusaiheista
palkintoa.
Palautetta sivuista voi lähettää myös sähköpostitse:
jaana.vetikko(a)vapaa-ajankalastaja.fi

Oikein mukavaa kesää ja kireitä siimoja kaikille!
terveisin Jaana Vetikko ja Juha Ojaharju


Jaana Vetikko
tiedottaja
Vapaa-ajankalastajapiireille

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Suurin osa vuoden 2018 kisoista ovat edelleen ns. vapaata riistaa, eli ei muuta
kuin hakemuksia vetämään! Hakemusten ei tarvitse olla pitkiä; lyhyt
sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää.
Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi) tai sitten jollekin kyseisen jaoston jäsenelle.
Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta 
www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut ->
Kilpailutoimikunta (jaostot ja niiden yhteystiedot aukeavat automaattisesti
oikealle). Jaostot käsittelevät anomuksia kokouksissaan, eli kerran kaksi
vuodessa. Ensi vuoden kisahakemusten – lajista riippumatta – tulee olla
jaostoilla viimeistään 31.8. 

Kisoja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko kisaa
hakeneella piirillä viime aikoina ollut haettavaa kisaa järjestettävänä,
eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot
myöntävät sitoville hakemuksille mielellään kisoja 2-3 vuodeksi eteenpäin,
joten piirien kannattaa pohtia kisatoimintaansa ja harkita hakemuksia myös
pidemmällä aikavälillä. Tämä koskee myös maajoukkuekarsintakisoja!

Muistutamme että kilpailujaostot myöntävät SM-kisojen järjestelyjä niin
vapaa-ajankalastajapiireille kuin seuroillekin. On kuitenkin suotavaa, että
seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen järjestelyanomuksen
lähettämistä. Suurimpien SM-kisojen osalta hakemusten on tultava piirien
kautta. Näin tieto kilpailusta leviää tehokkaammin ko. piirin alueella, ja
päällekkäisistä suunnitelmista vältytään. Tällaiset kisat ovat ainakin:
SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki.

Kireitä kisasiimoja tuleviin koitoksiin!
Kilpailutoimikunnan puolesta,
Marcus Wikström


Jaana Vetikko
tiedottaja
Tervehdys!

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja
seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää olemaan asian
suhteen aktiivinen! Suurin osa vuoden 2018 kisoista ovat edelleen ns.
vapaata riistaa, eli ei muuta kuin hakemuksia vetämään! Hakemusten ei
tarvitse olla pitkiä; lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka
sekä yhteystiedot riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n
kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi
tai sitten jollekin kyseisen jaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta
www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> Kilpailutoimikunta (jaostot ja niiden yhteystiedot aukeavat
automaattisesti oikealle). Jaostot käsittelevät anomuksia kokouksissaan,
eli kerran kaksi vuodessa.*

*Kireitä kisasiimoja tuleviin koitoksiin!*
*Kilpailutoimikunnan puolesta,Marcus Wikström*


Jaana Vetikko
tiedottajaSuomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen luonnonsuojeluliitto
tiedottavat 27.3.2017

Kala- ja ympäristöasioiden itsenäisyys ja rahat tulee turvata
maakuntauudistuksessa Kalatalouden ja vesienhoidon tehtävät siirtyisivät uudessa
aluehallintouudistuksessa valtion aluehallinnolta maakuntiin. Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen luonnonsuojeluliitto
vaativat, että yleistä etua valvovilla kalatalous- ja
ympäristöviranomaisilla on jatkossakin itsenäinen mahdollisuus lausuntoihin,
hakemuksiin ja valituksiin vesiluontoa muuttavista hankkeista. Kala- ja
vesirahat on myös tärkeää ”korvamerkitä”, etteivät ne joudu kilpailemaan
muiden rahojen kanssa.

"Yleisen edun valvonta on julkisen vallan keskeinen tehtävä sekä yksi
oikeus- ja hyvinvointivaltion kulmakivistä, jonka tulee olla poliittisista
ja taloudellisista intresseistä riippumatonta", sanoo Suomen
luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall.
"Monien valtion viranomaisen tehtävien siirto maakuntiin saattaa vaarantaa
yleisen edun valvontaa, ellei siihen kiinnitetä erityistä huomiota. Tämä
koskee esimerkiksi kaloja ja vesiluonnon edistämistä koskevia tehtäviä,
joihin liittyy huomattavan paljon yleisen edun valvontaa."

"Yleisen kalatalousedun valvonta vesilain ja ympäristönsuojelulain
mukaisissa hankkeissa on alueellisen kalataloushallinnon ydintehtävä", sanoo
toiminnanjohtaja Markku Marttinen Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestöstä.
"Tarkoituksena on säilyttää kalavedet monimuotoisina, tuottoisina ja
kalastettavina lukuisissa vesistöjämme muuttavissa hankkeissa. Kala- ja
rapukannat ovat olennainen osa suomalaista vesiluontoa. Vapaa-ajankalastus
on puolestaan suomalaisten tärkeimpiä luontoharrastuksia, 1,6 miljoonaa
harrasti kalastusta vuonna 2014. Sekä kala- ja rapukannat että
vapaa-ajankalastus kärsivät helposti vesiluontoa muuttavissa hankkeissa.
Yleisen kalatalousedun valvonnan on pysyttävä osana kalataloushallinnon
tehtäviä myös maakunnissa."

Maakunnissa yleisen edun valvonta on pystyttävä hoitamaan niin, että
asioiden käsittelyn puolueettomuus varmistetaan. Muuten kala- ja
vesiensuojeluasiat voidaan tarpeen tullen jyrätä yli poliittisella
ohjauksella. Tästä esimerkkeinä ovat elinkeinoelämälle tärkeiden kaivos-,
perkaus- ja jätevesihankkeiden luvitus- ja valitusprosessit tai
vesivoimaloiden velvoitteiden tarkistamiset. Yleisen edun riippumaton
valvonta tulee turvata lakisääteisesti maakuntalaissa sekä vesi- ja
ympäristönsuojelusäädöksissä.

Maakunnissa vesitalous- ja kalataloustehtävät pyritään nivomaan
”synergiasyistä” tiukasti yhteen. Vesirakentamisen edistäminen ja
vaelluskalakantojen elvyttäminen sopivat kuitenkin kovin huonosti samaan
yksikköön. On suurena vaarana, että esimerkiksi kalatiestrategian
toimeenpano halvaantuu, jos lisäksi vesiensuojelun ja kalatalouden
kunnostusvarat voidaankin käyttää ilman ”korvamerkintää” muihin
maakuntien tärkeämmäksi katsomiin hankkeisiin.
Alueellisen kalataloushallinnon nykyinen päätöksenteko on organisoitu
kolmeen ELY-keskukseen. Ei ole toivottavaa, eikä todennäköistään, että
kalataloushallinnon pienet resurssit pirstottaisiin 18 maakuntaan.
Hallinnon uudessa organisoinnissa on kuitenkin otettava nykyistä paremmin
huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten väestön painottuminen entistä
enemmän kasvukeskuksiin ja vapaa-ajankalastuksen hakeutuminen niiden
lähivesille.
Lisätietoja
- toiminnanjohtaja Markku Marttinen, Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö, puh. 044 759 9717,
www.vapaa-ajankalastaja.fi
- toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040 184
3636, www.sll.fiJaana Vetikko
tiedottaja


Niukka mutta komea ennätyskalavuosi

Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana ainoastaan viisi uutta ennätystä. Uudet ennätykset olivat sitäkin komeampia, suurimpana 26,09 kg turska. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 79 kalalajia
ja kuusi rapulajia.
Uusia ennätyskaloja ovat meritaimen 13,115 kg, toutain 7,31 kg, turpa 3,634
kg ja turska 26,09 kg sekä pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista
isotuulenkala 35,5 cm. Kokonaan uusia kalalajeja ei tänä vuonna noussut
listalle.
Ilmoitusrajoihin muutoksia
SE-kalojen lisäksi ennätyskalarekisteriin kerätään tietoja isoista kaloista
ja ravuista. Jokaiselle kala- ja rapulajille on määrätty alin paino- tai
pituusraja, jonka ylittävät yksilöt pääsevät Suomen
ennätyskalalautakunnan
tutkittavaksi ja hyväksyttäväksi. Isoiksi kasvavilla kaloilla ratkaiseva
mitta on paino, pikkukaloilla ja ravuilla se on pituus.
Ennätyskalalautakunnan tutkittavaksi hyväksyttävien kalojen ilmoitusrajoja
laskettiin kolmipiikin (9 cm > 8,5 cm) ja silakan (0,7 kg > 0,4 kg)
kohdalta. Isotuulenkalalle määriteltiin alimmaksi ilmoitusrajaksi 25 cm.

Kaikki lautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan ennätyskalarekisteriin,
joka on netissä osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/ennatyskala
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/318857-735253-67067359 .
Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy lisäksi osoitteesta:
www.ahven.net/ennatyskalat
kalatalouden-keskusliitto.mail-epr.net/go/318859-192584-67067350

Lisätietoja Suomen ennätyskaloista ja ennätyskalarekisteristä:
Tiedottaja Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, puh.
050 525 7806
Tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. (09) 6844 5914

Suomen ennätyskalarekisteri on laajan joukon yhteistyön tulos. Suomen
ennätyskalalautakunnassa ovat mukana Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö, Kalatalouden Keskusliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo,
Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Lisäksi
lautakunnassa on asiantuntija Helsingin Yliopistosta ja
Luonnonvarakeskuksesta.


Jaana Vetikko
tiedottaja
Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja
WWF Suomi tiedottavat 17.3.2017

Järjestöt: Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden päivitys uuden ajan alku Suomen kaltoin kohdelluille kalakannoille

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja
WWF Suomi pitävät merkittävänä edistysaskeleena, että Lapin ELY-keskus on
päättänyt aloittaa Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden päivityksen. Se vaatii
voimayhtiöitä rakentamaan kalatiet Kemijoen voimalaitoksiin. Kalatiet
mahdollistaisivat uhanalaisten vaelluskalojen nousun Ounasjoen ja Kemijoen
laajoille lisääntymisalueille.
Voimalaitospadot ovat pilanneet virtavesiluontoa katkaisemalla uhanalaisten
vaelluskalojen kulkutiet. Kemijoella voimalaitosten padoilla on ollut
vanhentuneita kalanhoitovelvoitteita, joilla on korvattu haittoja
kalataloudelle. Vanhat velvoitteet ovat edellyttäneet voimayhtiöiltä
lähinnä
kalojen istutuksia, eivätkä ole lähimainkaan korvanneet patojen
kalalannoille ja kalastukselle aiheuttamia haittoja.

Lapin ELY-keskus on nyt päättänyt hakea aluehallintovirastolta
kalanhoitovelvoitteiden päivitystä nykyajan tietojen ja tarpeiden
mukaiseksi. Näin saadaan edistettyä esimerkiksi kalateiden rakentamista.

"Olemme iloisia, että vanhentuneiden kalatievelvoitteiden uudistus alkaa nyt
Kemijoella. Sama työ tulee kiireesti aloittaa muillakin joilla, kuten
Iijoella. Kalateissä tulee käyttää ensisijaisesti luonnonmukaisia kalateitä
tai ohitusuomia", sanoo toiminnanjohtaja Päivi Lundvall Suomen
luonnonsuojeluliitosta.
"Tämä on uuden ajan alku vesivoiman haittojen korjauksessa. Kemijoen
vaelluskaloilta on estetty nousu niiden lisääntymisalueille jo 70 vuoden
ajan. Nyt voimme vihdoinkin saada lohen ja meritaimenen palaamaan Kemijoen
vesistöön", WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen iloitsee.

”Vapaa-ajankalastajat kiittävät. Todella hienoa, että kalatiestrategia
etenee tässä suuressa entisessä lohijoessamme, jonka erittäin tuottoisat
vaelluskalakannat tuhoutuivat sotien jälkeen voimalarakentamisen johdosta”,
toteaa toiminnanjohtaja Markku Marttinen Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestöstä.
Kemijoki on Suomen pisin joki. Sillä on mittaa 550 kilometriä. Kemijoen
valuma-alue kattaa merkittävän osan Pohjois-Suomesta ja ulottuu Venäjälle
asti. Sen alueella on 21 voimalaitosta, joista 16 omistaa Kemijoki Oy.

Lisätietoja:

- toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040 184
3636, www.sll.fi

- toiminnanjohtaja Markku Marttinen, Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö, puh. 044 759 9717, www.vapaa-ajankalastaja.fi

- suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, puh. 040 7273 149,
wwf.fi

Lapin ELY-keskuksen verkkosivut (tiedote 17.3.2017 "Lapin ELY-keskus vaatii
kalateiden rakentamista Kemijokeen):
www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi


Jaana Vetikko
tiedottajaNetin kautta kalaan

SVK:n Fisuun-nettisivujen tapahtumien ilmoittamis- ja etsimisosiot ovat uudistuneet. Tarkoituksena on saada kaikki nuorille ja perheille suunnatut
avoimet tapahtumat näkyviin fisuun-sivujen tapahtumakartalle, jotta osaltamme
voimme auttaa saamaan osallistujia tapahtumiin.

Tapahtumajärjestäjien odotetaan ilmoittavan kaikki avoimet kerhot, leirit,
nuorten kilpailut, onki- ja perhepäivät sekä muut tapahtumat fisuun-sivuille.
Samoin halutaan ilmoitettavan nuorille räätälöidyt kalastusseurat sekä
Valtakunnallisen kalastuspäivän ja Vapapäivän (17.6.) tapahtumat.
Ilmoitusvaiheessa valitaan tapahtuman tyyppi, täytetään pyydetyt kohdat ja
merkitään tapahtumapaikka kartalle. Halutessaan voi aktivoida myös
Ilmoittautumislomakkeen, jota kannattaa esimerkiksi leirejä ilmoittaessa
hyödyntää. www.fisuun.fi kalastustapahtuman-ilmoittaminen
Tapahtumailmoituksen yhteydessä voi tehdä materiaalipyynnön SVK:lle.
Materiaalituen painopiste on viime vuoden tapaan leireissä, mutta muitakin
tapahtumia voidaan tukea esitteillä, tarroilla ja pienimuotoisilla
palkinnoilla. Lisäksi perinteiseen tapaan voi Onki- ja perhepäiviin maksutta
saada 4 mitalisarjaa vuodessa / seura.
Uusille kerhotoimintaa käynnistäville kalastusseuroille voidaan hakemusta
vastaan myöntää Kalakiva-kerhotukipaketti. Vapaamuotoinen hakemus, jolla
seura perustelee tuen tarvetta, kirjoitetaan ilmoituslomakkeen Tarvikepyyntö
SVK:lle -kohtaan.
Huom. Koululaisten ongituksia tai muita "suljettuja" tilaisuuksia ei ilmoiteta
lomakkeella. Jos sellaiseen kuitenkin materiaali-/esitetukea kaipaa, voi sitä
pyytää sähköpostitse Olli Saarelta tai Marcus Wikströmiltä
(etunimi.sukuknimi(a)vapaa-ajankalastaja.fi).

Fisuun-sivuille ilmoitettuja tapahtumia voi etsiä tapahtumatyypin ja
päivämäärän avulla sekä karttaa liikuttamalla. Esimerkiksi leireille on
mahdollista ilmoittautua mukaan suoraan fisuun-sivun kautta, mikäli tapahtuman
ilmoittautumislomake on aktivoitu.
Tutustu tuleviin kalareissuihin osoitteessa www.fisuun.fi tulevia-kalastustapahtumia

Lataa tästä tiedote pdf-tiedostona.Jaana Vetikko
tiedottaja


Kalastajan sähkö

Tue kestävää kalastusta
Aina kun käytät Ekosähkön Kalastajan Sähköä, tuet Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestön Koolla on väliä -hanketta ja kestävän, vas­tuullisen
vapaa-ajankalastuksen kehitystä. Ekosähkö maksaa 2,5 % käytetyn Kalastajan
sähkön tuotosta hankkeeseen.
Lataa tästä Ekosähkötarjous pdf-tiedostona.


Jaana Vetikko
tiedottaja

Hei!

Tiedoksi teille Lounais-Suomen alueella eri tavoin kala-asioihin
vaikuttaville, että Naantalissa aloittaa toimintansa uusi lasten, nuorten
ja perheiden kalakerho. Kerho on perustettu Naantalin Seudun
Urheilukalastajien siipien alle.

Liitteenä on esite asiasta kahdessa tiedostomuodossa (pdf-tiedostoa on
parempi lukea, mutta jpg-tiedoston pystytte halutessanne julkaisemaan esim.
Facebookissa).
Jos tiedätte käytävältä etäisyydeltä innokkaita kalastajanalkuja,
mahdollisesti perheineen, joita tällainen kerran viikossa pidettävä
kerhotoiminta voisi kiinnostaa, olkaa ystävälliset ja välittäkää tietoa
eteenpäin.

Allekirjoittanut toimii kerhossa yhtenä päävetäjänä ja tarkempia
lisätietoja saa kysymällä.
Lataa tästä esite pdf-tiedostona.

Yst. terv.
Janne Antila
Kalastusohjaaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
045-630 4280
janne.antila(a)vapaa-ajankalastaja.fi
SVK:n jäsensihteeri

SVKn jäsensihteerin Eila Monosen jäätyä eläkkeelle jäsenasioissa seuroja ja piirejä palvelee Tarja Lehtimäki. Hänet tavoittaa toimistoltamme sekä osoitteesta tarja.lehtimaki(a)vapaa-ajankalastaja.fi ja numerosta 050 576
3302. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Oikein mukavaa ja kalaisaa uutta vuotta kaikille!

t: Jaana Vetikko
tiedottaja
Vapaa-ajankalastajapiireille!

SVK:n syyskokouksessa hyväksyttiin uusi toimintastrategia vuosille 2017-2021. Se sisälsi mm. tavoitteen viedä järjestön kalastuskilpailut yhä
vastuullisempaan suuntaan. Siihen liittyen on paljon keskusteltu niin kutsutusta
saaliskalojen pakkotaposta niissä kisoissa, joissa sellainen toimenpide on
mahdollinen. Pakkotappo on ollut käytäntönä esimerkiksi Ruotsissa ja
Norjassa jo pitkään ja Pohjoismaiden mestaruuspilkissä se on ollut
sääntönä aina.
Ensi vuonna alkaa kilpailusääntöjen tarkistusrumba. Saaliin pakkotappo
puhuttaa kuitenkin sen verran paljon, että piireiltä toivotaan kannanottoa
asiaan jo ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä. Näin toimien suodaan siitä
eteenpäin työrauhaa kilpailutoimikunnalle jaostoineen muiden sääntöasioiden
parissa.
Kyseinen sääntö astuisi mahdollisesti voimaan vuodesta 2018 lähtien ja
koskisi kaikkia SM-pilkkikisoja, SM-onkea sekä SM-veneonkea. Asiaa
käsitellään myös kilpailujaostoissa ja lopullisen päätöksen tekee SVK:n
hallitus.
Pyydämme että piirit käsittelevät asiaa omissa kokouksissaan ja että
kannanotot toimitetaan SVK:n kilpailuvastaavalle 28.2. mennessä;
marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

Marcus Wikström
Kalatalouskonsulentti

Jaana Vetikko
tiedottajaLähikalastusseminaarin esitykset nyt saatavilla!

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön järjestämässä Lähikalastusseminaarissa käsiteltiin lähikalastuskohteiden merkitystä
kaupungeissa ja taajamissa asuville ihmisille. Etenkin lasten ja nuorten
kalastusharrastus voi kaupungeissa olla pitkälti riippuvainen siitä,
pääseekö kodin läheisyydessä helposti ja turvallisesti kalaan. Hyvin
järjestetyt lähikalastusmahdollisuudet ovat edullinen kunnallinen palvelu,
jotka lisäävät kaupungin vetovoimaa ja luovat mahdollisuuden virkistäytyä
lähellä kotia. Ulkona virkistäytymisen terveysvaikutukset ovat huomattavat,
lisäksi kalastushetkiä käytetään esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn,
elämyspedagogisena menetelmänä sekä terveen luontosuhteen luomisen
apuvälineenä.

Palaute seminaarista on ollut erittäin positiivista ja tällaiselle
tilaisuudelle keskustella lähikalastuksesta laajemmin oli selkeästi tarve.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kiittää kaikkia seminaariin
osallistuneita sekä tietenkin seminaarissa aihetta esitelleitä henkilöitä!
Jotta seminaarin anti saataisiin mahdollisimman monien saataville, ovat
seminaariesitykset ladattavissa alla olevan linkin kautta:

www.vapaa-ajankalastaja.fi/ajankohtaista/?id=80230Jaana Vetikko
tiedottaja
SVKn jäsenille yhteistyökumppaniltamme Alandialta

Harvinainen mutta tosi intohimo

Mies istui veneessään sormeillen virvelin kelaa. Kuvaaja tarkensi linssinsä
häneen ja oli tullut aika esittää etukäteen valmistelemani
haastattelukysymykset. Varastetaanko kalastustarvikkeita nykyisin paljon?
Miltä tuntuisi jos omat välineet vietäisiin?

Vastaus tuli täydellisenä yllätyksenä.
Olemme tehneet töitä Alandian kalastusvakuutuksen parissa reilun vuoden.
Kyse on varsin suoraviivaisesta ja selkeästä vapaa-ajankalastajien turvasta:
kun veneellä ja kalastustarvikkeilla on kunnon suoja, vakuutus on hyvä.
Itse tuote ei olekaan ollut projektin hankala osuus.

Henkilökohtaisena haasteenani on ollut ymmärtää, mitä vapaa-ajankalastaja
todella ajattelee ja kuinka hän harrastukseensa suhtautuu. Olen itse täysin
veneihmisiä. Viskaan vanhan ABU Krokodilin veteen viitisen kertaa vuodessa.
Voidakseni hyvällä omalla tunnolla kertoa uudesta kalastusvakuutuksestamme,
koin tarvitsevani tutustumista aiheeseen.
Tein siis kotiläksyt ja päädyin kolmeen johtopäätökseen;

Yhä useampi suomalainen valitsee harrastuksekseen kalastuksen (demografia on
tässä tärkeä taustatekijä: elämme pidempään ja melko terveinä).
Entistä useampi nainen aloittaa kalastuksen (tästä en voi esittää vankkoja
todisteita, vaan nojaan keskusteluihin osaavien kalaoppaiden kanssa).
Vapaa-ajankalastus on entistä enemmän high-tech -laji ja houkuttaa uusia,
nuorempia kohderyhmiä.
Kolme järkeenkäypää ja harkittua päätelmää. Mutta silti listalta puuttui se
tärkein. Vapaa-ajankalastajien kokema intohimo oli jäänyt tavoittamatta. Ja
ilman tuon intohimon ymmärtämistä puhuisin vakuutuksista kuin kuka tahansa
kaupparatsu.
Onnekseni käytettävissä oli Kalastus-lehden päätoimittajan Antti
Zetterbergin asiantuntemus. Antti on vuosien mittaan ollut avuksi useaan
otteeseen. Silti hänen roolinsa tämänkertaisen pulman ratkaisijana oli
melkoinen yllätys.
Olimme sopineet Antin kanssa muutaman lyhyen videon koostamisesta. Tarkoitus
oli jakaa ihmisille tietoa varkaista, jotka aina vain hanakammin vaanivat
kalastusveneitä ja -varusteita. Näin silmissäni suomalaiseen tapaan tiukan
haastattelun Antin veneellä.
Mutta sitä ei tullutkaan.
Antin päästessä puhumaan vavoistaan ja keloistaan, hänestä kuoriutui aivan
eri mies. Harjoiteltujen vastausten sijaan sain kuunnella tarinaa suoraan
sydämestä. Vastaavaa aitoa intohimoa ei odota suomalaisen miehen suusta.

Kun Antti lopuksi vertasi kalakamppeidensa menetystä oman lapsen
katoamiseen, ymmärsin vihdoin, mitä intohimoinen suhde kalastukseen todella
tarkoittaa.

Kiitokset Antti, että jaoit aidot tunteesi!!

Tutustu Alandian Kalastusvakuutukseen
www.alandia.fi/venevakuutus/kalastusvakuutus

Robert Rostedt
Alandia Venevakuutus

Katso videot: Leikkasimme Antti Zetterbergin haastattelusta neljä lyhyttä
videota, jotka pääset katsomaan tästä.
/ target=_blank>www.youtube.com/playlist?list=PLC3fFAGLZhlRVqOa9hqHFgT2u5sWVcdD4>Jaana Vetikko
tiedottaja
Tiedoksi piirin seuroille!

Svk on hankkinut ja lahjoittanut piirille Casting-maton (tarkkuusheittomatto), jota halukkaat voivat kysellä Janne Korpiselta.

Ilkka Lehtinen
tiedottaja
Lammaistenlahden emokalapyynti ammattilaisten käsiin


Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Satakunnan kalatalouskeskukselle poikkeusluvan viideksi vuodeksi (2016-2020) vaellussiian emokalapyyntiin Lammaistenlahdella 15.10.-30.11. välisenä aikana. Emokalapyynnillä kerätään
mätiä Harjavallan uuden hautomon tarpeisiin. Mädinhankinta ja haudonta
on oleellista paikallisen, Kokemäenjoen kantaa olevan poikastuotannon turvaamiseksi. Samalla luodaan maakunnallinen toimintamalli, jossa koko poikastuotannon ketju tapahtuu Satakunnan alueella
Lataa tästä emokalapyynnin tiedote.
Lataa tästä ELY-keskuksen päätös emokalapyynnille.

Ystävällisin terveisin
Marjo Aikko
vs. Toiminnanjohtaja
Satakunnan kalatalouskeskus

Kalenteriasiaa

Koska paperimuotoiset kilpailuilmoitukset/uudet mainokset tahtovat jatkuvasti olla "hieman" myöhässä, Valistustoimikunnassa on herännyt ajatus auttaisiko se että ainakin osan tarvittavista tiedoista voisi ladata kotisivuilta. Oheisista linkeistä on ladattavissa tarpeelliset tiedostot.
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin mainoshinnat
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin kilpailuilmoitus
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin ilmoituskoot

Kaija Tanhuanpää
Valistustoimikunta

Hei!

Alla tärkeää asiaa tiedoksi koskien ELYn edistämisavusten
maksatushakemuksia.

t: Jaana Vetikko


Hei!

Kysyn Vapaa-ajankalastajapiirien sekä järjestömme jäsenseurojen puolesta
sellaista, että onko toiselle vuodelle siirtyneiden kalatalouden
edistämisvarojen maksatushakemuksen viimeistä päivämäärää mahdollisuus
lykätä? Ja jos on, niin kuinka tulee toimia?

Nythän esimerkiksi vuonna 2015 myönnetyjen, mutta viimeistään vuonna 2016
käytettävien avustusten viimeinen maksatushakemus tulee päätöksien mukaan
tehdä viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Erittäin useasti avustuksen
mukaista toimintaa (esim. tapahtumia) järjestetään kuitenkin myöhemmin
syksyllä. Miten ne voidaan toteuttaa, jos päivämäärät menevät näin
ristiin?

Ystävällisin terveisin,
Olli Saari
Järjestöpäällikkö
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö


Hei!

Esim. v. 2015 kalatalouden edistämisavustukset maksetaan kaksivuotisesta
siirtomäärärahasta, jonka käyttöaika päättyy 31.12.2016. Tukipäätöksen
mukaan avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi myöntövuonna
ja vain erityisistä syistä sitä voidaan käyttää seuraavana vuonna. Jotta
maksatushakemukset ehditään käsitellä ja avustukset maksaa ennen vuoden
vaihdetta, on maksuhakemusten jättämiselle pitänyt asettaa määräpäivä.
Näyttää siltä, että valitettavan monet avustuksen saajat ovat jättäneet
avustuksen käytön kovin myöhään ja se tulee aiheuttamaan ruuhkaa
maksatuksiin.

V. 2015 avustuksen osalta avustuksensaajat voivat pyytää esim.
sähköpostilla avustuksen myöntäneeltä ELY-keskukselta *perustelluista
syistä* jonkin verran jatkoaikaa hankkeiden toteuttamiseen (esim.
30.10.2016 saakka). Mikäli hanketta ei pystytä toteuttamaan, avustuksen
saajan tulee ilmoittaa viimeistään 30.10.2016 mennessä ELY-keskukselle,
että avustus jää käyttämättä ja ELY-keskus käyttää käyttämättä
jäävän
avustuksen muihin hankkeisiin vuoden 2016 aikana.

SVK:n ja sen jäsenjärjestöjen pitää huomioida hankeavustusten käyttöehdot
toimintaa ja aikatauluja suunnitellessa, koska jatkossa aikataulujen kanssa
pitää olla entistä tarkempi.
V. 2016 tukipäätöksissä ehdot avustuksen käytöstä ovat edellistä vuotta
tiukemmat:
Hanke on toteutettava ja avustus haettava maksuun 30.9.2017 mennessä, jotta
maksatuspäätös ehditään tehdä ennen vuoden loppua. Mikäli annettuun
määräaikaan mennessä maksatushakemusta ei toimiteta tai sille ei ole
pyydetty tuen myöntäjältä jatkoaikaa, maksatushakemus hylätään.terv. Eliisa Mikkola
Johtava maksatusasiantuntija
Maksatusyksikkö, Eteläinen alue

Hei!

Eiliseen viestiimme liittyen on tullut kyselyjä ja palautetta, joten tässä
vielä lisää tietoa:
Kalatalouden edistämisavustuksen maksatushakemus tehdään lomakkeella, joka
on avustuksen hakijalle lähetetyn avustuspäätöksen liitteenä.
Maksastushakemuslomake löytyy myös netistä www.suomi.fi palveluportaalista
käyttäen esimerkiksi hakusanaa "maksatushakemus".

Suora linkki lomakkeeseen on:
https://lomake.fi/a/ec/lomakepalvelu/download?s=drn1niDaIWXQhwX&id=15422%2F31E1040CBFE6123AA2B0A594F5025774&type=statics

Lisätietoja maksatushakemuksista löytyy osoitteesta:
http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/kalatalous

Maksatushakemukset lähetetään maksatusalueen osoitteeseen, jotka löytyvät
osoitteesta:
http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot/

Terveisin,

Olli Saari ja Jaana Vetikko, SVK


KAIPAAVATKO VENEESI JA KALAKAMPPEESI KUNNON SUOJAA?

Suomesta on pitkään puuttunut kunnon vakuutus vapaa-ajankalastajille. Vakuutusyhtiö Alandia tuo nyt markkinoille jokaisen vapaa-ajankalastajan kaipaaman Alandia Kalastusvakuutuksen.

– Suomessa on tuhansittain vapaa-ajankalastajia. Heidän käyttämiensä
varusteiden arvo on noussut merkittävästi 10 viime vuoden aikana. Siksi olemme
kehittäneet yhteistyössä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
kanssa erityisesti tälle kohderyhmälle suunnatun vakuutuksen, kertoo
aluejohtaja Robert Rostedt Alandialta.
Kyse on siis venevakuutuksesta, joka tarjoaa sekä veneelle että kaikille sen
kiinteille varusteille täyskattavan turvan. 25 eurolla vuodessa Alandia
vakuuttaa myös veneessä olevat henkilökohtaiset kalastustarvikkeet 3000 euron
arvoon asti.
Robert Rostedt tietää myös, että asiaan liittyy vahvoja tunteita.

– Vapaa-ajankalastajilla on sekä veneeseen että varusteisiin vahva side.
Mikään määrä rahaa ei täysin korvaa lempiuistimen menetystä. Jos voro
iskee, voi Alandia kuitenkin olla avuksi kun varusteiden tilalle on hankittava
uudet.
Rostedtin vinkki on valokuvata tarkkaan vene ja tarvikkeet.

– Käsitykseni mukaan varastetut kalastustarvikkeet myydään anastetuista
veneenmoottoreista poiketen usein eteenpäin Suomen rajojen sisäpuolella. Ei
ehkä ole todennäköistä saada takaisin koko varastettua kalastusvälineistöään, mutta ei se
mahdotontakaan ole – jos käytettävissä on todistusaineistoa.
Lataa tästä venevakuutusmainos.


Jaana Vetikko
tiedottajaMoi!

Muistattehan käydä vastaamassa ja vaikuttamassa kalastajan venevakuutuksen
kehittämiseen!

HEI!

Vakuutusyhtiö Alandia on SVK:n uusi yhteistyökumppani, joka kehittää
parhaillaan juuri meille vapaa-ajankalastajille suunniteltua venevakuutusta.
Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen vakuutus siitä tulee.
Vastaattehan ystävällisesti Alandian kyselyyn alla olevan linkin kautta ja
välitätte viestiä tästä kyselystä mahdollisuuksienne mukaan muille
jäsenillemme.
Venevakuutus vapaa-ajankalastajille
Tuotekehitys tehdään kalastajien kanssa, vaikuta sisältöön.
Omat kalastustarvikkeet ovat jokaiselle meistä tärkeitä, eikö vain? Vene
kalakamppeineen kuuluu usein elämän suurimpiin investointeihin. Siksi me
Alandiassa kehitämme nyt erityisesti vapaa-ajankalastajille suunnatun
venevakuutuksen.
Arvostaisimme apuasi sen suunnittelutyössä. Kuulisin mielelläni, mikä
sinulle on veneessä ja kalastustarvikkeissa tärkeää.
Kyselyyn vastaaminen kestää 3-10 minuuttia.

Auta meitä kehittämään vapaa-ajankalastajille suunnattu venevakuutus.
Osallistu tästä:
https://docs.google.com/forms/d/1bbn1I8WYWNqo8mhMm43P0dC6u0FKYAZAKhV2Hq_53VE/viewform?c=0


terveisin
Robert Rostedt
Alandia, venevakuutukset
Aluejohtaja, Suomi


Jaana Vetikko
tiedottajaYhdistysrekisteri ajan tasalle

isteristä poisto uhkaa 40 000 yhdistystä

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa
rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin
40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut
ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Mikäli poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys jatkaa toimintaansa, siitä
tulee ilmoittaa kirjallisesti PRH:lle 12.1.2017 mennessä. Ne yhdistykset,
joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta, poistetaan tammikuussa
2017 yhdistysrekisteristä.
PRH:n käynnistämä poistomenettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan
tulleeseen yhdistyslakiin. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä
yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien
yhdistysten poistaminen rekisteristä.

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä
utus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.pdf> (pdf, 8.63 Mt)

Lista koneellisesti käsiteltävässä muodossa
utus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.xlsx> (xlsx, 1.73 Mt)

Virallinen kuulutus ja ohjeet yhdistyksille


Asiakastiedustelut puh. 029 509 5900 ma-pe klo 9.00-16.15.

Lisätietoja:

Patentti- ja rekisterihallitus
Jouko Koitto
Tiimiesimies
puh. 09 6939 5550

https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.htmlJaana Vetikko
tiedottaja
Seurakirje 2/2019

1. Kevätkokouksen asiat
2. Jäsenten eroamisesta ilmoittaminen
3. Kalastusohjaajat seurojen apuna
4. Vuosiviehe 2019 tilattavissa
5. Ilmoita saaliisi Kalarekisteriin
6. Kalastusleirit 2018
7. Vapapäivänä 8.6. nuoret kalastavat Metsähallituskohteissa ilmaiseksi
8. Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä
9. Kilpailuiden uutisointi Vapaa-ajan Kalastajan nettisivuilla
10. Kilpailuhakemukset
Kevätkokouksen asiat

SVK:n kevätkokous 4.5. vaati vapaa-ajankalastuksen edistämistä otettavaksi mukaan hallitusohjelmaan.

Jäsenten eroamisesta ilmoittaminen

Jäsenten eroamisesta seurasta tulee aina ilmoittaa jäsensihteerille (tarja.lehtimaki@vapaa-ajankalastaja.fi), jotta emme turhaan lähetä jäsenille jäsenmaksusta muistutuksia. Jäsenmaksulaskun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.
Seurat, jotka saavat jäsenlaskun seuransa aktiivisista jäsenistä piirin ja SVK:n osalta, voivat poistaa laskulta vielä jäseniä, kunhan seura ilmoittaa jäsensihteerille, ketkä jäsenet laitetaan eronneiksi. Jäsensihteeri antaa laskulle uuden loppusumman ja samaa viitenumeroa saa käyttää.
Uusia jäseniä ei saa enää tähän laskuun yhdistää. Uudet jäsenet laskutetaan seuraavalla laskulla.  

Kalastusohjaajat seurojen apuna

Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämistä varten on SVK palkannut kalastusohjaajia jokaisen piirin toiminta-alueelle. Nuorisotyöhön panostavien kalastusseurojen kannattaa olla yhteydessä kalastusohjaajiin tapahtumien järjestämiseksi ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Ohjaajien yhteystiedot löytyvät: www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot

Vuosiviehe 2019 tilattavissa

Grosarin Laxman vuosiviehe on erikoisväri ja sitä voi tilata ainoastaan SVK:n verkkokaupasta tai toimistolta. Viehettä valmistetaan 200 kappaletta, joten jos haluat omasi, ole nopea. Kalastusseurat voivat tilata vieheitä hintaan 8 €/ kappale + toimituskulut. Suositushinta ulosmyyntiin on 12 €/ kpl. Tilaukset www.vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa tai puh. 050 597 4933 tai jaana.piskonen(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

Ilmoita saaliisi Kalarekisteriin

Kalojen fongaaminen on mielenkiintoista ja jännittävää. Samalla opit paljon uusia asioita kaloista ja kalapaikoista sekä todennäköisesti tutustut muihin fongareihin. 
Vapaa-ajankalastaja.fi -sivuilta löytyy fongareille oma sivu www.vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus jota voi käyttää saaliiden tilastointiin. Kaikki SVK:n jäsennumeron omaavat henkilöt voivat lisätä kalasaaliitaan sivujen Fongaus-listaan. Jäsenyyden lisäksi edellytyksenä on, että käyttäjä on rekisteröitynyt sivujen käyttäjäksi ja on kalaa ilmoittaessaan kirjautuneena sivuille. Fongauslistalla näkyvät siis vain kirjautuneiden jäsenten kalat. Fongaus-tilaston avulla voi helposti järjestää erilaisia fongauskilpailuja kavereiden kanssa, tai vaikkapa kalastuskerhoissa ja -leireillä.

Ohjeet rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen: www.vapaa-ajankalastaja.fi/extranetohje
Kalan ilmoittaminen tapahtuu täällä: www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus
Fongaustilastot: www.vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus

Kalastusleirit 2019

Osanottomaksut ovat edullisia ja leiripassit sisältävät leireillä täyden ylläpidon ruokailun ja ohjelman kera. Nuorten leirit ovat pääsääntöisesti tarkoitettu 10-17-vuotiaille ja perheleirit aikuiselle yhdessä nuoren kanssa tai perheille. Tarkempia lisätietoja leireistä löytyy osoitteessa www.fisuun.fi -> tapahtumat.

Nuorten leiri

Länsi-Pohjan Perhokalastajat järjestävät nuorisoleirin 16.-19.6. Simossa. Leiripaikkana toimii Ylikärpän koulu ja kalastamaan pääsee Simojoelle ja Arppeen lammelle. Kalastamisen lisäksi leirillä harjoitellaan perhonsitomista ja saaliin käsittelyä. Leikkimieliset kilpailut ja retki Ranuan eläinpuistoon kuuluvat myös ohjelmaan. Halukkailla on mahdollisuus kalastaa myös yöllä.
Leirin hinta on 120 € SVK:n jäsenelle, ei jäsenelle 140 €. Se sisältää majoituksen, ruokailut, kalastusluvat sekä tarvittavat kuljetukset leirin aikana. Leirille mahtuu mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen 10.6. mennessä  www.fisuun.fi-sivujen kautta.
Lisätietoja: Helvi Hamari puh. 040 913 5172 tai Markku Räisänen puh. 050 387 8585.
Nyt kaikki perhokalastuksesta kiinnostuneet nuoret mukaan.

Perheleiri

Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri järjestää perheleirin Rautavaaran Metsäkartanossa 15.- 18.7.Tervetuloa mukaan monipuoliselle leirille, Rautavaaran upeisiin maisemiin. Leirillä kalastetaan onkien, heittämällä ja vetämällä, saalislajeina ovat ahven, hauki ja kirjolohi. Kalastuksen lisäksi leirillä on myös leikkimielisiä kilpailuja sekä tutustumista kalastusvälineiden rakenteluun.
Leirin hinta on 50 €/ aikuinen ja 30 €/ nuori. Se sisältää askartelumateriaalit, majoituksen, ruokailut, sekä ohjatun ohjelman. Leirille mahtuu mukaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta perhettä. Ilmoittautumiset 20.6. mennessä www.fisauun.fi -sivujen kautta.
Lisätietoja: Kyösti Kauppinen puh. 044 3304320 tai kyosti.k7(a)gmail.com.

Vapapäivänä 8.6. nuoret kalastavat Metsähallituskohteissa ilmaiseksi

SVK yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää lauantaina 8.6. klo 10-15 kaikille alle 18-vuotiaille ilmaisen kalastustapahtuman Vapapäivän kaikkiaan kolmellatoista Metsähallituksen virkistyskalastuskohteella. Opastettujen kohteiden lisäksi nuorilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin Metsähallituksen kalastuskohteissa ilmaiseksi 8.6. vuorokauden ajan.
Opastetuilla kohteilla tarjotaan ohjeita yleisimpiin kalastusmuotoihin, mutta osalla kohteista erikoistutaan perhokalastuksen, soutu-uistelun tai heittokalastuksen opastukseen syvemmin. Metsähallituksen kalastuskohteiden lisäksi järjestetään kalastustapahtumia myös yksityisillä kalastuskohteilla.
Katso lisätietoja tapahtumasta www.fisuun.fi ja Facebook  vapapäivä.

Vapapäivän kohteet ovat:
- Salo, Teijo: Matildanjärvi
- Ikaalinen: Teerilampi
- Lammi (Evo): Niemisjärvet
Kysy lisää: janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0400 946 968
- Kivijärvi: Heikinlampi
Kysy lisää: juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 045 113 3050
- Mikkeli: Valkeajärvi
- Lieksa: Änäkäinen
- Nurmes: Peurajärvi
Kysy lisää: janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 044 547 9116
- Kuhmo: Syväjärvi
- Rovaniemi: Vikaköngäs
- Sievi: Maasydänjärvi
- Sodankylä: Ahvenlampi
- Vaala: Manamansalo, Särkinen
- Kajaani: Hoikanlampi UUSI KOHDE! Hoikanlampi on luonnonkalakohde, jossa ei ole lohikaloja. Vapapäivänä klo 10-15 kalastamaan pääsevät vain alaikäiset.
Kysy lisää: petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0500 440 923

Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä

Kilpailuista on oheisessa liitteessä. Kilpailukutsut, ilmoittautumisohjeet yms. löytyvät Vapaa-ajan Kalastaja –lehdistä 3/2019 ja 4/2019 sekä SVK:n kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi. Lisätietoja SVK:n kilpailutoiminnasta saatte myös kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmiltä p. 045 110 2126, s-posti: marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi.

Kilpailuiden uutisointi Vapaa-ajan Kalastajan nettisivuilla

Kansainvälisten kilpailuiden sekä SM-kilpailuiden uutiset kuvineen löytyvät Vapaa-ajan Kalastajan nettisivuilta www.vapaa-ajankalastajalehti.fi Käykäähän tutustumassa.

Kilpailuhakemukset

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Hakemusten ei tarvitse olla pitkiä; lyhyt sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot, riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom(a)vapaa-ajankalastaja.fi) tai sitten jollekin kyseisen jaoston jäsenelle. Jaostot yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut. Jaostot käsittelevät anomuksia tästedes sitä mukaa kuin niitä tulee.

Kisoja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko kisaa hakeneella piirillä viime aikoina ollut haettavaa kisaa järjestettävänä, eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot myöntävät sitoville hakemuksille mielellään kisoja 2-3 vuodeksi eteenpäin, joten piirien kannattaa pohtia kisatoimintaansa ja harkita hakemuksia myös pidemmällä aikavälillä. Tämä koskee myös maajoukkuekarsintakisoja!

Muistutamme, että kilpailujaostot myöntävät SM-kisojen järjestelyjä niin vapaa-ajankalastajapiireille kuin seuroillekin. On kuitenkin suotavaa, että seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen järjestelyanomuksen lähettämistä. Suurimpien SM-kisojen osalta hakemusten on tultava piirien kautta. Näin tieto kilpailusta leviää tehokkaammin ko. piirin alueella, ja päällekkäisistä suunnitelmista vältytään. Tällaiset kisat ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki.

Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä 2019


Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut on julkaistu tai julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 3/2019 ja 4/2019 sekä kokonaan kotisivuillamme; www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailutoiminta -> SM-kutsut.

Viehekalastuksen SM
Viehekalastuksen SM on tänä vuonna yksipäiväinen. Kilpailu käydään 16.6. Hauholla. Lue lisää tästä: www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/viehekalastuksen-sm

Kutsu SM-soutu-uisteluun
Soutu-uistelun SM-kilpailut järjestetään Lieksassa 6.7. klo 11-18 + siirtymä lopussa 30 min. Huom! Rauhoitus 2 vrk! Venekuntakohtaisen sarjan lisäksi palkitaan järjestäjien palkinnolla paras naisvenekunta sekä nuorten alle 18 v. venekunta. Kilpailukeskus sijaitsee Lomakylä Timitraniemessä (Timitrantie 25). Kaikilla 18-64 -vuotiailla on oltava kalastonhoitomaksu v. 2019 maksettu. Kilpailuun ilmoittaudutaan sunnuntaihin 30.6. mennessä joko sähköpostitse sirpa.hukkanen(a)nurmeksenkalamiehet.fi tai osoitteella SM-Soutu/Sirpa Hukkanen, Jänönkuja 1 a 4, 75500 Nurmes. Osallistumismaksu on 40 €/venekunta ja se maksetaan tilille FI44 5299 0120 0140 39 (Pohjois-Karjalan OP). Kuittiin merkintä ”SM-soutu” sekä osanottajien nimet. Jälki-ilmoittautuminen lähtöpaikalla kisa-aamuna klo 8.30-10. Lisätietoja: Kari Turunen p. 045 638 7411.
Nuorten SM-perho
Kuhmo Pajakka-, Saari- ja Lentuankosket ja Syväjärvi 6.-7.7. Osallistujamäärä 20. Järjestäjät Pohjanmaan Kilpaperhokalastajat ja Kuhmon Perhokalastajat ry. Lisätiedot: Perttu Alakorpi 040 766 3954 palakorpi(a)gmail.com.

Kutsu SM-heittouistelun
Kilpailu pidetään Joroisissa 13.7. Kilpailuaika on klo 12-18 + siirtymät 1/2 tuntia mennen tullen. Kisakeskus sijaitsee Joroisten Joroisselän Venerannassa ja se on avoinna kisa-aamuna klo 9 lähtien. Osanottomaksu on 40 €/venekunta ja joukkuemaksut 20 €/joukkue. Kaloilla on seuraavat alamitat: Hauki 40 cm, kuha 46 cm, ahven 20 cm ja säyne 30 cm. Muut kalat eivät ole kilpailukaloja. Jos osallistut myös SVK:n vetouistelumestaruuskilpailuun, on osanottomaksu yhteensä 70 €/venekunta. Lisätiedot: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928 ajtuomainen(a)gmail.com tai Tapani Kurki, p. 0400 613 510 juha.tapani.kurki(a)gmail.com.

Kutsu SVK:n vetouistelumestaruuskisaan
Kilpailu pidetään Joroisissa 14.7. Kilpailuaika on klo 10-16 + siirtymät 1/2 tuntia mennen tullen. Kisakeskus sijaitsee Joroisten Joroisselän Venerannassa ja se on avoinna kisa-aamuna klo 8 lähtien. Osanottomaksu on 40 €/venekunta ja joukkuemaksut 20 €/joukkue. Kaloilla on seuraavat alamitat: Hauki 40 cm, kuha 46 cm, ahven 20 cm ja säyne 30 cm. Muut kalat eivät ole kilpailukaloja.
Ahvenella ja kuhalla on kerroin 2. Jos osallistut myös SM-heittokilpailuun, on osanottomaksu yhteensä 70 €/venekunta. Lisätiedot: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928 ajtuomainen(a)gmail.com tai Tapani Kurki, p. 0400 613510 juha.tapani.kurki(a)gmail.com.

Naisten SM-perho
Kuusamo Kuusinkijoki 13.-14.7. Osallistujamäärä 20. Järjestäjä Järvi-Suomen kilpaperhokalastajat ry. Lisätiedot: Petri Virolainen 050 511 8035 petri.virolainen62(a)gmail.com.

Senioreiden SM-perho
Kuusamo Kuusinkijoki 13.-14.7. Osallistujamäärä 20. Järjestäjä Järvi-Suomen kilpaperhokalastajat ry. Lisätiedot: Petri Virolainen 050 511 8035 petri.virolainen62(a)gmail.com.

Perho SM-kelluntarengas
Isojoki Kangasjärvi 20.7. Osallistujamäärä 24. Järjestäjä Lounaissaariston Urheilukalastajat. Lisätiedot: Olli Toivonen 050 330 7739 ollitoivonen9(a)hotmail.com.

Kutsu SM-onkeen
SM-onki su 28.7. Lappeenrannassa Saimaan kanavalla, Kansolan sillan läheisyydessä.
Kilpailupaikka ja kisakeskus sijaitsevat Kansolan sillan välittömässä läheisyydessä. Opastus kilpailupaikalle alkaa valtatieltä 6, josta käännytään tielle 13 (Nuijamaantie). Nuijamaantieltä käännytään Metsäkansolantielle ja lopuksi Kaarnantielle, jonka varrella kisakeskus sijaitsee.
Kilpailuaika on klo 10-14, paitsi nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa klo 10-13.
Liikuttaessa mahdollisten jännitelinjojen ali tai läheisyydessä on vavat kasattava kuljetuskuntoon sekä noudatettava ehdottomasti paikalla olevien valvojien tarkempia ohjeita. Kilpailuun ilmoittautuminen seuroittain kilpailujen nettisivuilta saatavilla lomakkeilla. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.smonki2019.com Ilmoittautumiset on oltava järjestäjällä 15.7. mennessä (Antti Tuomainen, Ainonkuja 4, 78400 Varkaus, p. 040 835 2928, ajtuomainen(a)gmail.com). Osallistumismaksut: aikuiset 20 €, perheet 20 €, miesten ja miesveteraanien joukkueet 40 €, muut joukkueet 30 €. Nuorten sarjoissa ei osallistumismaksuja. Osallistumismaksut pitää olla maksettuna viimeistään 22.7. Kisakanslia on avoinna la 27.7. klo 16-18 ja kilpailupäivänä klo 6 alkaen. Mahdolliset muutokset joukkueisiin on tehtävä ennakkoon Antti Tuomaiselle 040 835 2928 tai viimeistään kisakansliaan kilpailuaamuna 28.7. klo 8 mennessä. Kilpailukortit ym. on noudettava kisakansliasta joukkueenjohtajan toimesta joko la 27.7. kanslian aukioloaikana tai sunnuntaina 28.7. klo 6-8 välisenä aikana. Kilpailumateriaali luovutetaan ainoastaan piirin tai seuran edustajan kuittausta vastaan.
Tiedustelut: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928, ajtuomainen@gmail.com. Lisätietoja kisasta antaa myös Tapio Tapaninen, p. 0400 744 637 tai tapio.tapaninen(a)pp1.inet.fi.

Kutsu SM-kilpaonkeen
SM-kilpaonki pidetään 10.-11.8. Seinäjoen Kyrönjoella. Ajo-ohje: Orpanantie 1, Seinäjoki, jonka kohdasta käännytään vastakkaiseen suuntaan (ei Orpanantielle). Kilpailu on kaksipäiväinen, yksi 4-tunnin erä/ päivä. Kilpailuun ilmoittaudutaan etukäteen, 28.7. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kankaanpaa.tero(a)gmail.com. Ilmoittautumisessa on mainittava selvästi seuran nimi ja joukkueiden jäsenet (5) sekä henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvien nimet ja sarjat. Lisäksi on ilmoitettava yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Liitä sähköpostiin myös kuitti kilpailumaksusta.
Osallistumismaksut: aikuiset 20 €, nuoret ilmaiseksi. Joukkuekilpailu 50 €/joukkue. Tilinumero: FI79 5419 0140 0679 05. Viitenumero: 1009. Merkitty/rajattu kilpailualue on rauhoitettu kalastukselta 5.8. alkaen. Lisätietoja: Tero Kankaanpää, p. 044 547 7096.

Kutsu SM-Veneongintaan
Kilpailu järjestetään la 17.8. Viitasaarella Huopanankoskella Muuruejärvessä. Kilpailuaika 11-15 + 30 min siirtymät alussa ja lopussa. Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Koskitie 50, Huopanankoski. Opastus 77-tieltä. Ilmoittautumiset paikan päällä klo. 8.00-10.15. Osanottomaksu 40 €/ venekunta. Lisätietoja Mikko Niskanen, p. 040 552 5739 tai niskasmikko24(a)gmail.com.

SVK:n onkimaajoukkueiden karsintakilpailut vuoden 2020 joukkueisiin
Kilpailut pidetään kahtena viikonloppuna sisältäen neljä 4 h osakilpailua. Yksi osakilpailu päivässä.
1. kisaviikonloppu pidetään 24.-25.8. Kivisalmen kanavalla Rääkkylässä. Kisakeskus sijaitsee pohjoispuolella kanavaa. Kirjalliset ilmoittautumiset 1.8. mennessä (kilpailijan nimi, syntymävuosi ja ensisijainen sarja) sähköpostitse osoitteeseen heikki.matikainen(a)kolumbus.fi. Lisätietoja: Heikki Matikainen, p. 050 538 0714 tai Jukka Vanhanen p. 044 037 7557.
2. kisaviikonloppu pidetään 21.-22.9. Seinäjoen Kalajärvellä. Kisakeskus sijaitsee Tuomen levähdyspaikan kohdalla, osoitteessa Alavudentie 365, Seinäjoki. Osallistumisen varmistaminen 1. kilpailupäivän aamuna kello 8.00–8.45 ja paikkojen arvonta alkaa kello 9. Harjoittelukielto kilpailualueella alkaen pe 20.9. kello 00.00. Lisätietoja: Tero Kankaanpää, p. 044 547 7096.
Osallistumismaksut: aikuiset 60 € ja nuoret alle 25v. maksutta. Maksu käsittää kaikki osakilpailut ja on suoritettava 20.8. mennessä tilille FI09 5770 0520 2182 46, saajana Team Maver Finland. Maksun viesti-kohtaan kilpailijan nimi ja teksti ”kilpaonkimaajoukkuekarsinta”. Osallistumisen varmistaminen 1. kilpailupäivän aamuna kello 8.00–8.45 ja paikka-arvonta kello 9. HUOM! Harjoittelukielto kilpailualueella alkaen perjantaina 23.8. kello 00.00.

Perho SM-loppukilpailu
Kuusamo Kuusinkijoki ja Koverrusjärvi 24.-25.8. Järjestäjä perhokalastusjaosto ja seurat. Kilpailuun pääsevät 40 parasta SM-perhokarsintojen perusteella. Lisätiedot: Ilkka Pirinen 040 704 8906 ilkka.pirinen(a)gmail.com.

Kutsu nuorten SM-toimintakisaan
SM-toimintakilpailu järjestetään Salossa Klippulan leirikeskuksessa 31.8.-1.9. Kyseessä on juhlavuosi, kilpailun ollessa 20. toimintakilpailukerta. Kisaan kuuluu monipuolisia kalastukseen ja luontoon liittyviä tehtäviä kolmihenkisille nuorisojoukkueille. Lisäksi joukkue tarvitsee täysi-ikäisen huoltajan. Jokainen Vapaa-ajankalastajapiiri voi lähettää kaksi joukkuetta ja hallitseva mestaripiiri 3 joukkuetta.
Ilmoittautumiset heinäkuun loppuun mennessä liiton toimistoon p. 050 597 4933 tai jaana.piskonen(a)vapaa-ajankalastaja.fi. Lisätietoja Janne Rautaselta, janne.rautanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi p. 0400 946 968 tai Jukka Vetikko (kisapaikka, ruokailut, majoitus), jukka.vetikko(a)nic.fi tai p. 050 525 7809. Tarkemmat tiedot lähetetään joukkueille ilmoittautumisen jälkeen. Kaikki piirit mukaan leirinomaiseen juhlakilpailuun!

Kutsu SM-laituripilkkiin
SM-laituripilkkikilpailu Lahdessa, Teivaalan venelaitureilla su 15.9. klo 9.30-11.30 (11.30-12.30 tauko) ja 12.30-14.30. Kilpailukeskus on Pikku-Vesijärven parkkialueella, osoite: Kariniemenkatu (Lahden vesiurut). Kilpailupaikkojen arvonta alkaa kisakeskuksessa n. klo 8.45 ja se suoritetaan tietokoneen avuin. Kilpailuun ilmoittaudutaan vain ennakkoon piiri-/seurakohtaisesti. Ilmoittautumislomake on tulostettavissa VaPa Varkauden kotisivuilta www.vapavarkaus.net
Ilmoittautumiset ma 9.9. mennessä Antti Tuomainen, p. 040 835 2928 tai ajtuomainen(a)gmail.com. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista! Osallistumismaksut: aikuiset 20 €, nuoret ilmaiseksi. Mies- ja miesveteraanijoukkueet 30 €, nais- ja naisveteraanijoukkueet 20 € ja nuorten joukkueet ilmaiseksi. Maksutiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpakortit seurakohtaisesti kilpailukansliasta klo 7.00 alkaen. Tiedustelut: Sami Kainulainen, p. 050 559 3357, Veikko Karinkanta, p. 040 132 5774.

Kutsu epäviralliseen MM-tuulastukseen
MM-tuulastus 27.9. Vuoksella, kilpailuaika on klo 20-24. Kilpailukeskus Vuoksen Kalastuspuisto, Kotipolku 4, 55120 Imatra. Osallistumismaksut: 40 €/venekunta. Ilmoittautumiset ja osallistumismaksut 19.9. mennessä Ruokolahden Urheilukalastajien tilille FI6454021520013609. Ilmoittautumiset Esko Ijäkselle, esko.ijas(a)jippii.fi. Jälki-ilmoittautuminen kisapäivänä 5 € lisämaksu. Majoitusta ja veneen vuokrausta Vuoksen Kalastuspuisto, Toni Kainulainen p. 040 556 0121. Lisätietoja: Esko Ijäs p. 0400 838 565.

Kutsu SM-tuulastukseen
SM-tuulastus 28.9. Saimaalla Syyspohjanlahdella, kilpailuaika on klo 20-24. Kilpailukanslia sijaitsee Sopupirtin majalla Ruokolahdella, Sopupirtintie 70, 56310 Syyspohja. Osallistumismaksut: 40 €/ venekunta. Seurojen välinen joukkuekilpailu 20 €/joukkue. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut 19.9. mennessä Ruokolahden Urheilukalastajien tilille: FI6454021520013609. Ilmoittautumiset Esko Ijäkselle, esko.ijas(a)jippii.fi. Jälki-ilmoittautuminen kisapäivänä 5 € lisämaksu. Majoitusta Vuoksen Kalastuspuisto, Toni Kainulainen p. 040 556 0121. Lisätietoja: Esko Ijäs puh. 0400 838 565.


Kutsut ovat kokonaan luettavissa osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> SM-kutsut.


Kalaisaa kesää ja kireitä siimoja!


Terveisin Jaana Vetikko, Markku Marttinen, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Juha Ojaharju, Janne Tarkiainen, Tarja Lehtimäki, Jaana Piskonen ja Janne Antila.Tapaturmavakuutus piirin yleisissä kilpailuissa.

Piirihallitus on ottanut tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikissa piirin yleisissä, tapahtuma- ja toimintakalenterissa ilmoitetuissa kilpailuissa. Vakuutettujen määrä yhtä kilpailua kohden on 250 osallistujaa.
Vakuutus ei koske seurojen omia, jäsentenvälisiä kilpailuja, vaan niihin järjestävän seuran on kulloinkin tehtävä oma vakuutus niin halutessaan.

Vakuutus on tapaturmavakuutus ja koskee kilpailujen lisäksi niihin liittyviä välittömiä matkoja. Kyseessä tulee olla tapaturmasta johtuva loukkaantuminen, eikä vakuutus koske sairaudesta, tai kilpailun aikana tapahtuneesta sairastumisesta aiheutuvia kuluja.

Vakuutus kattaa hoitokorvauksia enintään 8500 € asti, haittakorvaus pysyvästä fyysisestä vammasta 5000 € asti, sekä kuolemantapauksissa, korvaus omaisille 1700 €.

Vakuutusehtojen mukaan hoitoon liittyvät kustannukset tulee loukkaantuneen suorittaa itse ja hakea niihin sairausvakuutuskorvaukset. Loppu voidaan suorittaa nyt otetun vakuutuksen perusteella.
Vahinkotapauksessa tilaisuuden järjestäjän tai valvojan, tulee varmentaa vahinkoilmoitukseen tapaturma sattuneeksi vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa olosuhteissa.

Vakuutuskirja on piirin taloudenhoitajan hallussa, jolta saa hakemukseen tarvittavat muut tiedot.

Yhteystiedot:
Jarmo Niitynperä
Henkilöstöpäällikkö, Raision kaupunki
puh. (02) 434215, 040-5427057
faksi (02) 4343352
Postiosoite PL 100 21201 Raisio
© 2007 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry