Tänään 27.11. nimipäivää viettävät Hilkka, Astrid ja Estrid
(SVK:n tiedotteita, tuloksia, raportteja, piirin tiedotteita ym. Päivitetty 28.10. -22 )
Toimikunnat:


KeskustelufoorumiValistustoimikunta

kalankasittely.jpg - 161128 bytes Vapaa-ajankalastajapiirin valistustoimikunta vastaa piirin valistustilaisuuksista ja ystävyysseuratoiminnasta sekä toimittaa ja julkaisee piirin toimintakalenterin. Kalenteria jaetaan maksutta jäsenille, yhteistyökumppaneille ja kaikille vapaa-ajankalastuksesta kiinnostuneille. Piirin seurat hankkivat yhteisesti mainokset toimintakalenteriin.

Piirille on valittu toimikunnasta tiedottaja, jonka tehtävänä on tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista eri tiedotuskanavien avulla. Sellaisia ovat mm. alueelliset lehdet, paikallisradiot sekä nykyisin myös piirin nettisivut, jotka on koettu ilmeisen tarpeellisiksi tehokkaan ja ajantasaisen tiedon levittäjänä. Pyritään edelleen samaan tiedottamisen nopeuteen ja ajantasaisuuteen kuluvana toimintavuotenakin.

Toimikunta jatkaa kalamiespiirien perinteistä ystävyysseuratoimintaa göteborgilaisen kalastus- ja retkeilykerho KA-RE:n kanssa. Kuluvana toimintavuotena 2016, Ka-Re:laiset ovat piirin vieraina kaksi kertaa. Missä vierailujen aikana kilpaillaan, selviää myöhemmin.
Lounais-Suomen piirin väki matkaa puolestaan Göteborgiin KA-RE:n vieraaksi turskan ja muiden merikalojen, mm. "lättäkalan" (kampela) pilkintään. Lähtö- ja paluuajoista tiedotetaan erikseen..

Piirin toimintaa esitellään jo perinteisesti Meri Kutsuu messuilla Turussa sekä muissa sopivissa yleisötilaisuuksissa.

Toimikunta järjestää perinteisen valistusseminaarin Viking Linen laivalla 22.-23.10, jossa paneudutaan alueen ajankohtaisiin vapaa-ajankalastusta koskeviin asioihin. Risteilyn esitelmöitsijät ilmoitetaan myöhemmin.

Piirin toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle, sekä toimintakertomus menneeltä vuodelta, ovat luettavissa tällä sivulla kunkin toimintavuoden suunnitelman/kertomuksen valmistuttua.

Puheenjohtaja, Hallituksen yhteyshenkilö:

Kaija Tanhuanpää
Merruspolku 9
27510 Eura
(02) 865 0460
050 3566548
s-posti: tanhuanpaa.kaija(a)gmail.com
Seura: Pyhäjärven Kalamiehet

Tiedottaja:

Ilkka Lehtinen
Mäkilänkatu 3 D 19
20780 Kaarina
0400 427812
s-posti: ilkka(a)lsvk.fi
Seura: Pyhäjärviseudun Perhokalastajat ry.

Martti Svensberg
Kullaantie 1025
38600 Lavia
0400 725 485
Seura: Lännen Kalamiehet


Esko Huusko
Pentinmäentanhua 41
38200 Vammala
040 5954878
Seura: Vammalan Urheilukalastajat
s-posti: esko.huusko(a)gmail.com
Kalenteriasiaa

Koska paperimuotoiset kilpailuilmoitukset/uudet mainokset tahtovat jatkuvasti olla "hieman" myöhässä, Valistustoimikunnassa on herännyt ajatus auttaisiko se että ainakin osan tarvittavista tiedoista voisi ladata kotisivuilta. Oheisista linkeistä on ladattavissa tarpeelliset tiedostot.
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin mainoshinnat
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin kilpailuilmoitus
Lataa tästä piirin Toimintakalenterin ilmoituskoot

Kaija Tanhuanpää
ValistustoimikuntaTOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

YLEISTÄ

Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajat ry, josta myöhemmin käytetään lyhennystä piiri, aloittaa kymmenennen toimintavuotensa. Piirin tarkoituksena on yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien yhdistyksiä ja muita kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistäviä yhteisöjä ja toimia niiden ja keskusjärjestön välillä, kehittää vapaa-ajankalataloutta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria, edistää kalavesiin liittyvää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä ja luontoliikuntaa sekä huolehtia alueensa vapaa-ajankalastajien ja - kalastuksen eduista.

VALISTUS JA NEUVONTA

Piiri ohjaa ja neuvoo toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien yhdistysten perustamista ja toimintaa, toimii yhteistyössä kalastusviranomaisten kanssa ja osallistuu kalastuslainsäädännön määrittelemällä tavalla vapaa-ajankalastajien edustajana kalataloushallintoon. Piiri edistää jäsentensä ja kaikkien vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa, tekee selvityksiä ja aloitteita kalastuksen ja kalavesien kestävän käytön ja hoidon edistämiseksi sekä tekee vapaa-ajankalastusta tunnetuksi niin nuorten kuin varttuneidenkin parissa järjestämällä kilpailuja ja tilaisuuksia sekä julkaisemalla harrastukseen liittyvää materiaalia.

Nuoret ja lapset

Piiri pyrkii parantamaan seurojen nuorisotyön edellytyksiä sekä lisäämään seurojen välistä yhteistyötä nuorisotoiminnassa. Toimikunta osallistuu yhdessä jäsenseurojen kanssa jäsenhankintaan. Toimikunta järjestää toimintavuonna yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa vähintään kaksi nuorisoleiriä, pilkkileirin Säkylän pyhäjärvellä 29.1.-31.1.2016 sekä syysleirin Sauvon Ahtelassa 16.9.-18.9.2016. Lisäksi toimikunta tukee muita alueella järjestettäviä nuorten kalastusleirejä resurssiensa mukaan.
Piiri osallistuu toimialueensa kouluissa tapahtuviin kalastusta ja kalankäsittelyä koskeviin tilaisuuksiin. Koulu- ja nuorisotoiminnassa tuetaan ja järjestetään koululaisten kalastustapahtumia. Kalakummivastaavina toimivat piirin pohjoispäässä Martti Svensberg sekä Kaija Tanhuanpää ja piirin eteläpäässä Anna-Leena Kannisto ja Kari Järvi.
Piiri järjestää ja tukee alueella järjestettäviä Kaverin Kanssa Kalaan-kampanjan, vapapäivän ja valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtumia. Turusta vuokratussa Moision kerhotilassa jatketaan nuorisokerhojen vetämistä ja niiden kehittämistä yhteistyössä seurojen kanssa. Piiri osallistuu Salossa sekä Huittisissa toimivien nuorisokerhojen järjestämiseen. Myös uusia, toimintansa aloittavia kerhoja tullaan tukemaan toiminnan käynnistämisessä.
Piirin nuorisovetäjät osallistuvat keskusjärjestön järjestämiin nuorisovetäjäkoulutuksiin. Lisäksi järjestetään tarvittaessa leiriohjaaja- ja kalakummikoulutusta.
Nuorisotoimintaa esitellään resurssien mukaan alueen yleisötapahtumissa, ainakin Vaihda vapaalle -messuilla 11.-13.3.Turussa, ja Rauman silakkamarkkinoilla.
Piirin perhokalastustoimikunta aktivoi perhokalastusseurojen nuorisotoimintaa sekä kannustaa ja tukee nuoria aloittamaan perhokalastuksen.

Naisjaosto

Naistoimikunta järjestää kilpailutoimintaa erityisesti naisille sekä tukee lapsi- ja nuorisotyötä järjestämällä ja tukemalla tapahtumia sekä ruokahuoltoa. Kilpailutoiminta pitää sisällään Antinpuntarin iltakilpailuna, Pomopilkin sekä Pomo-ongen.
Lasten ja perheiden kalastusta tuetaan järjestämällä perhepäivä ja pilkkiakkakisa heinäkuussa, nuorten onkipäivät 7.6. Keikyän kyläseuran rannassa sekä nuorten onkipäivä 9.6. Köyliön maasillalla. Naistoiminnalla on jo 43-vuotiset perinteet osana vapaa-ajankalastus piirien toimintaa.
Lisäksi toimikunta järjestää pilkkitapahtuman Köyliön ja Säkylän 5-6 luokkalaisille, jos saadaan opettajat innostumaan. Toimikunnan syystapahtuma järjestetään syyskuussa. Lisäksi toimikunta osallistuu vuosittaiseen piirin järjestämään laivaseminaariin.

Perhokalastustoimikunta

Toimikunnan toiminta-ajatuksena on piirin jäsenseurojen yhteistoiminnan koordinointi sekä seurojen kilpailu- tai muiden tapahtumien konsultointi, että seurojen oman toiminnan lisäaktivointi.
Toimikunnan erityisajatuksena on nuorten ja naisten mukaan saaminen, heidän opastamisensa alueellinen hajauttaminen piirin perhokalastusseuroille, seurojen toiminnan tukeminen sekä nuorten aktivointi seuratoimintaan.
Toimikunta pyrkii aktivoimaan perhokalastusseurojen jäseniä oman toimintansa lisäksi järjestötyöhön sekä käyttää tarvittaessa piirin kalatalousosaajia konsulttiapunaan erilaisten leiri- ja muiden tapahtumien yhteydessä.
Toimikunta järjestää perhokalastuskursseja naisille kaudella 2016 sen mukaan, kun tarvetta ko. toiminnalle tulee.
Toimikunta toimii apuna, kun Jari Vettenniemi ja Reijo Viljanen järjestävät erilaisia tapahtumia koululaisille. Tapahtumissa esitellään perhokalastusta ja perhokalastusvälineitä.
Toimikunta pyrkii kauden 2016 aikana järjestämään perhokalastuskurssin/kursseja myös miehille, sekä lisäksi 12-18-vuotiaille nuorille.


Kala- ja ympäristötoimikunta

Tavoitteena on löytää lisää uusia toimijoita vapaa-ajankalastajaedustajiksi, nimetä kullekin piirin alueen kalastusalueelle kaksi vapaa-ajankalastajien edustajaa sekä kehittää taajaan asuttujen alueiden lähivesiä ja yhteistyötä kalastusalueiden ja osakaskuntien kanssa varsinkin nuorten kalastusharrastuksen lisäämiseksi. Lisäksi toimikunta valmistelee piiriltä pyydettyjä oman alansa lausuntoja, kannanottoja ja esityksiä sekä suunnittelee, ohjaa ja organisoi piirin muuta ympäristötoimintaa edistäen kestävää kalataloutta. Se muun muassa opastaa ja rohkaisee kalastusalueita ja osakaskuntia luonnonmukaisempiin istutuksiin virtavesissä piirin alueella. Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi järjestään yhteisiä tilaisuuksia muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Jaosto järjestää tarvittaessa kalastusalue-edustajien koulutusta tai ohjaa koulutettavia keskusjärjestön koulutustilaisuuksiin.

Kalastusmatkailu

Piiri osallistuu toimialueensa ja jäsenistönsä matkailukalastuksen kehittämiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Muu valistus ja tiedotus

Luodaan yhteyksiä sekä toteutetaan päätöksiä keskusjärjestön suuntaan. Piirin internet-sivuja pidetään yllä tehokkaan ja ajantasaisen tiedottamisen kanavana.
Valistustoimikunta vastaa piirin valistustilaisuuksista, ystävyysseura- ja matkailutoiminnasta sekä toimittaa ja julkaisee piirin toimintakalenterin jaettavaksi maksutta jäsenille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille vapaa-ajankalastuksesta kiinnostuneille. Kalenterin painatusta rahoitetaan siihen myytävien ilmoitusten tuloilla.
Toimikunta tiedottaa lisäksi jäsenistölle asioista, joita ei kalenteriin ole painettu, kirjeitse sekä tarvittaessa piirin kotisivuilla. Lisäksi piirin tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan kalastusliikkeissä, maakuntaradiossa sekä maakunnan alueellisissa ja paikallislehdissä.
Piiri jatkaa ystävyysseuratoimintaa göteborgilaisen Kalastus- ja retkeilykerho KA-RE:n kanssa. Toimintavuonna Ka-Re:laiset käyvät piirin vieraana 26.-28.2. sekä 9.-11.9. kalastuksen merkeissä. Lounais-Suomen piirin väki matkaa Göteborgiin merikalojen pyyntiin 11. – 16.5.
Lisäksi järjestetään perinteinen piirin valistusseminaari 22.-23.10., jonka ohjelmassa paneudutaan alueen ajankohtaisiin vapaa-ajankalastusta koskeviin asioihin. Kutsun seminaariin saavat kaikkien jäsenseurojen edustajat ja alustajina toimivat kutsutut toimihenkilöt tai yhdistysaktiivit.
Piirin toimintaa esitellään Vaihda vapaalle –messuilla 11.-13.3.Turussa, Rauman silakkamarkkinoilla syyskuussa sekä muissa sopivissa yleisötilaisuuksissa.
Kurssi- ja koulutustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan.

EDUNVALVONTA

Piiri seuraa vapaa-ajankalastuksen asemaa osana luonnon virkistyskäyttöä ja päätöksentekoa niin kunnallis- kuin valtionhallinnossa. Se pyrkii vaikuttamaan kalastus- ja ympäristölainsäädäntöön liittyvään päätöksentekoon.

KILPAILUTOIMINTA

Piirin yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on saada ihmiset terveellisen luontoliikunnan pariin. Piirin alueella järjestetään jäsenyhdistysten toimesta kilpailuja pilkinnässä, onginnassa, kilpaonginnassa, laituripilkissä, vetouistelussa, heitto- ja perhokalastuksessa. Lisäksi jäsenemme osallistuvat aktiivisesti SM-tason kilpailuihin eri puolilla Suomea.
Piirin ja sen jäsenseurojen ympärivuotisen kilpailutoiminnan toimivuudesta huolehtii piirihallituksen nimeämä kilpailutoimikunta. Se valmistelee ja organisoi yhdessä piirihallituksen kanssa seurojen jäsenistölle tarjoamaa kilpailutoimintaa.

Vuonna 2016 piirimme järjestää SM-mormuskapilkin helmikuussa Pyhäjärvellä.
Piirin mestaruuskisat järjestetään seuraavissa lajeissa: PM-madepilkki Pyhäjärvellä (Pyhäjärven KM), PM-pilkki Salossa (Kiskon KK), PM-heittokalastus Teijolla (Salon Seudun Kalateam), PM-kesäonki Paraisilla (NSUK), PM-vetouistelu Rauta- ja Kulovedellä (Vammalan Urheilukalastajat), PM-kilpaonki Paimionjoella (ONKI-86), PM-laituripilkki Raisiossa (Kaarinan UK).
Mahdollisen PM perhokalastuksen järjestelyistä vastaa piirimme perhojaosto.
PM tietokilpailun järjestää piirin valistustoimikunta.

JÄRJESTÖASIAT JA HALLINTO

Piirin kevätkokous pidetään 21.4. ja syyskokous 17.11. Huittisissa. Piiri lähettää edustajansa SVK:n kokouksiin.
Hallituksen alaisena toimivat nuoriso-, nais-, valistus-, kala- ja ympäristö-, perhokalastus- sekä kilpailutoimikunta mahdollisine jaostoineen.
Hallituksen pääsääntöiset kokoukset:
helmi-maaliskuussa kevätkokousasiat, kevään, kesän ja syksyn toiminta
elokuussa loppuvuoden ja tulevan vuoden toiminnan pääsuunnat
lokakuussa syyskokousasiat ja tulevan vuoden toiminnasta päättäminen
joulu-tammikuussa hallituksen järjestäytymiskokous, alkuvuoden ja kevään toiminta
Kevätkokouksen pääsisältö on edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
Syyskokouksessa tehdään henkilövalinnat sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
Yhteistyötä tehdään ELY-keskuksen kalatalousyksikön kanssa erikseen sovittavalla tavalla esimerkiksi avustamalla selvitysten ja ohjelmien laadinnassa.

TALOUS

Piirin rahoitus järjestetään ELY-keskukselta anottavilla kalastuksenhoitomaksuvaroista jaettavilla avustuksilla, jäsenmaksulla (normaalijäsen 2 e, perhejäsen 1 e, nuorisojäsen 0,5 e) ja toiminnasta saatavilla tuloilla, lähinnä kilpailutuloilla. Piiri pyrkii etsimään yhteistyökumppaneita ja sitä kautta saamaan sponsorituloja. Naistoimikunta hankkii varoja järjestämällä arpajaisia ja pitämällä puffettia kilpailuissa. Nuorisotoimintaan anotaan myös muita avustuksia mahdollisuuksien mukaan.

© 2007 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry